Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 5149

Ekli “Mal Memurlarının. Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL MEMURLARININ KAYYIMLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/4/2009 tarihli ve 2009/14954 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

“d) Kayyımlık bürosu: Kayyımlık işlemlerini yürütmek üzere doğrudan Defterdara bağlı olarak kurulan ve defterdarlık birim müdürlüklerinde çalışan personelden oluşturulan büroyu,”

“f) Mahallin en büyük mal memuru: Her ilin merkez ve ilçeleri için defterdarı,”

MADDE 2~ Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kira sözleşmelerinin yapılması ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (î) cetvelinde belirlenen parasal sınırları (bu bedeller dahil) aşan kiraya verme işlemlerinden önce vesayet makamından izin alınır.”

“ç) Kayyımlıkla idare edilen taşınmazların kira bedellerinin o dönem rayicine uygun olup olmadığı, defterdarlık muhasebe denetmenlerine/personeline beş yılda bir kontrol ettirilir. Bu kontrol ihtiyaç duyulması halinde 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen değerleme kuruluşlarına da yaptırılabilir.

d) Kira sözleşmelerine, sözleşmenin kiracılar tarafından üçüncü kişilere devredilemeyeceğine dair hüküm konur.”

“Açık artırma veya pazarlıkla satış, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki usule uygun olarak yapılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Yönetim hesabının gelirleri şunlardır:

Taşınır ve taşınmazlarla hakların yönetim gelirlerinin yüzde otuzbeşi oranında yapılan yönetim gideri kesintisi.

Para, hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul varlıkların yönetim gelirleri ile kişi hesaplarının nemalandınlmasmdan elde edilecek gelirin yüzde beşi oranında yapılan yönetim gideri kesintisi.

Yönetim hesabının nemalandınlmasmdan elde edilen gelirler.

ç) Kayyımlık bürosu hizmetlerinde kullanılmak üzere yönetim hesabından temin edilip kayyımlık hizmetlerine özgülenmiş taşıt, taşınır, taşmmazlann kiralanması veya satışından elde edilen gelirler.

Eksik tahakkuk ettirilen gelirler nedeniyle kazanılan tazminatlar ile bunlara ilişkin gecikme faizleri.

e) Yersiz ödenen ücret iadeleri ve bunlara ilişkin faizler.

(2) Birinci fıkrada yer alan gelirler, tahsilatı izleyen beş iş günü içinde yönetim hesabına yatırılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az beş bankadan” ibaresi “en az üç kamu bankasından veya kamu sermayeli bankadan” şeklinde ve “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “milli emlâk” ibaresi “defterdarlık birimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, millî emlâk dairesi başkanma, millî emlâk/emlâk müdürüne veya ilçelerde malmüdürü/milli emlâk müdür yardımcısına” ibaresi “veya kayyımlık bürosu görevlilerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “13.000” ibaresi “15.000” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu tutardan, çeşitli sebeplerle o ay içinde fiilen çalışılamayan işgünü sayısı dikkate alınarak kıstelyevm hesaplanan miktar düşülür.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ödenecek aylık ücretler, 20 nci madde gereğince hesaplanacak tutarın;

Kayyım için; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yüzde yüzellisini,

Kayyım için; Büyükşehir Belediyesi olan illerde yüzde yüzkırkmı, diğer illerde yüzde yüzyirmibeşini,

Kayyım tarafından yetki devredilen veya görevlendirilen;

Defterdar yardımcısı için yüzde yüzünü,

Kayyımlık bürosu kurulan illerde büro başkanı için yüzde yetmişbeşini,

Diğer görevliler için yüzde altmışını,

geçemez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE