Kurumlarında Yemekhane Hizmeti Olmayan Memurların Yemek Yardımı

Yemekhanesi Olmayan Kurumlarda Memurun Yemek Yardımı , memurun çalışmış olduğu kurumda yemekhane yoksa memur başka kurumun yemekhanesinden yemek yiyebilir

Kurumlarında Yemekhane Hizmeti Olmayan Memurların Yemek Yardımı

Yemekhanesi Olmayan Kurumlarda Memurun Yemek Yardımı , memurun çalışmış olduğu kurumda yemekhane yoksa memur başka kurumun yemekhanesinden yemek yiyebilir mi

Kurumlarında Yemekhane Hizmeti Olmayan Memurların Yemek Yardımı

Yemekhanesi Olmayan Kurumlarda Memurun Yemek Yardımı 

Devlet memurlarına yiyecekleri yemek bedellerine devletçe katkı sağlanmaktadır.Yemekhanesi olan kurumlar açısından her hangi bir sorun yokken yemekhanesi olmayan kurumlarda yemek yardımı yapılması konusunda sıkıntı çıkmaktadır.Bu nedenle yemekhanesi olmayan kurumlarda çalışan personellerinde yemek yardımından faydalanabilmesi için yemek yardımına ilişkin mevzuatta bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 inci maddesi uyarınca hazırlanarak 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacakları ve yardımın uygulanması ile ilgili esaslar düzenlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, yemek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmayacağı, 4 üncü maddesinde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, 5 inci maddesinde ise, kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği ve yemek servisinin, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, memurlarına yemek yardımında bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların, personelinin yeterli sayıda olmaması veya uygun yer bulunmayışı gibi sebeplerle yemekhanelerinde sağlayamadıkları öğle yemeklerini, kurum bütçesine bu amaçla konulan ödeneğin yemek servisinden faydalandıkları kurumun bu amaçla açılmış bulunan hesabına aktarılması ve memurlardan alınması gereken yemek  bedelinin  alınması kaydıyla yemek servisi bulunan kurumların yemekhanelerinden karşılamaları, mümkün bulunmaktadır.

Lokanta İle Anlaşılarak Yemek Yardımı Verilebilir Mi?

Yönetmeliğin 5. maddesinin son fıkrası ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2006 tarihli görüşü gereğince, "kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı konulan ödeneğin lokanta ve benzeri yerlere aktarılması suretiyle personele yemek yedirilmesine imkan bulunmamaktadır."

Ticket Verilerek Yemek Yardımı Sağlanabilir Mi?

Yönetmelikte; yemek yardımının yemek verme şeklinde olacağı, nakit ödeme şeklinde olmayacağı açık olarak yazmaktadır. Bu nedenle nakden ödeme yapmak mümkün olmadığı gibi, fiş (ticket) vererek anlaşmalı firmalar üzerinden yemek yardımı vermek de mümkün değildir.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022, 14:48
YORUM EKLE