Kamu Zararında Zamanaşımı

Kamu Zararında Zamanaşımı, kamu zararında zamanaşımı süreleri ile ilgili mevzuat, kamu zararı ne zaman zamanaşımına uğrar, kamu zararı tahsil süresi

Kamu Zararında Zamanaşımı

Kamu Zararında Zamanaşımı, kamu zararında zamanaşımı süreleri ile ilgili mevzuat, kamu zararı ne zaman zamanaşımına uğrar, kamu zararı tahsil süresi

Kamu Zararında Zamanaşımı

Kamu Zararında Zamanaşımı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun Zamanaşımı başlıklı 74. maddesinde "Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaşımına uğrar" hükmü yer almaktadır.İlgili kanun maddesinde yer alan düzenlemeye paralel düzenlemeler Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslarla ilgili yönetmeliğin Kamu zararının tespiti ve tahsilinde zamanaşımı başlıklı 19. maddesinde de yapılmıştır.İlgili yönetmelik maddesinde yer alan hükümlere göre

-Kamu zararlarından doğan alacaklarda genel zaman aşımı süresi 10 yıldır.Bu 10 yıllık zamanaşımı süresinin hesaplanmasında zamanaşımını kesen ve durduran hallerde duruma göre zamanaşımının işlemesi durur veya kesilerek kesildiği süreden sonra tekrardan baştan işlemeye başlar.

-Kamu zararlarında zamanaşımı süreleri Kamu zararlarının tahsiline ilişkin yönetmeliğin 17. maddesinde anlatılan  kamu zararının oluştuğu tarih olarak kabul edilen tarihi takip eden mali yıl başından itibaren işlemeye başlar. Zamanaşımı takip eden mali yıl başından itibaren başladıktan sonra 10 uncu yılın sonunda mali yılın son günü olan 31 Aralık tarihinde sona erer.

-Yönetmeliğin 17. maddesinde kamu zararının oluştuğu tarih olarak kabul edilen durumlar aşağıda yer almaktadır.

a) Vezne ve ambar açıkları ile diğer muhasebe yetkilisi mutemetlerinin açıklarında, açığın meydana geldiği tarihte, bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,

b) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirlenen veya mevzuatında öngörülen karar, onay ya da sözleşmesinde belirlenen tutardan fazla yapılan ödemeler ile transfer niteliğindeki giderlerde yapılan yersiz ve fazla

ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,

c) Kayıtlı olsun veya olmasın, kamu idaresinin yönetim ve kullanımında olan ya da kullanıcılarına teslim edilen taşınırların kaybedilmesi, çalınması veya zarar görmesi hallerinde olayın meydana geldiği tarihte; bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,

ç) İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan ya da mevzuatında öngörülmediği halde yapılan yersiz ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,

d) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması hallerinde, söz konusu işlemin zaman aşımına uğradığı tarihte,

e) Hakedişlerden kesinti suretiyle yapılan gelir tahsilatının eksik yapılması hallerinde, tahsilat tutarının gelir kaydedilmesi gerektiği tarihte, oluşmuş kabul edilir.

-Kamu zararından doğan borcun aslı eğer zamanaşımına uğramış ise bu borca bağlı olarak doğan faiz alacaklarıda zamanaşımına uğramış olur.

- Zamanaşımına uğrayan kamu zararları için borçlularca rızaen yapılan ödemeler kabul edilir.Bu şekilde borçlularca yapılan ödemeler için borçlular tarafından zamanaşımı defii ileri sürülerek yatırılan paralar sonradan geri istenemez.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022, 19:55
YORUM EKLE