KDK'dan merkez uzmanlarının Sayıştay Üyeliği hakkında önemli karar

KDK'dan merkez uzmanlarının Sayıştay Üyeliği hakkında önemli karar

KDK'dan merkez uzmanlarının Sayıştay Üyeliği hakkında önemli karar

KDK'dan merkez uzmanlarının Sayıştay Üyeliği hakkında önemli karar

KDK'dan merkez uzmanlarının Sayıştay Üyeliği hakkında önemli karar

KDK'dan merkez uzmanlarının Sayıştay Üyeliği hakkında önemli karar

6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendi uyarınca 1 yıldan fazla süre ile merkezi denetim elemanlığında bulunanların Sayıştay Üyeliğine aday olabildiği, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde uzun yıllar Maliye Uzmanı olarak görev yapan başvurucunun; 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve aynı konuda başka ilgililerin kesinleşmiş mahkeme kararları uyarınca merkezi denetim elemanı olduğu kabul edildiğinden 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendinde belirtilen niteliklere haiz olduğunu gösteren belgenin başvurana verilmesi yönünde makul sürede işlem tesis etmesi için HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA karar verimiştir.

T.C.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI : 2022/14546-S.22.22290

BAŞVURU NO : 2022/6904

KARAR TARİHİ : 11/11/2022

TAVSİYE KARARI

BAŞVURAN

Adres

BAŞVURUYA KONU İDARE : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: Sayıştay üyeliğine başvuru için gerekli belgenin tarafına verilmesi talebi

: 11/05/2022

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran özetle, Sayıştay Başkanlığı tarafından

16/04/2022 tarihli ilan ile Başkanlıklarında halen boş bulunan 5 üyelik için 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçiminin yapılacağını, anılan Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendinde “Mülga Başbakanlık, bakanlıklar ve mülga Hazine Müsteşarlığı merkez denetim elemanlığı görevlerinde toplam 1 yıl bulunmuş olmaları” gerektiğinin hüküm altına alındığını, mülga Maliye Uzmanlarının merkezi denetim elemanı olduğu ve 6085 sayılı Kanunun anılan bendinde yer alan koşulu taşıdığı hususunun bu hususta başka ilgililer tarafında açılan davalarda kesinleştiğini, Maliye Bakanlığında 02/11/2011-17/04/2013 tarihleri arasında Milli Emlak Genel Müdürlüğünde, 23/04/2015-30/05/2016 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğünde, 30/05/2016- 24/07/2018 tarihleri arasında ise Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Maliye Uzmanı olarak görev yaptığını, bu nedenle 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendinde belirtilen niteliklere haiz olduğunu gösteren belgenin tarafına verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu 20/04/2022 tarihli dilekçeye cevap olarak bahse konu belgenin tarafına verilmediğini, konuya ilişkin açıklama da yapılmadığını, sadece görev yaptığı sürelere ilişkin hizmet belgesinin bir örneğinin gönderildiğini, istenilen belge eksik olarak adaylık başvurusunu yapmak zorunda kaldığını belirterek, 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendinde belirtilen niteliklere haiz olduğunu gösteren belgenin tarafına verilmesini talep etmektedir.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Kurumumuzca talep edilen bilgi ve belgelere cevaben,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 03/08/2022 tarih, sayılı yazı ve eklerinden; Başvuranın

Bakanlıkta görev yapmaması ve halen görev yapmakta olduğu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hakkında hukuki anlamda bir işlem yapılmadığı bilgisi de bulunmadığından Sayıştay üyeliği seçimlerine katılabilmek için aranan niteliklere haiz olup olmadığına dair görüş verilmesi ve belge düzenlenmesinin hukuken mümkün olmadığı,

Sayıştay üyeliği için başvuruca bulunanların Sayıştay Kanununda yazılı niteliklere sahip olup olmadığına Sayıştay Genel Kurulunca karar verildiği, başvuranın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görevli olması nedeniyle üye seçimlerine katılabilmesi için tarafına Bakanlığın belge verme yükümlülüğünün bulunmadığı, belgenin son görev yaptığı Bakanlıktan alınması gerektiği,

Sayıştay Başkanlığının 21/07/2022 tarih, sayılı yazı ve eklerinden, başvuranın Sayıştay

üyeliğine Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları kontenjanından başvuruda bulunduğu, ancak 24/05/2022 tarih, / sayılı Genel Kurul Kararı gereğince 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki

nitelikleri taşımadığı nedeniyle kabul edilmediği,

açıklamalarına yer verilmiştir.

III. İLGİLİ MEVZUAT

18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının;

“Hak arama hürriyeti” başlıklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında, “Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”

“Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Sayıştay Başkan ve üyelerinin nitelikleri” başlıklı 12 nci maddesinde; “(1) Sayıştay Başkan ve üyelerinin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olduktan sonra kamu idarelerinde en az onaltı yıl çalışmış olmaları gerekir.

... (3) Üyelik için birinci fıkrada sayılan nitelikler ile birlikte; a) İkinci fıkranın (a) bendi hariç diğer bentlerinde sayılan görevler ile müsteşar yardımcılığında, b) Birinci sınıfa ayrılmak şartıyla Sayıştay denetçiliği, Sayıştay başsavcı veya savcılığında, c) Profesörlükte, ç) Birinci sınıfa ayrılmak şartıyla idari veya adli yargı hakimliğinde veya savcılığında, d) Başbakanlık, bakanlıklar ve Hazine Müsteşarlığı merkez denetim elemanlığı görevlerinde, toplam bir yıl bulunmuş olmaları gerekir.”,

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Maliye Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Bakanlık merkez teşkilatında Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcısı çalıştırılabilir. Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcılarına diğer görevlerinin yanı sıra görev yaptıkları başkanlık ve genel müdürlüklerin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri ile mevzuatla

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. kendilerine verilen diğer görevler yaptırılabilir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görev yapan Maliye Uzmanlarına, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde genel müdürlüklerin görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırılabilir.”,

25/01/2020 tarihinde yürürlüğe giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırdığı (mülga) Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin;

“Maliye Uzmanlarının Görev ve Yetkileri” başlıklı 35 inci maddesinde; “ ...(2) Ayrıca, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli olan Maliye Uzmanlarından teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilenler; a) Görev yaptıkları Genel Müdürlüklerin teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak, b) Diğer mevzuatla bağlı oldukları birimlere verilen denetim işlerini yapmak, c) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında; 1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak, 2) Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak, ç) Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak, görev ve yetkilerine sahiptir.”,

“Görev yerlerinin belirlenmesi ve yer değişikliği” başlıklı 37 nci maddesinde; “..(3) Görev yapacağı birim Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü olarak değiştirilen Maliye Uzmanlarına MAYEM tarafından iki ay süreli teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma eğitimi verilir.”,

“Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri” başlıklı 38 inci maddesinde; “(1) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görev yapan Maliye Uzmanlarına bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görevli oldukları Genel Müdürlüklerin görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırılabilir.”,

düzenlemelerine yer verilmiştir.

IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİNE ÖNERİSİ

Başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; ilgili idare tarafından başvurana yönelik uygulanan idari işlemde hukuka aykırılık bulunduğu tespit edildiğinden, idareye tavsiyede bulunulması yönünde hazırlanan “Tavsiye Kararı Önerisi” Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

Başvuran, 6085 sayılı Sayıştay Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendinde belirtilen niteliklere haiz olduğunu gösteren belgenin tarafına verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu 20/04/2022 tarihli dilekçeye cevap olarak bahse konu belgenin tarafına verilmediğini, konuya ilişkin açıklama da yapılmadığını, sadece görev yaptığı sürelere ilişkin hizmet belgesinin bir örneğinin gönderildiğini, istenilen belge eksik olarak adaylık başvurusunu yapmak zorunda kaldığını belirterek, 6085

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendinde belirtilen niteliklere haiz olduğunu gösteren belgenin tarafına verilmesini talep etmektedir.

Sayıştay Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından istenilen bilgi ve belgeler doğrultusunda anılan idareler ve başvuran tarafından Kurumumuza gönderilen belgeler incelenmiş, aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.

Sayıştay Başkanlığının 16/04/2022 tarihli duyurusunda; Başkanlıkta boş bulunan 5 üyelik için 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacağı, aynı Kanunun 15 inci maddesi hükmü gereğince seçimi yapılacak üyeliklerin üçünün Sayıştay meslek mensupları, birinin Maliye Bakanlığı meslek mensupları, birinin de diğer adaylar arasında seçileceği,

Dilekçeye eklenecek belgeler arasında; 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge ve ilgilinin kurumu tarafından onaylanmış hizmet belgesinin bulunduğu,

Başvuranın 20/04/2022 tarihli dilekçesi ile Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için başvuruda bulunduğundan bahisle gerekli belgelerin tarafına verilmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep ettiği hizmet belgesinin 25/04/2022 tarihli yazı ekinde tarafına verildiği,

Hazine ve Maliye Bakanlığından talep ettiği belgelere istinaden ise Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacağına ilişkin duyuruya göre nihai hizmet durumuna ilişkin tespit ve değerlendirmenin halihazırda görev yaptığı kurumca yapılmasının uygun olacağı bildirilerek, yazı ekinde hizmet belgesinin onaylı bir örneğinin verildiği,

Başvuranın anılan hizmet belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına başvurduğu, Sayıştay Genel Kurulunun 24/05/2022 tarih, / sayılı kararı ile Sayıştay üyeliği için gerekli niteliklere haiz olmaması

nedeniyle başvurusunun uygun görülmediği,

Görülmüş olup, başvuran tarafından 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendinde belirtilen niteliklere haiz olduğunu gösteren belgenin verilmesi talep edilmektedir.

