Kamu zararından doğan alacaklarda taksitlendirme  

Kamu zararından doğan alacaklarda taksitlendirme   2019 yılı değişiklik, kamu zararı taksit süresi, kamu zararının taksitle ödenmesinde borç senedi ve kefaletname

Kamu zararından doğan alacaklarda taksitlendirme  

Kamu zararından doğan alacaklarda taksitlendirme  

Kamu zararından doğan alacakların kamu zararına sebebiyet verenlerce taksitle ödenmesi mümkündür.

Kamu zararında taksitlendirme işlemi nasıl yapılır ?

Takistlendirme işlemi sorumluluların veya ilgililerin talebi üzerine yapılabilir. Taksitlendirme işleminde kamu idaresinin takdir hakkı bulunmakta olup taksitlendirme mecburi değildir.

Kamu zararlarının tahsilinde taksit süresi ne kadar olabilir ?

Kamu zararından doğan alacaklar en fazla 5 yıl süre ile takside bağlanabilir.

Taksitlendirme işleminde ne gibi evrak hazırlanmalıdır?

Kamu idaresi kamu zararının taksitle ödenmesini kabul ederse taksitlendirmenin süresini, taksit sayısı ve tutarları ile ödeme zamanlarını belirleyen bir ödeme planı yapılır. Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini ödeme planına uygun ve vadesinde düzenli olarak ödeyeceklerine dair “borç senedi ve kefaletname” alınır.  

Kamu zararlarının taksitle ödenmesine ilişkin mevzuat hükümüne aşağıda yer verilmiştir.

MADDE 16- (Değişik:RG-15/6/2019-30802-C.K.-1147/11 md.)

 (1) Kamu zararından doğan alacaklar, sorumluların ve/veya ilgililerin talebi üzerine kamu idaresince taksitlendirilebilir.

(2) Taksitlendirme süresi azami beş yıl olup bu süre içerisinde asıl alacağın faiziyle birlikte tahsil edilmesi gerekir. 

 
 (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerde taksitlendirme işlemleri, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine, kapsamdaki diğer kamu idarelerinde ise ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(4) Sorumluların ve/veya ilgililerin yazılı taksitlendirme talebi üzerine, sorumlu ve/veya ilgili ile takibe yetkili birim arasında, taksitlendirmenin süresini, taksit sayısı ve tutarları ile ödeme zamanlarını belirleyen bir ödeme planı yapılır. Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini ödeme planına uygun ve vadesinde düzenli olarak ödeyeceklerine dair “borç senedi ve kefaletname” alınır.  

(5) Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine ilişkin yetkili makamın onayı alınıncaya kadar dilekçede belirtilen ilk taksit miktarını hemen, takip eden taksitleri de düzenli olarak, faiziyle birlikte muhasebe birimine ödeyebilir. Yetkili makamdan alınan taksitlendirme onayında kararlaştırılan taksit miktarı ödenen taksit miktarından fazla olduğu takdirde, onayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geçen taksit sürelerine ait toplam fark peşin olarak tahsil edilir.

(6) Taksitlerden birinin, ödeme planına ve “borç senedi ve kefaletname”ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ödenmemesi halinde alacağın tamamı muaccel olur. Söz konusu alacak, muaccel olduğu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.   

YORUM EKLE