Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hazine ve Maliye Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6 – (1) 15/6/1995 tarihli ve 22314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 9/2/2003 tarihli ve 25019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

YORUM EKLE