4 D li kamu işçilerinin emekli olduklarında alacakları harcırah

4 D li kamu işçilerinin emekli olduklarında alacakları harcırah , kamu işçisi emekli olduğunda emeklilik yolluğu harcırahı alabilir mi, 4 d işçi emekli olduğunda ne kadar yolluk alır

4 D li kamu işçilerinin emekli olduklarında alacakları harcırah

4 D li kamu işçilerinin emekli olduklarında alacakları harcırah 

Kamuda işçi kadrolarına geçişi yapılan işçilerden emekliliği dolduğu için emekli edilen işçilere alacakları kıdem tazminatı haricinde ayrıca daha önceki senelerde harcırah yolluk olarak ödenen daha sonra ise tazminat olarak ödenmeye başlayan emeklilik tazminatı ödenmeye başlanmıştır.Kamu da taşeron işçi olarak çalışırken 4 d li olarak işçi kadrolarına geçişi yapılan işçilerin bu haktan yararlanıp yararlanmaycağı hususunda maliye bakanlığına sorulan görüş yazısında kadroya geçen işçilerinde emekli olmaları halinde emeklilik tazminatından faydalanabileceği yönünde görüş verilmiştir.İlgili tazminat 375 sayılı KHK ya göre ödenmekte olup işçiler için ödenecek olan tazminat gösterge oranı 12105 dir. İlgili rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan rakam üzerinden tazminat ödemesi yapılmaktadır.2019 temmuz aralık döneminde emekli olacak işçilerin alcağı tazminat aşağıda yer almaktadır.

2019 Temmuz-Aralık Emekli Olacak İşçi  Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı

2019  Yılı Temmuz ayı maaş katsayısı                               =0,138459
Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı    =12.105 

12105 * 0,138459                                                               = 1.676,04 Brüt Tutar
1.676,04 *7,59/1000                                                            = 12,72  Damga Vergisi


2019  Temmuz-Aralık  Ayı Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı     = 1.663,32  TL

HAZİNE VE MALIYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Mülga)

Sayı :       77078042-125.99-[522-2725]-994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            07.03.2019

Konu :     375 sayılı KHK Tazminat

TÜRKİYE TİCARET  KOOPERATİF EĞİTİM BÜRO VE GÜZEL SANATLAR
İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL  BAŞKANLIĞINA

İlgi :        11.02.2019 tarihli ve 19.1/393 sayılı yazınız.

İlgi yazıda. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına davalı hizmet sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta iken, sürekli işçi kadrolarına geçen işçilere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında belirtilen tazminatın ödenip ödenmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 4969 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendinde;

“(A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kuramlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte olan 14 üncü maddesinde; “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
 2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 net maddesi uyarınca,
 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
 4. Bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
 5. 506 Sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartlan veya aynı Kanunun Geçici 81 inci  maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı taıililen itibaren hizmet aklinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır...” hükmüne yer verilerek, iş sözleşmesinin hangi hallerde sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılacağı düzenlenmiştir.Söz konusu fıkrada sayılan hallerden bazıları, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci  maddesinin (D) bendine göre tazminat ödenmesi gereken durumlarla binişmekle birlikte, kıdem tazminatına hak kazanılabilecek hallerden bazıları ise söz konusu Kanun I lilkmünde Kararnamenin I inci maddesinin (D) bendinde düzenlenen durumlarla örtüşmemektedir..

  Bu çerçevede. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendine göre tazminat ödenebilecek durumlara ilişkin olarak "kıdem tazminatına hak  kazanacak  şekilde görevin sona ermiş olması" şeklinde genel bir ifadeye yer verilmediği dikkate alındığında, kamu kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilmekte iken görevi sona erenlerin söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendi uyarınca tazminat ödenmesine hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde ilgililerin kıdem tazminatlarım alıp almadıklarına göre bir ayrıma gidilemeyeceği değerlendirilmektedir.

  Bu itibarla, 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi tanımına giren söz konusu personele 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin I inci maddesinin (D) bendinde belirtilen koşulları taşıması halinde, bu tazminatın ödenmesine imkan bulunduğu mütalaa edilmektedir.

  Bilgilerini rica ederim.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.