Vade belirlenmeksizin doğrudan ödeme emri düzenlenemeyeceği

Vade belirlenmeksizin doğrudan ödeme emri düzenlenemeyeceği

Vade belirlenmeksizin doğrudan ödeme emri düzenlenemeyeceği

Vade belirlenmeksizin doğrudan ödeme emri düzenlenemeyeceği

Vade belirlenmeksizin doğrudan ödeme emri düzenlenemeyeceği

Vade belirlenmeksizin doğrudan ödeme emri düzenlenemeyeceği

Ödeme emrinin içeriği olan para cezasının vadesinin belli olmaması nedeniyle ödeme emri düzenlenmeden önce 6183 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca önce vade belirlenip, bu vade içerisinde alacağın ödenmemesi halinde ödeme emri düzenlenmesi gerekirken, vade belirlenmeksizin doğrudan düzenlenen ödeme emrinde hukuku uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/17785 E. , 2021/4664 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/17785
Karar No : 2021/4664


TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU :… Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:… , K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem :Dava; davacı tarafından, … İcra Hukuk Mahkemesi'nin E:… , K:… sayılı kararı uyarınca verilen 655.500,00 TL idari para cezasının tahsili amacıyla adına düzenlenen … tarih ve … ana takip dosya numaralı ödeme emrinin iptali istemiyle açılmıştır.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin … tarih, E:… , K:… sayılı kararıyla; ödeme emrinin içeriği olan para cezasının vadesinin belli olmaması nedeniyle ödeme emri düzenlenmeden önce 6183 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca önce vade belirlenip, bu vade içerisinde alacağın ödenmemesi halinde ödeme emri düzenlenmesi gerekirken, vade belirlenmeksizin doğrudan düzenlenen ödeme emrinde hukuku uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu ödeme emrinin iptaline karar verilmiştir.


… Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:… , K:… sayılı temyize konu kararla; istinaf başvurusuna konu kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; düzenlenen ödeme emrinin usul ve yasaya uygun olduğu, bu nedenlerle bölge idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davacı tarafından; illiyetsiz tescil oluşturan ihalelerin iptali ve yolsuz tescil oluşturan tapu kaydının iptali istemiyle … Asliye Hukuk Mahkemesi'nin … esas sayılı dosyasında dava açıldığı, davanın halen derdest olduğu, bu davanın kazanılması halinde ödeme emrine konu adli para cezasının ortadan kalkacağı, bu nedenle ödeme emrinin iptaline ilişkin mahkeme kararının yerinde olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:… , K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 02/12/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE