Memur Bilirkişi Olmak İçin Amirinden İzin Almak Zorunda mı?

Memur Bilirkişi Olmak İçin Amirinden İzin Almak Zorunda mı? bilirkişi olan memur bilirkişilik görevi nedeniyle izinli sayılırmı

Memur Bilirkişi Olmak İçin Amirinden İzin Almak Zorunda mı?

Memur Bilirkişi Olmak İçin Amirinden İzin Almak Zorunda mı? bilirkişi olan memur bilirkişilik görevi nedeniyle izinli sayılırmı

Memur Bilirkişi Olmak İçin Amirinden İzin Almak Zorunda mı?

Memur Bilirkişi Olmak İçin Amirinden İzin Almak Zorunda mı? Bilirkişi olmak için memur kurumundan izin almak zorundamı

Kamu kurumlarında görev yapan memurlar mahkeme başkanlıklarınca her yıl yapılan ilanlara istinaden bilirkişi olmak için başvuru yapmakta,başvuruları uygun görülen memurlar ise mahkemelerin ve savcılıkların vermiş oldukları dosyalar üzerinden bilirkişi olarak görev yapmakta ve ücret almaktadırlar.Memurların bilirkişi olmak için yapacakları başvurularda ve bilirkişi olduktan sonra yapacakları bilirkişilik işlerinde çalışmış oldukları kurumlardan izin alıp almayacakları ise memurlar arasında merak konusu olmaktadır.Bu yazımızda bilirkişilik yapmak isteyen memurların bilirkişilik için amirinden izin alıp almayacağını incelemeye çalışacağız.

 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İkinci Görev Yasağı" başlığını taşıyan 87 nci maddesinin birinci fıkrasında memurlara ikinci görev verilemeyecek ve bu nedenle yarar sağlanamayacak kurumlara yer verilmiş, ikinci fıkrasında ise ikinci görev yasağının istisnaları düzenlenerek bilirkişilere ödenecek ücretler bu yasağın kapsamı dışında tutulmuştur. "İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler" başlığını taşıyan 88 inci maddesinde ise, bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında; özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler ile mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla bazı görevlerin ikinci görev olarak verilebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Her iki madde hükmünün bir arada değerlendirilmesi neticesinde, atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek kaydıyla yapılabilecek ikinci görevlere 88 inci maddede yer verildiği; buna karşılık 87 nci maddede bilirkişilik görevi ve ücretine yer verilirken atamaya yetkili amirlerin iznine ilişkin herhangi bir hükmün öngörülmediği görülmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre mahkemelerde bilirkişi olarak görev alacak olanların kurumlarından izin almasına gerek yoktur.

Bilirkişi olmak isteyen memurun kurumundan  izin almasına gerek olmadığı yönündeki DPB görüşü 

ÖZET: Devlet memurlarının mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaları ve takdir edilen ücretleri almalarının atamaya yetkili amirin izni olmaksızın mümkün bulunduğu hk. (22.3.1999-16.Bülten. 29.Sayfa) Devlet memurlarının mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmalarının atamaya yetkili amirin iznine tabi olup olmadığına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İkinci Görev Yasağı" başlığını taşıyan 87 nci maddesinin birinci fıkrasında memurlara ikinci görev verilemeyecek ve bu nedenle yarar sağlanamayacak kurumlara yer verilmiş, ikinci fıkrasında ise ikinci görev yasağının istisnaları düzenlenerek bilirkişilere ödenecek ücretler bu yasağın kapsamı dışında tutulmuştur. "İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler" başlığını taşıyan 88 inci maddesinde ise, bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında; özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler ile mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla bazı görevlerin ikinci görev olarak verilebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Her iki madde hükmünün bir arada değerlendirilmesi neticesinde, atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek kaydıyla yapılabilecek ikinci görevlere 88 inci maddede yer verildiği; buna karşılık 87 nci maddede bilirkişilik görevi ve ücretine yer verilirken atamaya yetkili amirlerin iznine ilişkin herhangi bir hükmün öngörülmediği görülmektedir. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 276 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Mesaili mahsusada rey ve mütalaalarını beyan etmek için Hükümet tarafından müntahap ehlivukuf varsa ehlivukufun bunlar arasında intihabı lazımdır." denilmekte, 278 inci maddesinin birinci fıkrasında ise "Malumatına müracaat edilecek hususu bilmeksizin sanatını icra etmesi kabil olmayan ve alenen icrayı sanat eden kimseler o husus hakkında ehlivukufluğu kabule mecburdurlar." hükmü yer almaktadır. Bu hükümler çerçevesinde Devlet memurlarının atamaya yetkili amirin izni olmaksızın mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaları ve takdir olunan bilirkişi ücretlerini almalarının mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 16:33
YORUM EKLE