Ön ödeme usul ve esasları hakkında genel tebliğde değişiklik yapıldı

Ön ödeme usul ve esasları hakkında genel tebliğde değişiklik yapıldı, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55)nde değişiklik yapıldı

Ön ödeme usul ve esasları hakkında genel tebliğde değişiklik yapıldı

Ön ödeme usul ve esasları hakkında genel tebliğde değişiklik yapıldı, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55)nde değişiklik yapıldı

Ön ödeme usul ve esasları hakkında genel tebliğde değişiklik yapıldı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları) eki Satınalmalar İçin Açılan Kredilerde Paranın Doğrudan Banka Hesaplarına Aktarılması Uygun Görülen Kuruluşlar Listesi (EK-2)’nde değişiklik yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55)

(ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 75)

MADDE 1 – 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları) eki Satınalmalar İçin Açılan Kredilerde Paranın Doğrudan Banka Hesaplarına Aktarılması Uygun Görülen Kuruluşlar Listesi (EK-2)’nin 8, 16 ve 19 uncu sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8- Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. ve bağlı ortaklıklarından faaliyet konusundaki tüm mal ve hizmet alımları,”

“16- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı,”

“19- Türk Standardları Enstitüsü.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eski Hali

Yeni Hali

8- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve müesseseleri ile bağlı ortaklıkları (bizzat ürettikleri silah, mühimmat, harp araç ve gereçleri ve bunların bakım, onarım, revizyon ve imalinde kullanılan malzeme ile patlayıcı maddeler için),

8-- Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. ve bağlı ortaklıklarından faaliyet konusundaki tüm mal ve hizmet alımları,

16-Ulusal Metroloji Enstitüsü (kalibrasyon hizmet giderleri için)

16- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı,

19- Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilecek hizmetler için).

19- Türk Standardları Enstitüsü.

YORUM EKLE