Taşınır ambarlarında sayım işlemleri

taşınır mal yönetmeliğine göre taşınır ambarları taşınır kayıt yetkililerinin değişmesinde veya yıl sonlarında fiili olarak sayımı yapılması

Taşınır ambarlarında sayım işlemleri

taşınır mal yönetmeliğine göre taşınır ambarları taşınır kayıt yetkililerinin değişmesinde veya yıl sonlarında fiili olarak sayımı yapılması gerekmektedir.

Taşınır ambarlarında sayım işlemleri

Taşınır ambarlarında taşınır kayıt yetkilisi değişiminde ambar sayımı, taşınır ambarlarının yıl sonu sayım işlemleri 

 Kamu kurumlarınd taşınır işlemlerine ilişkin en fazla hata yapılan hususlardan biriside taşınır sayımlarının mevzuat hükümlerine göre yapılmamasında yaşanmaktadır. Taşınır mal yönetmeliğine göre  taşınır kayıt yetkililerinin değişmesinde veya yıl sonlarında  sayımların fiili/fiziki olarak  yapılması gerekmektedir. Bu sayımların fiilen yapılmayarak KBS sistemlerinden alınan listelerin masa başında imzalanarak sayım yapılmış gibi işlem tesis edilmesi hem mevzuata aykırıdır hemde ileriki zamanlarda malzemelerin eksik çıkması durumunda idari işlemlere sebebiyet verebilecektir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında; harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının adı geçen Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumlu oldukları üçüncü fıkrasında ise; kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmekle, gerekli bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmakla sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

Yine Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler” başlıklı 32’nci maddesinde; kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımının yapılacağı; taşınır sayımlarının harcama yetkilisince, kendisinin veya  görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından tutanakla yapılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak Taşınır Mal Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun şekilde görevlilerin değişmesinde ve dönem veya yıl sonlarında harcama yetkilisi veya harcama yetkilisinin görevlendireceği kamu personelinin başkanlığında bir sayım komisyonu oluşturularak fiili ve fiziki şekilde taşınırların sayım ve ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

YORUM EKLE