Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektupları

Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektupları , kayıtlardan çıkarılacak teminat mektupları ile ilgili muhasebat genel müdürlüğü yazısı, süresi geçen

Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektupları

Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektupları , kayıtlardan çıkarılacak teminat mektupları ile ilgili muhasebat genel müdürlüğü yazısı, süresi geçen teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılma işlemleri

Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektupları

Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektupları

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelerde yüklenici firmalardan alınmış olan teminat mektupları ilgili iş bitmiş olduğu halde yükleniciler tarafından iade alınmadığından dolayı muhasebe müdürlüklerinin hesaplarında beklemektedir.Hatta ilgili mektupların bir çoğununda teminat süreleri dolmuş olduğundan parasal olarakda her hangi bir değer içermemektedirler.6728 sayılı kanun ile  yapılan düzenleme ile süresi dolan teminat mektupları hakkında yapılacak işlemler hakkında neler yapılacağı açıklanmış, konuya ilişkin olarak Muhasebat Genel Müdürlüğü süresi dolan teminat mektupları hakkında yapılacak işlemlerle ilgili yazı yayınlamıştır.İlgili yazı yazımız ekinde yer almaktadır. 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.02.02-28725 21/12/2016

Konu : Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektupları

Bilindiği üzere, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddesinde, “

(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen 500 Türk lirası ve altındaki teminat mektuplarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmeyenler muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle bulunan tutarın hesabında 1 Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(3) Teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılmasına ve iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükümleri yer almaktadır. Buna göre; muhasebe birimi kayıtlarında bekletilen ve düzenleme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen 500 Türk lirası ve altındaki teminat mektuplarından uyuşmazlığa konu edilmeyenler hakkında ilgili idarelerle gerekli yazışmalar yapılarak, yazışmalar sonucunda ortaya çıkacak duruma göre;

1- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanmış ve ilgili mevzuatı gereği iade edilmesini gerektiren şartların oluşmuş olması halinde söz konusu teminatların iade edilmesi,

2- Teminatın gelir kaydedilmesini gerektiren şartların oluşması halinde teminatın paraya çevrilerek gelir kaydının yapılması,

3- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve mevzuatı gereği teminatın iadesini gerektiren şartların oluşup oluşmadığının tespit edilememesi durumunda ise; 500 TL ve altındaki teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılarak ilgili bankaya iade edilmesi, gerekmektedir.

Birleştirilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalara ait teminat mektupları devredilen bankalara iade edilecek, faaliyetleri tamamen sona eren bankalara ait teminat mektupları ise düzenlenecek bir tutanakla imha edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

(e-İmzalıdır) Ertan ERÜZ Bakan a. Genel Müdür

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022, 14:55
YORUM EKLE