Lojmanlarda görev yapan kapıcının kıdem tazminatını kim öder ?

kamu kurumlarına ait lojmanlarda görev yapan kapıcı bahçıvan gibi görevlilerin emekli olması durumunda kıdem tazminatı nasıl ödenir

Lojmanlarda görev yapan kapıcının kıdem tazminatını kim öder ?

kamu kurumlarına ait lojmanlarda görev yapan kapıcı bahçıvan gibi görevlilerin emekli olması durumunda kıdem tazminatı nasıl ödenir

Lojmanlarda görev yapan kapıcının kıdem tazminatını kim öder ?

Lojmanlarda görev yapan kapıcının kıdem tazminatını kim öder ?

Kamu kurumlarına ait lojmanlarda görev yapan kapıcı bahçıvan v.b görevlilerin kamu görevlisi olması halinde kıdem tazminatının kurum bütçesinden ödenmesi gerektiği, eğer ilgili görevliler kamu görevlisi değilse lojmanlarda oturanlar tarafından kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği yönünde görüş yazısı 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı : 64204757-300-[3121-24384]-988 14/01/2015

Konu : Kıdem Tazminatı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

İlgi : 05.12.2014 tarihli ve 596 sayılı yazınız

İlgi yazınızda, daha önce Milli Prodüktivite Merkezi personelinin kullanımında olan lojman binasında yaklaşık 23 yıl, Milli Prodüktivite Merkezinin, Verimlik Genel Müdürlüğü adı altında 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen " Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Prodüktivite Merkezine ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, varlık, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve dökümanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Milli Prodüktivite Merkezine ait taşınmazlar ise bu maddenin girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tapuda resen Hazine adına tescil edildikten sonra tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır." hükmü çerçevesinde Bakanlığınıza devrolunması sonrasında ise 2 yıl kapıcı olarak hizmet ettikten sonra emekli olan Cemal GÜNEŞ'e ne şekilde kıdem tazminatı ödeneceği hususunda görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesine istinaden çıkartılan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin (d) bendinde; “Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılamnası için gerekli olan giderler, konut tahsis edilenler tarafından karşılanır.” Denilmekte olup, 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Konutta Oturanlar Tarafından Karşılanacak Giderler başlıklı 3.2. maddesinin (g) bendinde de; “Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılamnası için gerekli olan giderler” de sayılmıştır.

Diğer taraftan: Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden konu hakkında alınan görüş yazısında; 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamamenin 2 ve l1'inci maddeleri gereğince, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Bakanlığımız bütçesinden maaş veya ücret ödemesi yapılabilmesi, kişiler adına sosyal güvenlik kurumlarına prim yatırılabilmesi, emekli ikramiyesi ya da yılları bütçe kanunları veya özel hükümleri gereğince vizesi yapılmış sözleşmeli personel ya da geçici işçi pozisyonlarından biriyle ilişkilendirilmiş olumnasının gerektiği, bu durumların bulunmadığı hallerde söz konusu kurumların bütçelerinden ücret, kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesi gibi ödemelerin yapılmasına imkan bulunnıadığı belirtilmiştir

Buna göre; apartman yönetimi tarafından görevlendirilen kapıcının kıdem tazminatının konutlarda oturanlarca karşılanması gerekmektedir. Bilgilerinize arz ederim.

YORUM EKLE