Maliye personeline üretimi teşvik primi ödenemeyeceği

Maliye personeline üretimi teşvik primi ödenemeyeceği

Maliye personeline üretimi teşvik primi ödenemeyeceği

Maliye personeline üretimi teşvik primi ödenemeyeceği

Maliye personeline üretimi teşvik primi ödenemeyeceği

Maliye personeline üretimi teşvik primi ödenemeyeceği

Danıştay 12. Dairesi, kadrosu Maliye Bakanlığında olan personelin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadrolarında bulunan personele ödenmesi öngörülen üretimi teşvik priminden yararlandırılmaması işleminin hukuka aykırılık teşkil etmediğine hükmetti.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2018/3181

KARAR NO: 2021/1280

DAVACININ İDDİALARI:

Sendika üyesi olan .'nın, Maliye Bakanlığı, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığında . memuru olarak görev yaptığı, yılda bir kez peşin olarak ödenen üretimi teşvik primi için her ay mahsuplaşma yoluyla maaşından kesinti yapıldığı, 31/01/2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği"nin 42. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden.." ibaresi ile sınırlandırma yapılarak, Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünde görevli Maliye Bakanlığı personeline üretimi teşvik primi ödenmemesine yönelik düzenleme yapıldığı; 12/02/2016 tarihinde kurum personeline ödenen üretimi teşvik priminin, Maliye Bakanlığı personeli olması nedeniyle davacıya ödenmediği, 2015 yılına ilişkin hak edilen üretimi teşvik priminin ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun, söz konusu Yönetmelik düzenlemesi dayanak gösterilmek suretiyle reddedildiği, Anayasa Mahkemesince, Maliye Bakanlığında görev yapan, ancak, kadroları Maliye Bakanlığında olmayan saymanlara yapılacak ek ödemeler hakkında; "...aynı durumda olanlar için farklı düzenleme, eşitliğe aykırılık oluşturur. Anayasa'nın amaçladığı eşitlik mutlak ve eylemli eşitlik değil, hukuksal eşitliktir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa'nın öngördüğü bir eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz. ... Kadroları Maliye Bakanlığında olan olan saymanlarla, kadroları bu Bakanlık bünyesinde olmamakla birlikte disiplin, sicil ve yargılanmalarına karar verilme gibi personel işlemleri anılan Bakanlık tarafından yürütülen saymanların; yaptıkları görevlerin nitelikleri ve sorumlulukları, personel işlemleri ve Sayıştay'a hesap verme konularındaki durumları aynı olduğundan, aynı yasa kurallarına tabi tutulmaları Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereğidir. Bu nedenle, kadroları Maliye Bakanlığında bulunmayan, ancak, yukarıda belirtilen personel işlemleri yönünden anılan Bakanlıkla ilgisi bulunan saymanların, sadece kadro ölçütünden hareketle kadroları bu Bakanlıkta bulunan saymanların yararlandıkları ek ödemeden yararlandırılmamaları Anayasa'nın 10. maddesine aykırıdır, kuralın iptali gerekir" gerekçesiyle verilen 05/07/2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 20/03/2008 tarih ve E:2006/109, K:2008/82 sayılı kararının uyuşmazlık konusu olayda emsal alınması gerektiği; kaynağını iki farklı kanundan alan ödentilerin, birinin diğerine mahsubu yoluna gidilmek suretiyle hiç uygulanmamasının; Kanun'un amacına aykırı olmakla beraber, davalı idarede görev yapan iki personel arasında sadece görev yapılan birim nedeniyle farklı uygulama yapılması nedeniyle de parasal hak kaybına neden olduğu, ücretin emeğin karşılığı olduğu, idari bütünlük ve hukuka bağlı idare ilkeleri gereği, idarelerce görev yapan personele eşit muamelede bulunulması gerektiği, Kanun önünde eşitliğin, mutlak anlamda eşitlik değil, benzer durum ve konumda bulunanlara farklı hükümler uygulanmamasını ifade ettiği, dolayısıyla, Kurumda görev yapan davacı ile davalı Bakanlık personelinin görev tanımının aynı olması ve aynı işi yapmaları nedeniyle, eşit iş yapanlara eşit ücretin ödenmesi gerektiği, Anayasal ilkelere ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ruhuna aykırı şekilde yorum yapılmak suretiyle Anayasal ve yasal haklarının ihlal edildiği, Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukuk normu haline gelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10/12/1948 tarih ve 217 A (III) sayılı kararıyla ilan edilen, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23. maddesinde; "Herkesin, hiç bir fark gözetmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücret hakkı vardır" düzenlemesine yer verildiği, Anayasa'nın 10. ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. maddesinde düzenlenen liyakat ilkesine ve hakkaniyete aykırı olan dava konusu Yönetmelik düzenlemesinin ve belirtilen düzenleme dayanak gösterilmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmüştür.

DAVALININ SAVUNMASI:

Anayasa'nın (davanın açıldığı tarih itibariyla) 124. maddesinde, Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların, tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı hükümler içermemek koşuluyla yönetmelik çıkartma yetkisinin verildiği, 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun'un, 02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanun'un 73. maddesinin (m) bendiyle değişik "Döner sermayenin faaliyet alanları" başlıklı 3. maddesinin son fıkrasında, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, karın elde edilmesinde emeği geçen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ve bu Kanun'un 4/B maddesine tabi personele katkıları oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi ödenebileceğinin öngörüldüğü, aynı maddede, primin miktarı ile ödenmesine ilişkin esas ve usullerin, görev yapılan birimin iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle belirleneceğinin öngörüldüğü; dava konusu Yönetmelik'te ise, belirtilen Kanun maddesinde Bakanlıklarına verilen düzenleme yapma yetkisi uyarınca 969 sayılı Kanun'da yer alan düzenlemeyle aynı yönde düzenleme yapılması nedeniyle iptaline karar verilmesinin mümkün olmadığı, Anayasa'nın 10. maddesinde ifade edilen kanun önünde eşitlik ilkesinin hukuksal durumları aynı olan kişiler için uygulanabileceği ve herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmediği, ayrı hukuksal durumda bulunan personelin farklı kurallara bağlı tutulmasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Dava konusu Yönetmeliğin 42. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden" ibaresinin, Yönetmeliğin dayanağı olan, 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun'un "Döner sermayenin faaliyet alanları" başlıklı 3. maddesinin 12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 73. maddesiyle değişik 4. fıkrasıyla aynı hükümleri içermesi nedeniyle; üst hukuk normuna ve Kanun'a aykırı olmadığı, öte yandan, söz konusu yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu düşüncesiyle ... İdare Mahkemesince yapılan itiraz başvurusunun Anayasa Mahkemesince reddedilmiş olması karşısında, dava konusu düzenlemede Anayasal ilkelere aykırılık bulunmadığı, hukuka uygun bulunan dava konusu Yönetmelik düzenlemesi ve anılan düzenlemeye uygun şekilde tesis edilen bireysel işlem yönünden davanın reddinin gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISININ DÜŞÜNCESİ:

Maliye Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığında . memuru olarak görev yapan davacı tarafından, kurum personeline ödenen 2015 yılına ait üretimi teşvik priminin aynı kurumda aynı işi yaptığı ileri sürülerek kendisine de ödenmesi için yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemle bu işlemin dayanağı olan 31/01/2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği"nin 42. maddesinin (c) bendinde geçen "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun'un "Döner sermayenin faaliyet alanları" başlıklı 3. maddesinin 02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Yasanın 73. maddesiyle değişik 3. maddesinin 4. fıkrasında, " Döner sermaye işletmelerinden elde edilen karın en fazla % 80'i, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu Kanunun 4/B maddesine tabi personele katkıları oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi olarak ödenebilir. Üretimi teşvik priminin miktarı ile ödenmesine ilişkin esas ve usüller; görev yapılan birimin iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Üretimi teşvik primi dağıtımı işletme bünyesi ile sınırlıdır. İşletmenin zararı, izleyen yılların karlarından mahsup edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Yasa hükmü uyarınca davalı Bakanlıkça "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hazırlanarak 31/01/2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe konulmuş, 1. maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun'a göre kurulan veya kurulacak döner sermayeli işletmelerin mali ve idari işlemleri ile elde edilen kardan üretimi teşvik primi dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmiş, "Üretimi teşvik primi dağıtım esasları" başlıklı 42. maddesinin (c) bendinde, üretimi teşvik priminin, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden işletme bünyesinde görev yapan ve karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (A) ve (B) fıkralarına göre istihdam edilen personele ödeneceği kurala bağlanmıştır.

T.C. Anayasası'nın 124. maddesinde, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecekleri belirtilmiştir.

Uyuşmazlığın çözümü bakımından, Yönetmelikle yapılan düzenlemenin üst normlara ve hukuka uygun olup olmadığının irdelenmesi gerekmektedir.

Anılan Yasa maddesi ile Yönetmeliğin davaya konu 42. maddesinin dördüncü fıkrasının incelenmesinden, üretimi teşvik priminin, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden işletme bünyesinde görev yapan ve karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkralarına göre istihdam edilen personele ödeneceği şeklinde yapılan düzenlemenin Yönetmeliğin dayanağı olan anılan Yasa maddesi hükmüyle paralel olduğu anlaşıldığından bu maddenin iptali istenilen kısmında üst hukuk normuna ve hukuka aykırılık bulunmamıştır.

Davanın bireysel işlemin iptali istemine ilişkin kısmına gelince; söz konusu Yasa ve Yönetmelik maddelerinde üretimi teşvik priminin sadece Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kadro ve pozisyonlarında bulunan personele ödenmesinin öngörülmesi, davacının kadrosunun da Maliye Bakanlığında olması karşısında davacının söz konusu primden yararlanmasına hukuken olanak bulunmadığından bu yönde tesis edilen ve iptali istenilen bireysel işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Belirtilen nedenlerle davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca davalı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerine, Tarım ve Orman Bakanlığı hasım mevkiine alınarak işin gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ:

Kadrosu Maliye Bakanlığında olan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığında . memuru olarak görev yapan davacı tarafından, ilgili birimde görev yapan Kurum personeline 12/02/2016 tarihinde ödenen 2015 yılına ait üretim teşvik priminin tarafına da ödenmesi istemiyle 17/02/2016 tarihinde davalı idareye başvurulmuştur.

Davalı idarece tesis edilen. tarih ve. sayılı işlemde, Maliye Bakanlığı personeli olması nedeniyle, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği"nin 42. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan düzenleme uyarınca ödeme yapılamayacağı belirtilmek suretiyle davacının başvurusu reddedilmiştir.

Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE:

İLGİLİ MEVZUAT:

Anayasa'nın (davanın açıldığı tarih itibarıyla) 124. maddesinde, "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler." hükmü yer almaktadır.

969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun'un "Döner sermayenin faaliyet alanları" başlıklı 3. maddesinin 4. fıkrası; "Döner sermaye işletmelerinden elde edilen karın en fazla % 80'i, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu Kanunun 4/B maddesine tabi personele katkıları oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi olarak ödenebilir. Üretimi teşvik priminin miktarı ile ödenmesine ilişkin esas ve usüller; görev yapılan birimin iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Üretimi teşvik primi dağıtımı işletme bünyesi ile sınırlıdır. İşletmenin zararı, izleyen yılların karlarından mahsup edilir." şeklinde iken, maddede yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden" ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarih ve E:2011/139, K:2012/205 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

02/08/2013 tarih ve 28726 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 73. maddesiyle, 969 sayılı Kanun'un 3. maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden" ibaresi, "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden" şeklinde değiştirilmiştir.

Belirtilen yasa değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğu düşüncesiyle ... İdare Mahkemesince Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz başvurusu neticesinde, 15/12/2017 tarih ve 30271 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 tarih ve E:2017/113, K:2017/157 sayılı kararıyla, 969 sayılı Kanun'un 3. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinin 12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'un 73. maddesiyle değiştirilen; "..Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden.." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir.

