Kamu zararının doğrudan ilgilinin maaşından kesilmesi hakkında karar

Kamu zararının doğrudan ilgilinin maaşından kesilmesi hakkında karar

Kamu zararının doğrudan ilgilinin maaşından kesilmesi hakkında karar

Kamu zararının doğrudan ilgilinin maaşından kesilmesi hakkında karar

Kamu zararının doğrudan ilgilinin maaşından kesilmesi hakkında karar

Kamu zararının doğrudan ilgilinin maaşından kesilmesi hakkında karar

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca; kontrol, denetim veya inceleme neticesinde mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem sonucu bir kamu zararının meydana geldiğinin tespiti halinde, tespit edilen kamu zararından doğan alacakların sorumlularca ve/veya ilgililerce rızaen veya sulhen ödenmesinin asıl olduğu, kamu zararının bir aylık süre içerisinde ödenmesi için ilgilere ve/veya sorumlulara borcun miktarı, sebebi, itiraz süresi ve merciide belirtilmek suretiyle tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edileceği, itiraz olması halinde itirazın on iş günü içerisinde sonuçlandırılacağı, tebligata rağmen süresinde rızaen ödenmemesi halinde ise ilgili alacak takip dosyasının sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde alacağın hükmen tahsili için temsile yetkili ya da ilgili hukuk birimine gönderileceği, alacağın genel hükümlere göre tahsili yoluna gidileceğinin anlaşıldığı; dolayısıyla ilgilinin maaşından doğrudan kesinti yapılamayacağı hakkında.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/14776

Karar No : 2021/1715

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ...K: ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ............................................. Belediyesi adına kesilen 75.838,10-TL para cezası tutarının, davacının maaşından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin işlemin iptali ve yapılan kesintinin yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca; kontrol, denetim veya inceleme neticesinde mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem sonucu bir kamu zararının meydana geldiğinin tespiti halinde, tespit edilen kamu zararından doğan alacakların sorumlularca ve/veya ilgililerce rızaen veya sulhen ödenmesinin asıl olduğu, kamu zararının bir aylık süre içerisinde ödenmesi için ilgilere ve/veya sorumlulara borcun miktarı, sebebi, itiraz süresi ve merciide belirtilmek suretiyle tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edileceği, itiraz olması halinde itirazın on iş günü içerisinde sonuçlandırılacağı, tebligata rağmen süresinde rızaen ödenmemesi halinde ise ilgili alacak takip dosyasının sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde alacağın hükmen tahsili için temsile yetkili ya da ilgili hukuk birimine gönderileceği, alacağın genel hükümlere göre tahsili yoluna gidileceğinin anlaşıldığı; bu durumda, ................................................ Belediyesi adına kesilen para cezasının, ceza kesilmesine davacı sebep olduğuna dair bir mahkeme kararı olmadan ve davacıya bildirim yapılmadan, doğrudan maaşından kesinti yapılmasına ilişkin dava konusu işlemde yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının tazmin isteminin kabulü ile davacının maaşından yapılan kesinti tutarlarının dava tarihi olan 06/10/2015 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; 04/11/2015 tarihli yazıyla davacıya söz konusu ödeme yapılmadığı takdirde hakkında gerekli hukuksal işlemlerin başlatılacağının bildirildiği; bu bildirime karşılık davacı maaşından kesinti yapılmasına rıza göstermediğinden hakkında icra takibi başlatıldığı; bu icra takibinin de, davacı tarafından yapılan 27/11/2015 tarihli 27.000TL ödeme ile maaşından daha önce yapılan toplam 3.000TL kesinti mahsup edilerek, bakiye borç üzerinden takip başlatıldığı, Mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ... , K: ... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE