Kamu alacaklarında eksik alınan gecikme faizinde muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

Kamu alacaklarında eksik alınan gecikme faizinde muhasebe yetkilisinin sorumluluğu , kişi borcu tahsilatında gecikme faizinin eksik hesaplanması durumunda muhasebe yetkilisinin sorumlu olacağı hakkında sayıştay kararı

Kamu alacaklarında eksik alınan gecikme faizinde muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

Kamu alacaklarında eksik alınan gecikme faizinde muhasebe yetkilisinin sorumluluğu 

Kişi borcu tahsilatında gecikme faizinin eksik hesaplanması durumunda muhasebe yetkilisinin sorumlu olacağı hakkında sayıştay kararı 

Kamu İdaresi Türü  Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı  2014
Dairesi  5
Karar No   174
İlam No
Tutanak Tarihi     21.4.2016
Kararın Konusu   Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Gecikme faizi

………… istifa ederek ........ Belediyesinde çalışmaya başlayan …………’e mükerrer maaş ödemesi yapılmasının anlaşılması üzerine, tahsil edilerek kişilerden alacaklar hesabına kaydedilen söz konusu mükerrer ödeme tutarlarına gecikme faizi işletilmemesi sonucu ………….-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu konusuyla ilgili olarak;

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Faiz” başlıklı 18 inci maddesinde; “(1) Kamu zararından doğan alacaklarda ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faizin başlangıç tarihi, kural olarak zararın oluştuğu tarihtir. (2) Sayıştay, adlî, idarî ve askerî mahkeme ilâmları ile tespit olunan kamu zararından doğan alacaklarda faiz başlangıç tarihi, ilâmda faizin başlangıcı hakkında hüküm varsa belirtilen tarih, aksi takdirde karar tarihidir. (3) Sorumlular ve/veya ilgililerce yapılan ödeme tutarının, alacak aslı ile faiz tutarının tamamını karşılamaması halinde ödenen tutar vadesi gelmiş alacak aslına ve faizine orantılı olarak mahsup edilir. (4) Borç aslına faiz dahil edilerek, tekrar faiz yürütülemez.” denilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kamu zararı başlıklı 71 inci maddesinde, Kamu Zararı; “Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” şeklinde tanımlanmış ve “İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması” ve “Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” hususları da kamu zararının belirlenmesine esas alınacak olan kriterler arasında sayılmıştır. Bu kamu zararının Sayıştay, adlî, idarî ve askerî mahkeme ilâmları ile yada İdarenin kendisinin farkına varması sonucunda tespit edilmiş olmasının kamu zararının niteliğine etkisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, tespit edilen bu kamu zararının tahakkuku yaplırken faiz işletilmek suretiyle tahakkuk ettirilmesi ve muhasebe kayıtlarına bu şekilde yansıtılması esastır. Dolayısıyla, tahsili anında da, faizli tutar esas alınarak gerekli tahsilatın yapılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre, ………’e mükerrer maaş ödenmesi sonucunda, mükerrer maaş verilmesinin mevzuatın öngördüğü bir uygulama olması mümkün olmadığından, “Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” kriteri esas alındığında, kamu zararına neden olunduğu açık bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan, tespit edilen bu kamu zararına işletilmesi gereken faiz tutarları da, İdarenin geliri niteliğindedir. Dolayısıyla, faiz hesaplanmaması sonucunda mahrum kalınmış olan bu faiz geliri de, “İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması” kriterine göre kamu zararı niteliğindedir,

Dolayısıyla mükerrer ödenen maaşlara faiz işletilmemesi sonucunda toplam ………. TL tutarında kamu zararına yol açılmıştır.

Her ne kadar sorumlu Muhasebe Yetkilisi, savunmasında; adı geçen şahsa, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nden kaynaklanan yanlış atama sebebiyle, sehven fazla ödenen maaşların tahsil edildiğini ve makbuz örneklerinin savunma ekinde gönderildiğini, ancak yasal faizin hesaplanabilmesi için 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’ nun 53 üncü maddesine göre bu konuda Sayıştay İlamının çıkmış olması gerektiğini, tahsilatın Sayıştay İlamından önce gerçekleşmesi sebebiyle faiz tahakkuk ettirilmesine gerek olmadığını ifade etmiş ise de, yapılan bu savunmaya katılmak mümkün görünmemektedir. Şöyleki;

Sorumlunun iddiasının aksine, tespit edilmesini takiben tahsilatı yapılmış olan kamu zararına faiz işletilmesi hususunun sayıştay ilamı ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamu zararı sayıştay sorgularına özgü bir kavram değildir. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Faiz” başlıklı 18 inci maddesinde; “Kamu zararından doğan alacaklarda ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faizin başlangıç tarihi, kural olarak zararın oluştuğu tarihtir” hükmü bulunmaktadır. Mevzuat hükmü ve olay gayet açıktır. Dolayısıyla, tespit edilmiş olan kamu zararına faiz işletilmesi gerekmekte olup, bu hususun sayıştay ilamı ile ilgisi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60 ıncı maddesinde, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmenin Malî hizmetler biriminin görevi olduğu belirtildiğinden, belediye geliri niteliğindeki faiz gelirleri ile ilgili olan kamu zararının sorumluluğu tek başına Muhasebe Yetkilisine aittir.

Bu itibarla, mükerrer yapılan maaş ödemelerine faiz işletilerek tahsil edilmemesi sonucunda neden olunan ………..-TL tutarındaki kamu zararının Muhasebe Yetkilisi ………. (……………)’a münferiden 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 08:53
YORUM EKLE