Kamu zararını bildiren yazıya karşı iptal davası açılabilir mi?

Kamu zararını bildiren yazıya karşı iptal davası açılabilir mi?

Kamu zararını bildiren yazıya karşı iptal davası açılabilir mi?

Kamu zararını bildiren yazıya karşı iptal davası açılabilir mi? 

Kamu zararının kişi borcu olarak davacıdan tahsilinin sağlanmasına ilişkin olarak, ilgili idare tarafından tesis edilen işlemin, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca tesis edilmiş, kamu zararının bildirimine yönelik bir işlem olduğu ve bu haliyle özel hukuk hükümlerine göre adli yargıda açılacak davanın ön bildirimi niteliği taşıdığı; bu yönüyle Müfettiş raporuna dayalı olarak kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen davacı adına borç çıkarılmasına ilişkin işlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde olmadığı, bu nedenle davanın esasının incelenmesine olanak bulunmadığı hakkında.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2355
Karar No : 2020/3517

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : .. Bakanlığı - …
VEKİLLERİ : Hukuk Müşaviri …
Hukuk Müşaviri V. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; davacının, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İdari Mali İşler ...olarak görev yaptığı dönemde oluştuğu tespit edilen 306.108,07-TL tutarındaki kamu zararından Taşınır Kayıt Yetkilisi İ.I. ile müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğundan bahisle, söz konusu zararın yasal faiziyle birlikte bir ay içerisinde ödenmesi ya da taksitlendirmesi ve tutarlarını içerir talebini 10 gün içerisinde Baştabipliğine yazılı olarak sunması gerektiği, aksi halde gecikme faiziyle birlikte hükmen tahsili yoluna gidileceğinin bildirilmesine ilişkin … günlü ve … sayılı işleme karşı yaptığı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesi'nin … günlü, E: …, K: … sayılı kararıyla; uyuşmazlık konusu kamu zararının kişi borcu olarak davacıdan tahsilinin sağlanmasına ilişkin olarak, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce tesis olunan 21/11/2018 günlü işlemin, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca tesis edilmiş, kamu zararının bildirimine yönelik bir işlem olduğu ve bu haliyle özel hukuk hükümlerine göre adli yargıda açılacak davanın ön bildirimi niteliği taşıdığı; bu yönüyle Müfettiş raporuna dayalı olarak kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen davacı adına borç çıkarılmasına ilişkin işlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde olmadığı, bu nedenle davanın esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin temyize konu kararıyla; İdare Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek, davacının istinaf başvurusu reddedilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, dava konusu işlemin icrai nitelikte ve kesin bir işlem olduğu; idari karar alma süreci içinde gerçekleştirilen işlemler arasında sadece nihai işlemlerin iptal davasına konu olmayacağı, bununla birlikte hukuksal prosedür içinde yer alan işlemlerin de iptal davasına konu olabileceği, dava konusu işlemin de bir idari süreç içinde yer aldığı ve kendisinin hukuki durumunda değişiklik yarattığı, bu nedenle hukuki sonuç doğurduğu ileri sürülmekte ve Bölge İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce; Danıştay Onuncu Dairesi'nin 07/09/2020 günlü, E:2020/3081, K:2020/2808 sayılı gönderme kararıyla Dairemize iletilen dosyada, 2577 sayılı Kanun'un 17/2. maddesi uyarınca, davacının temyiz aşamasında duruşma yapılması yolundaki istemi yerinde görülmeyerek; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bölge İdare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 16/12/2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE