Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. İhalelerin ilanı ve kira artış olanları ile ilgili değişiklikler getiren düzenleme şu şekilde:

-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin "İhalenin ilanı"  başlıklı 19 uncu maddesininde yapılan değişiklikle ihalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;

İhalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulmasına yönelik düzenleme yapıldı. Değişiklikten önce sadece ihalenin yapılacağı yerde ilan yapılıyordu. İlan sürelerinde yapılan değişikliğe göre, gazete ve internet haber sitesi ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamayacak. 

 Gazete çıkmayan veya internet haber sitesi yönetimi bulunmayan yerlerdeki ihalelerin ilanı, bu bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan süreler içinde Basın İlân Kurumu İlan Portalında yayınlanacak.

Ayrıca İhale konusu olan işler,  yukarıdaki şekilde yapılacak ilanlarla birlikte ayrıca İdarenin (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) internet sitesinde ve il müdürlüğü, milli emlak müdürlüğü veya milli emlak şefliği ile Hükûmet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile ilan edillecek.

Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli her yıl Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler, Yönetmeliğin (a) bendine göre yapılacak ilanlardan başka bir internet haber sitesi ve tirajı göz önüne alınarak ili, Basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce birer defa ilan edilecek.

Kira düzenlemesine ilişkin yapılan değişiklik ise şu şekilde:

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 25 inci maddesi kapsamında bir yıldan uzun süreli kiraya verilen yerlerin kira bedellerinde 11/9/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılacak kira artışı; bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşi oranında uygulanacak. Bir önceki kira yılının Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranının, yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı dikkate alıacak. 12/9/2022 tarihi ile bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde mevcut sözleşme hükümlerine göre tahsil edilen kira gelirleri bu maddeye göre tekrar hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iade işlemleri gerçekleştirilecek. Tahsil edilmeyen bedeller ise bu şekilde hesaplanıp tahsil ediilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendine “başka” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir internet haber sitesi ve” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “bir” ibaresi “birer” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;

1) İhalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulur. Gazete ve internet haber sitesi ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.

2) Gazete çıkmayan veya internet haber sitesi yönetimi bulunmayan yerlerdeki ihalelerin ilanı, bu bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan süreler içinde Basın İlân Kurumu İlan Portalında yayınlanır.”

“d) İhale konusu olan işler, bu fıkra kapsamında yapılacak ilanlarla birlikte ayrıca İdarenin (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) internet sitesinde ve il müdürlüğü, milli emlak müdürlüğü veya milli emlak şefliği ile Hükûmet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile ilan edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kira artış oranı

GEÇİCİ MADDE 12- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 25 inci maddesi kapsamında bir yıldan uzun süreli kiraya verilen yerlerin kira bedellerinde 11/9/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılacak kira artışı; bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşi oranında uygulanır. Bir önceki kira yılının Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranının, yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı dikkate alınır. 12/9/2022 tarihi ile bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde mevcut sözleşme hükümlerine göre tahsil edilen kira gelirleri bu maddeye göre tekrar hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iade işlemleri gerçekleştirilir. Tahsil edilmeyen bedeller ise bu madde kapsamında tahsil edilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 12/9/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

YORUM EKLE