Tazminat Davalarında Memura Rücu İşlemi

Kurumlarca Ödenen Tazminatlar Memura Ödettirilebilir mi ? Tazminat Davalarında Memura Rücu İşlemi, kurumca ödenen tazminat tutarları memurlardan geri alır

Tazminat Davalarında Memura Rücu İşlemi

Kurumlarca Ödenen Tazminatlar Memura Ödettirilebilir mi ? Tazminat Davalarında Memura Rücu İşlemi, kurumca ödenen tazminat tutarları memurlardan geri alır mı

Tazminat Davalarında Memura Rücu İşlemi

Kurumlarca Ödenen Tazminatlar Memurdan tazmin edilirmi  ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların mevzuata aykırı olarak yapmış oldukları bazı işlerden dolayı kamu kurum ve kuruluşları aleyhine tazminat davaları açılmakta ve davacılara mahkemelerce hükmedilen manevi tazminatlar ödenmektedir.Ancak çoğu kamu kurum ve kuruluşunca ödenen tazminatlar ilgililere rücu edilmemekte ilgili şahıslarca ödenmesi gereken tazminatlar kamu kurum ve kuruluşunun bütçesinden ödendikten sonra rücu işlemleri yapılmadığından kamu zararına sebebiyet verilmektedir.

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun “Kamu Zararı” başlıklı 71 inci maddesinde;

“Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b)Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c)Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun birşekilde yapılmaması,

f)(Mülga:22/12/2005-5436/10 md.)

g)Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

Esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kişilerin uğradıkları zarar” başlıklı 13 üncü maddesinde;

“Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.”,

Aynı Kanunun “Kişisel sorumluluk ve zarar” başlıklı 12 nci maddesinde;

“Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.”

Denilmek suretiyle, kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizliği sonucu idarenin uğradığı zararın ilgili memur tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca manevi tazminat kapsamında kurum bütçesinden herhangi bir ödeme yapıldıktan sonra kurum yöneticileri tarafından inceleme yaptırılmalı sorumlu veya sorumlular tespit edilmeli ve ödenen manevi tazminat sorumluların sorumluluk oranlarına göre ilgililer adına kişi borcuna alınarak takip işlemleri yapılmalıdır.Takip işlemlerini başlatmayan , kamu zararının tahsili için gerekli işlemleri yapmayan kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri de yapmadıkları işlemlerden dolayı ileride aynı mevzuat hükümlerine tabi kalmaları mümkün görülmektedir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 15:34
YORUM EKLE