31/01/2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 01/05/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 1. maddesinde; Yönetmeliğin amacının, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanuna göre kurulan veya kurulacak döner sermayeli işletmelerin mali ve idari işlemleri ile elde edilen kardan üretimi teşvik primi dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu, "Üretimi teşvik primi dağıtım esasları" başlıklı 42. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; işletme bünyesinde çalışan personele verilecek üretimi teşvik priminin yıllık brüt tutarının, dağıtıma esas karın elde edildiği yıla ait asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını geçemeyeceği, dava konusu (c) bendinde; üretimi teşvik priminin, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden işletme bünyesinde görev yapan ve karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (A) ve (B) fıkralarına göre istihdam edilen personele ödeneceği, (ç) bendinde; üretimi teşvik priminin işletme bilançolarının Bakanlıkça onaylandığı tarihi takip eden 45 günlük müddet zarfında ödeneceği, (d) bedinde; primin dağıtımında, primin esas olduğu yıl içinde, personelin fiilen yürüttüğü görev unvanı esas alınacağı, (f) bendinde ise; Bakanlıkça talimat verildikten sonra dağıtılacak prim miktarı, personelin adı ve soyadı, iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, hizmet sınıfı, kadro unvanı ve pozisyonu puanları ile çalışma sürelerini gösteren listelerin, ilan edileceği, işletme personelinin ilan edilen listeye, askı süresinde işletmeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edebileceği, itirazlar sonuçlanmadan üretimi teşvik priminin dağıtılamayacağı belirtilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlık, dava konusu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 42. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden" ibaresinin üst hukuk normuna ve hukuka aykırı olup olmadığı, kadrosu Maliye Bakanlığında olmakla birlikte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünde . memuru olarak görev yapan davacı Sendika Üyesi ...'nın, üretim teşvik priminden yararlandırılıp, yararlandırılmayacağına ilişkindir.

Davanın, 31/01/2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 01/05/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 42. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden ..." ibaresine yönelik kısmının incelenmesi;

Yukarıda alıntısına yer verilen yasal düzenlemelerin incelenmesinden, 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun'un 3. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, döner sermaye işletmelerinden elde edilen karın en fazla % 80 oranındaki kısmının, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ve bu Kanun'un 4/B maddesine tabi personele katkıları oranında ve anılan maddede belirtilen miktarda üretimi teşvik primi olarak ödenebileceği, ödenecek primin miktarı ile ödenmesine ilişkin esas ve usüllerin; görev yapılan birimin iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğinin düzenlendiği, söz konusu Kanun maddesinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden" ibaresinin, Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarih ve E:2011/139, K:2012/205 sayılı kararı ile iptal edildiği, 12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 73. maddesiyle, 969 sayılı Kanun'un 3. maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden" ibaresinin, "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden" şeklinde değiştirildiği, belirtilen yasa değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğu düşüncesiyle Manisa 2. İdare Mahkemesince yapılan itiraz neticesinde, 15/12/2017 tarih ve 30271 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 tarih ve E:2017/113, K:2017/157 sayılı kararıyla, anılan fıkrada yer alan; "Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İdarelerin kendilerine tanınan düzenleme yetkisini Anayasa ve kanunlarla belirlenen sınırlar içinde kullanması gerektiği açıktır. Yasa koyucu tarafından düzenlenen 969 sayılı Kanun'un 3. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde açık bir şekilde, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu Kanunun 4/B maddesine tabi olanlara, katkıları oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi olarak ödenebileceği belirtilmiştir.

İptal istemine konu Yönetmelik maddesinde yer alan, üretimi teşvik priminin; Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden işletme bünyesinde görev yapan ve karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (A) ve (B) fıkralarına göre istihdam edilen personele ödeneceği yolundaki düzenlemenin ise, dayanak Kanun maddesiyle aynı hükümleri içermesi nedeniyle, dava konusu Yönetmelik düzenlemesinde üst hukuk normuna ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Davanın bireysel işlemin iptali istemine ilişkin kısmına gelince; davaya konu işlemin dayanağı olan Yönetmelik maddesindeki ibarede hukuka aykırılık bulunmadığından, kadrosu Maliye Bakanlığında olan davacı Sendika Üyesi ...'nın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadrolarında bulunan personele ödenmesi öngörülen üretimi teşvik priminden kendisinin de yararlandırılması için yaptığı 17/02/2016 tarihli başvurusunun reddine ilişkin . tarih ve . sayılı işlemde de hukuka aykırılık görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVANIN REDDİNE,

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022, 14:58
YORUM EKLE