Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel Yönetim Muasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Dapılan değişikliğe göre, 2021 ve 2022 yılı hesap dönemlerinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartlann oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Bu hesap dönemleri, enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönemler olarak değerlendirilecek. 31/12/2023 tarihli mali tablolar ise enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 5213

Ekli “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kanunun 49 uncu, 80 inci ve geçici 3 üncü maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine geçici 2 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇÎCÎ MADDE 3- 2021 ve 2022 yılı hesap dönemlerinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartlann oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. Bu hesap dönemleri, enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönemler olarak değerlendirilir. 31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE