Kamu Araçlarına Kasko Yapılabilir mi?

Kamu Araçlarına Kasko Yapılabilir mi? hangi kamu araçlarına kasko yapılıp bütçeden ödenebilir, kamu araçları kasko bedellerinin ödenmesi mevzuata aykırı mı?

Kamu Araçlarına Kasko Yapılabilir mi?

Kamu Araçlarına Kasko Yapılabilir mi?

Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan çok sayıda araç bulunmaktadır.Bu araçlardan kamu kurumlarına ait olanlar kurumlarınca trafik sigortası yaptırılmaktadır.Kamu kurumlarınca kullanılmakta olan araçlara kasko sigortası yaptırılabilir mi? Bu yazımızda mevzuat hükümleri doğrultusunda bu hususu incelemeye çalışacağız. 

2918 sayılı  Karayolları Trafik Kanununun  Devlete ve Kamu Kuruluşlarına Ait Araçlar başlıklı 106. maddesinde 

"Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu Kanunun işletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır. Bu kuruluşlar, 85 inci maddenin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere 101 inci maddedeki şartları haiz milli sigorta şirketlerine mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler." hükmü yer almaktadır.İlgili kanuna göre kamu araçlarının mali sorumluluk sigortası yaptıracağı hüküm altına alınmış ancak ilgili kanunda kamu araçlarının kasko yaptıracağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Mevzuatımızda kasko yaptıralabilecek araçlara ilişkin düzenlemeye Bütçe Kanunlarında yer alan hükümlerle yer verildiği görülmektedir.2017 yılı merkezi yönetim bütçe kanununun Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara ilişkin Esaslar Başlıklı E cetvelinin 31 . maddesinde yer alan hüküm aşağıdaki gibidir.

Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır.

Ancak;

a) Yanıcı, patlayıcı maddeler, gemi, uçak, helikopter ve ilaç depolama yerlerinin sigorta giderleri,

b) Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile tutulan bina için yapılan sözleşmede sigorta zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri,

c) Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun gördüğü hallerde tam kasko) giderleri,

ç) Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve navlun giderleri,

d) Belediyelere ait itfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigortası giderleri,

e) Sondaj ve jeofizik çalışmaları kapsamında fiilen arazide veya denizde kullanılan özel amaçlı araç ve ekipmanların sigorta giderleri,

bütçelerinin ilgili tertiplerinden, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait ambulansların kasko sigortası giderleri döner sermaye bütçelerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan ve erbaş ve erler tarafından kullanılan teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askeri araçların kasko sigortası giderleri ise Kantin Yönetmeliklerinde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kantin gelirlerinden ödenir. 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alanların emir ve zatlarına tahsis edilen taşıtların kasko sigortası giderleri taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. Ayrıca, yakın korumada kullanılan taşıtlardan, söz konusu cetvelin 1, 3 ve 4 üncü sırasında yer alanlara hizmet edenlerin tamamı, 5 inci sırasında yer alanlara hizmet edenlerin en fazla 4 adedi ve diğerlerine hizmet edenlerin en fazla 2 adedinin kasko sigortası giderleri taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Aynı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelin 3, 4 ve 6 ncı sırasında yer alanlar, 8 inci sırasında yer alan Genelkurmay 2 nci Başkanı, 10 uncu sırasında yer alan Ordu ve Donanma Komutanlıkları ile 12 nci sırasında yer alanların makamlarına tahsis edilen araçların kasko giderleri ise taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir." hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümlerde bazı kurumlara ait araçlar sayılmış ve kasko bedellerinin ödeneceği belirlenmiştir.İlgili hükümlerde 237 sayılı taşıt kanununa atıfta bulunulmuş ve taşıt kanununun 1 sayılı cetvelinde sayılan makamların emir ve zatlarına tahsis edilmiş araçların kasko bedelinin taşıtın ait olduğu idarenin bütçesinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır.Yine aynı kanuna ekli Aynı Kanuna ekli (2) sayılı cetvelin 3, 4 ve 6 ncı sırasında yer alanlar, 8 inci sırasında yer alan Genelkurmay 2 nci Başkanı, 10 uncu sırasında yer alan Ordu ve Donanma Komutanlıkları ile 12 nci sırasında yer alanların makamlarına tahsis edilen araçların kasko giderleri ise taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. hükmüne yer verilmiştir.

237  Sayılı Taşıt Kanununa ekli bir sayılı cetvelde ve iki sayılı cetvelde  yer alan unvanlar başlıklar halinde aşağıda gösterilmiştir.Aşağıda tabloda yer alan  araçlar için  kasko yaptırılabilecek ve kasko giderleri kurum bütçesinden ödenecektir.Kasko yaptırılacak araç sayısı cetvelde gösterilen sayılarla sınırlıdır.İlgili cetvellerde sayılan kurumlara ait araçlar ile Belediyelere ait itfaiye ve ambulans araçları,ağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait ambulanslar,Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan ve erbaş ve erler tarafından kullanılan teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askeri araçlar ve dış kuruluşlar ile ilgili misyon şeflerinin uygun göreceği araçlar haricindeki araçların devlet bütçesinden kasko yaptırılması mümkün değildir.

 [su_table]

237 Taşıt Kanunu 1 Sayılı Cetvele Göre Kasko Yapılabilecek Kurum Araçları ve Sayıları
Kurum Adı Tahsis Edilen Araç Adedi Yakın Koruma Kasko Yapılacak Araç Adedi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 2 Hizmet Eden Araçların Tamamı
T.B.M.M Başkanlık Divanı üyeleri,Komisyon Başkanları

ve Grup Başkanvekilleri
50 2 Adet
Cumhurbaşkanlığı 10 Hizmet Eden Araçların Tamamı
Başbakan 2 Hizmet Eden Araçların Tamamı
Bakanlar 1er 4 adet
Genelkurmay Başkanı 1 2 Adet
Kara, Deniz, Hava Kuvvetler Kumandanları  1 2 Adet
Elçilikler ve daimi delegelikler

(Yurtdışında bulundukları sürece)
1 2 Adet 
Daimi Askeri Temsilcilikler Başkanlıkları

(Yurtdışında bulundukları sürece) (2)
1 2 Adet 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği 1 2 Adet 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 1 2 Adet 
İl Valileri 1 er 2 Adet 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili 1 2 Adet 
Yargıtay Başkanı 1 2 Adet 
Danıştay Başkanı 1 2 Adet 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı 1 2 Adet 
Sayıştay Başkanı 1 2 Adet 
Cumhuriyet Başsavcısı 1 2 Adet 
Danıştay Başkanunsözcüsü 1 2 Adet 

237 Taşıt Kanunu 2  Sayılı Cetvele Göre Kasko Yapılabilecek Kurum Araçları  ve Sayıları  
Kamu Başdenetçisi 1
Askeri Yargıtay Başkanı 1
Diyanet İşleri Başkanı 1
Genelkurmay 2 nci Başkanı ve (J) Başkanlıkları 1
Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvet ve

Yurt İçi Bölge Kumandanlıkları
1
Jandarma Genel Kumandanı 1

[/su_table]

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 11:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.