Başvuranın hizmet belgesinden yapılan incelemede, 02/11/2011-17/04/2013 tarihleri arasında Milli Emlak Genel Müdürlüğünde, 23/04/2015-30/05/2016 tarihleri arasında personel Genel Müdürlüğünde, 30/05/2016-24/07/2018 tarihleri arasında ise Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Maliye Uzmanı olarak görev yaptığı, 703 sayılı KHK uyarınca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına naklen atanmış olması nedeniyle 24/07/2018 tarihinde Bakanlıktaki görevinden ayrılarak Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı görevine başladığı,

6085 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarına yapılacak Sayıştay üyeliği seçimine maliye meslek mensupları kontenjanından aday olmak için başvuru yaptığı, anılan kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendi uyarınca merkez denetim elemanlığı görevlerinde toplam bir yıl bulunmuş olma şartını taşıması gerektiği,

Sayıştay Başkanlığının 16/04/2022 tarihli duyurusunda dilekçeye eklenecek belgeler arasında hizmet belgesi ile 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösteren belgenin de yer aldığı,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının başvuranın talebini reddetmesine ilişkin gerekçelere bakıldığında;

Sayıştay üyeliği için başvuruda bulunan adayların üyelik için gerekli niteliklere haiz olup olmadığına dair değerlendirmenin Sayıştay Genel Kurulunca yapıldığı,

Başvuranın Hazine ve Maliye Bakanlığında görev yapmaması nedeniyle halen görev yapmakta olduğu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hakkında hukuki anlamda bir işlem yapılıp yapılmadığı bilgisinin bulunmadığı,

Sayıştay Başkanlığının 16/04/2022 tarihli duyurusu uyarınca başvuranın görev yaptığı kurumda onaylanmış hizmet belgesi almasının gerektiği, Bakanlığın belge verme yükümlülüğünün bulunmadığı,

Bakanlıkta görev yapmayıp Hazine ve Maliye Bakanlığı kontenjanından Sayıştay Üyeliğine başvuruda bulunanlardan sadece başvuranın belge talep ettiği, bu personellerin bağlı oldukları kamu kurum ve kuruluşlardan almış oldukları belgelerle yaptıkları başvuruların Sayıştay Başkanlığınca kabul edildiği, Bakanlıktan ayrıca belge getirilmesinin istenilmediği,

6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge ve

ilgilinin kurumu tarafından onaylanmış hizmet belgesinin görev yaptığı Bakanlıkça düzenlenmesi gerektiği, Sayıştay Başkanlığının ilgili yazısının incelenmesinden üyelik başvurusunun kabul edilmekle birlikte, Sayıştay Genel Kurulunun 24/05/2022 tarihli ve / sayılı kararı ile aranan

niteliklere haiz olmaması nedeniyle adaylığa kabul edilmediği,

Hususlarının belirtildiği,

Ancak, 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösteren belgenin verilip verilemeyeceği yanında hangi kurum tarafından verilmesi gerektiği, aynı zamanda da, başvuranın Kanunun aradığı şekilde merkezi denetim elemanlığı görevinde bulunup bulunmadığının belirlenmesi hususunun önem kazandığı,

Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimlerinin 646 sayılı KHK kapsamında birleştirilerek görevlerin Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında birleştirilmesi sonrasında 659 sayılı KHK ile (mülga) 178 sayılı KHK’nin 43 üncü maddesinde değişiklik yapılarak ilgili genel müdürlüklerin görev alanına giren konularda maliye uzmanlarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırılabileceğinin hüküm altına alındığı, (mülga) Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin Maliye Uzmanlarının görev ve yetkileri başlıklı 35, 37 ve 38 inci maddelerinde de anılan kanun doğrultusunda düzenlemelerin yer aldığı,

Başvuranın Bakanlıkta görev yaptığı dönemde kendisiyle aynı unvanda görev yapan ve halen Bakanlık personeli olan . tarafından, Sayıştay üyeliği için gerekli şartlardan biri olan merkezi denetim elemanlığı niteliğine haiz olduğunu gösteren belgenin tarafına verilmesi konusunda yapılan başvurunun reddine ilişkin açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesinin 15/01/2016 tarih, E. / K. / sayılı kararı ile

davanın reddine karar verilse de, kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 2. Dairesinin 21/05/2019 tarih, E. / K. / sayılı kararı ile temyiz isteminin kabul edilerek ilk derece mahkemesi

tarafından verilen kararın bozulduğu, Ankara 3. İdare Mahkemesinin bozma kararına uyarak vermiş olduğu 27/09/2019 tarih, E. / K. / sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,

karara karşı temyiz isteminin Danıştay 2. Dairesinin 05/03/2020 tarih, K. / sayılı kararı ve karar

düzeltme talebinin ise anılan Dairenin 21/10/2020 tarihli kararıyla reddedildiği,

Danıştay 2. Dairesinin 21/05/2019 tarih, E. / K. / sayılı kararında özetle; “ 178 sayılı

KHK’nin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görev yapan maliye uzmanlarına, kendi görevlerinin yanı sıra genel müdürlüklerin görev alanına giren konularda teftiş,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırılabileceği açıktır....... bu Genel Müdürlüklerde görev yapan

maliye uzmanlarının, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine sahip oldukları, bu hususta kendilerine görev verilmesi halinde bu görevlerini ifaya hazır olmalarının amaçlandığı anlaşılmaktadır...Dolayısıyla Muhasebat Genel Müdürlüğünde maliye uzmanı olarak görev yapan davacı, Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisini haiz olup, bu konuda kendisine görev verilmesi halinde hukuken bu görevi ifasına engel bir hali bulunmamaktadır..Kaldı ki, bir kamu görevlisinin, merkezi denetim elemanı statüsünde olup olmadığını belirleyen kriterin, idarenin o kişiye görev tevdi edip etmemesi olarak belirlenmesi, hukuken de kabul edilemez. Aynı kadroda bulunan ve görev tanımı birbirinin aynı olan personele tevdi edilen işlerin niteliği arasındaki farkların, personelin sahip olduğu hak ve yetkileri olumsuz yönde etkilemesi söz konusu olmayıp, aynı kadroda görev yapan personel, hangi görev verilirse verilsin, aynı hak ve yetkilere sahiptir. Bu sebeple, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde 1 yıldan fazla süreyle maliye uzmanı olarak görev yapan ve bu genel müdürlükte görev yapan tüm maliye uzmanları gibi (teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevi tevdi edilip edilmediğine bakılmaksızın) merkez denetim elemanı statüsünde olan davacının, Sayıştay Kanunun 12. Maddesinin 3. Fıkrasının (d) bendinde yer alan koşulu taşıdığını gösteren belgenin tarafına verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi yolundaki işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” Şeklinde hüküm verildiği,

Buna göre, başvuranın Maliye Uzmanlığı kadrosunun doğrudan merkezi denetim elemanlığı şeklinde değerlendirilmemesi nedeniyle adaylık başvurusunun reddedildiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge ve ilgilinin kurumu tarafından onaylanmış hizmet belgesinin görev yaptığı Bakanlıkça düzenlenmesi gerektiği ileri sürülse de, maliye uzmanlığı kadrosunun 178 sayılı KHK’de yapılan değişiklikler doğrultusunda merkezi denetim elemanlığı şeklinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmasının yetki yönünden sakatlık yaratacağının açık olduğu,

Hazine ve Maliye Bakanlığının başvuran hakkında 703 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık bünyesinde yapmış olduğu görevlere ilişkin merkezi denetim elemanlığı yönünden değerlendirme yaparak başvurana bildirmesi gerektiği,

Anlaşılmış olup,

Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; yukarıda açıklanan nedenlerle idare tarafından başvurana yönelik yürütülen işlemde hukuka ve hakkaniyete aykırılık tespit edilmiştir.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; idarenin “kanunlara uygunluk” ilkesine uygun davranmadığı anlaşılmış olup, idareden bundan böyle bu ilkeye de uygun davranması beklenmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup, Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜNE;

6085 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının d bendinde belirtilen niteliklere haiz olduğunu gösteren belgenin başvurana verilmesi yönünde makul sürede işlem tesis etmesi için HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın BAŞVURANA ve HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ
Kamu Başdenetçisi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Kaynak:

https://kararlar.ombudsman.gov.tr/Arama/Download?url=20220511215492YayinKarar-2022-6904.pdf&tarih=2022-11-11T17:35:17.0177

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022, 14:24
YORUM EKLE