Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Başkan yardımcısı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkan Yardımcısını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yeterli sayıda başkan yardımcısı” ibaresi “Başkan Yardımcıları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere, başkan yardımcısı atanabilir.”

“(4) Başkan yardımcıları, Hazine ve Maliye Müfettişi yetkilerini haizdir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının ÖSYM, yükseköğretim kurumları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmasına karar verebilir. Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla, giriş sınavının yazılı bölümünü; bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen farklı fakülteler ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi tamamen veya belirlenecek konu grupları itibarıyla, imzalanacak bir protokolle başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırabilir.

(8) Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle yedinci fıkrada belirtilen kamu kurum veya kuruluşlarına yaptırılması halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar protokolde yer alır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Giriş sınavına, Başkanlıkça sınav duyurusunda belirtilen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvurabilir. Atama yapılacak kadro sayısı farklı fakülteler ve bölümlerden mezun olanlar için ayrı ayrı belirlenebilir. Bu hususa, sınav duyurusunda yer verilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “yirmi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya bölümler itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Giriş sınavı soruları” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olanlar için” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Giriş sınavı soruları en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakülteleri, mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri, matematik, istatistik, fen ve teknoloji bölümleri ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olanlar için fakülteler ve/veya bölümlerin müfredatı dikkate alınarak Başkanlıkça belirlenen alan bilgisi konularından hazırlanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan konu gruplarının ve Başkanlıkça belirlenen alan bilgisi konularının yazılı sınav notunun hesaplanmasında dikkate alınacak oransal ağırlıkları sınav duyurusunda belirtilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısına kadar aday asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar aday da yedek aday olarak belirlenir. Sayının kesirli çıkması durumunda sayı yukarı doğru tamamlanır. Adayların giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak veya yedek aday listesine girmiş olmak müktesep hak teşkil etmez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı, 37 nci ve 38 nci maddelerinde yer alan “60” ibareleri “65” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Girdikleri ilk yeterlik yazılı sınavı sonucunda;

a) Başarılı sayılmak için gerekli 65 not ortalamasına sahip oldukları halde 35 inci maddede yer alan konu gruplarından 50’den düşük not alanlar, başarısız oldukları konu gruplarından,

b) Başarılı sayılmak için gerekli 65 not ortalamasına sahip olmayanlar, 50’den düşük not aldıkları konu grupları ile ortalama yükseltmek için seçecekleri konu gruplarından,

sınava girerler.

(4) İkinci sınav hakkını kullanan Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılarının yazılı sınav not ortalaması, her bir konu grubu itibarıyla aldığı en yüksek notlara göre hesaplanır.

(5) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamında sınava giren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılarından yeterlik sınavının yapılacağı tarihten en az 15 gün önce sınava girecekleri konu gruplarına ilişkin yazılı olarak tercihleri alınır. Herhangi bir tercihte bulunmayanların ise konu gruplarının tamamından sınava girecekleri kabul edilir.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

YORUM EKLE