İş artışlarında damga vergisi kesintisi yapılmalı

İş artışlarında damga vergisi kesintisi yapılmalı

İş artışlarında damga vergisi kesintisi yapılmalı

İş artışlarında damga vergisi kesintisi yapılmalı

İş artışlarında damga vergisi kesintisi yapılmalı

İş artışlarında damga vergisi kesintisi yapılmalı

Sayıştay 8. Dairesi, iş artışı yapılmasına rağmen bu iş artışı tutarından damga vergisi kesilmemesini kamu zararı kabul etti.

 

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 8
Karar No 238
İlam No 32
Tutanak Tarihi 24.2.2022
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar


Damga Vergisi Kesintisi

……. tarafından ihale edilen “….. …….. Muhtelif Mahallelerinde Beton Bordür Döşeme, Kaldırım, Sıcak Asfalt Kaplama ve Yol Boyama” işinde iş artışı yapılmasına rağmen bu iş artışı tutarından damga vergisi kesilmemesi konusuna ilişkin olarak;

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Konu” başlıklı 1’inci maddesinde, bu Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; “Mükellef” başlıklı 3’üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi daireler ile kişiler arasındaki kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanun’un “Nispet” başlıklı 14’üncü maddesinde ise; kağıtların damga vergisinin bu Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınacağı belirtilmiş olup belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı ifade edilmiştir.

Anılan Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 9,48 nispetinde vergiye tabi olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, sözleşmelerde iş artışı yapılması halinde artış tutarı üzerinden aynı nispette (binde 9,48) damga vergisi kesilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede ……. tarafından …. … ….. …… ve …….. …… ….. …… Anonim Şirketi’ne ihale edilen yapım işinde, iş artışına gidilmesine rağmen gerekli damga vergisi kesintisinin yapılmayarak (....*0,00948) ..... TL tutarında vergi ziyaına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

Ancak, sorumlular tarafından gönderilen savunmalardan, bu tutarın; ……. TL’sinin ………. tarih ve ………. numaralı tahsilat makbuzunun ekli olduğu ………. tarih ve …. sayılı, ……. TL’sinin ise ………. tarih ve ………. numaralı tahsilat makbuzunun ekli olduğu ………. tarih ve …. sayılı muhasebe işlem fişleri ile …. … ….. …… ve …….. …… ….. …… Anonim Şirketi’nden tahsil edildiği anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu edilen ……. TL hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına, yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE