Hangi Konutlar Hizmet Tahsisli Lojman Olarak Değerlendirilir.

Hizmet Tahsisli Konutlar Hangileridir? Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller kurumlarına ait lojman

Hangi Konutlar Hizmet Tahsisli Lojman Olarak Değerlendirilir.

Hizmet Tahsisli Konutlar Hangileridir?


Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller kurumlarına ait lojmanlardan  gerek ekonomik cazibesi gerekse başkaca avantajlar sunması sebebiyle faydalanmak isterler. Personellerin bu lojmanlardan yararlanması için mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Kamu konutlarının; kamu personellerine tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usül, esaslar 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Kamu konutları, türleri ve tahsis şekilleri açısından 4’e ayrılmış olup bu yazımızda bir konutun hizmet tahsisli konut olarak kabulü için hangi şartları taşıması gerektiğini açıklamaya çalışacağız.


2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun “Kamu konut türleri ve konut tahsisi” başlıklı 3. Maddesinde; “Kamu konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:  1. a) Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.

  2. b) Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.

  3. c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.

  4. d) Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.


Konut tahsisinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir”,


Kamu Konutları Yönetmeliği’nin “Kamu Konutlarının Türleri” başlıklı 5. Maddesinde; “ Kamu konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:


….  1. d) Hizmet tahsisli konutlar;


1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel,


2) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam ve rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri,


3) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel, için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır” hükümleri yer almaktadır.


Yaptığımız araştırmada konuya ilişkin yargı kararlarının da bulunduğu tespit edilmiş olup mahkemelerce verilen karar örneklerine aşağıda yer verilmiştir.


Hizmet Tahsisli Konutlara İlişkin Mahkeme Kararları


Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 1990/7539E, 1990/12604 K sayılı ilamında; “Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca kira bedeli alınmayacak hizmet tahsisli konutların; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi mezkur yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerden olması gerektiği; oysa davacıya tahsis edilen konutun muntazam servisi olan, ilçeye 10-12 km. uzaklıktaki, sosyal tesisleri ve işletmeye ait binaları bulunan mahalde oturmakta olduğu ve aynı yerde çalıştığının anlaşıldığı. Bu itibarla, oturduğu konutun mezkur yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerden olduğu kabulünün isabetli olmadığı..” hüküm ve sonucuna varılmıştır.


Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 3. Dairesinin 2004/214 E, 2004/367 K sayılı ilamında; “Davacının 01.09.2002 tarihinden itibaren oturmakta olduğu konutun Gökçeyazı Karakolunun bulunduğu arsa üzerinde yer aldığı, Gökçeyazı Kasabası çıkışında bulunmakla birlikte kasabadaki her türlü alışveriş yerlerinden istifade edebilecek konumda olduğu, Balıkesir-Edremit Devlet karayolu üzerinde yerleşim alanına 300 metre mesafede olduğu, belediye hudutlarında kaldığının dosyadaki bilgilerden anlaşıldığı,


Davacının oturduğu konutun belediye hudutları içerisinde meskun mahalde bulunması, ulaşım sorunu olmaması, karakolda görev yapan personellerin 24 saat çalışma esasına tabi olmadan nöbetleşe olarak görevini yürütme ve karakol komutanı bulunmadığında hizmetin devam etme imkanı bulunması hususları göz önüne alındığında mevcut mevzuata göre davacının oturduğu konutun hizmet tahsisli konut kapsamında kabul edilmesi ve buna bağlı olarak kira bedeli alınmamasının mümkün olmadığı, yapılan işlemin hukuka uygun olduğu” hüküm ve sonucuna varılmıştır.


2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3’üncü maddesinin d fıkrası ile Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin d fıkralarına göre; Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmayan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa ve tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.


Bir kamu konutunun hizmet tahsisli kamu konutu kapsamında değerlendirilmesi için gerek kamu konutları kanununda gerekse kamu konutları yönetmeliğinde belli şartları taşıması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu düzenlemelere göre bir kamu konutunun hizmet tahsisli lojman kapsamında değerlendirilmesi için meskûn mahalden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskân imkanları kısıtlı yerlerde olması, ayrıca bu konutlarda oturan personelin de normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulunması gerekmektedir.


Başka bir ifadeyle, kamu konutunun hizmet tahsisli lojman kapsamında değerlendirilebilmesi için konut ve personel için belirtilen şartların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.


Bu yazının tüm hakları mevzuatinyeri.com sitesine aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır.


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2017, 09:15
YORUM EKLE