Kamu kurumlarında mevduat faizlerinin kaydı

kamu kurum ve kuruluşlarında elde edilen faiz gelirlerinin muhasebe kaydı nasıl yapılır

Kamu kurumlarında mevduat faizlerinin kaydı

kamu kurum ve kuruluşlarında elde edilen faiz gelirlerinin muhasebe kaydı nasıl yapılır

Kamu kurumlarında mevduat faizlerinin kaydı

Kamu kurumlarında mevduat faizlerinin kaydı 

Kamu kurumları tarafından bankalardan elde edilen faiz gelirlerinin kaydında idarelerce en fazla yapılan hatalardan biriside net faiz getirisinin kayıt altına alınması faiz gelirlerden kesilen vergilerin muhasebe kaydına alınmamasında  yaşanmaktadır. Faiz gelirlerden ödenen vergilerin muhasebe kaydına alınmaması nedeniyle muhasebe kayıtlarında kayıtlar gerçek değerleri yansıtmamaktadır. Bu nedenle kamu kurumlarınca elde edilecek faiz gelirleri aşağıda yer alan şekilde kayıt altına alınmalıdır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Gayri safilik ilkesi” başlıklı 39’uncu maddesinde; “Gelir ve giderler, herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi kararlaştırılmadıkça netleştirilmeden kaydedilir” denilmektedir. Aynı Yönetmelik’in “Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkesi” başlıklı 6’ncı maddesinin (a) fıkrasında; “Kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider işlemleri, tahakkuk esasına dayalı olarak gelir ve gider hesaplarında izlenir. Gelir ve gider hesapları, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve  giderin kaydına mahsustur.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, tahakkuk eden faiz gelirlerinin stopaj kesintisi yapılmadan önceki brüt tutar üzerinden 600.05.01.09.03 Gelirler Hesabı kodunda, buna ilişkin olarak stopaj yapılan vergi ve benzeri giderlerin de 630.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler Hesabı kodunda muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE