Geçici görevdeki personel ayrıca yemek parası alabilir mi?

Geçici görevli memura geçici görev yolluğu haricinde ayrıca yemek parası ödemesinin yapılmasının kamu zararı oluşturduğu hakkında sayıştay kararı

Geçici görevdeki personel ayrıca yemek parası alabilir mi?

Geçici görevli memura geçici görev yolluğu haricinde ayrıca yemek parası ödemesinin yapılmasının kamu zararı oluşturduğu hakkında sayıştay kararı

Geçici görevdeki personel ayrıca yemek parası alabilir mi?

Geçici görevdeki personel ayrıca yemek parası alabilir mi?

Geçici görevlendirilen personele Harcırah Kanunu’na istinaden gündelik ödenmesine rağmen bu görevler kapsamındaki yemek bedellerinin de Belediye Bütçesinden karşılanması konusuna ilişkin olarak;

Kamu İdaresi Türü           Belediyeler ve Bağlı İdarelerkararı yazdır

Yılı          2020

Dairesi  8

Karar No              244

İlam No 86

Tutanak Tarihi   14.4.2022

Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Yemek Bedeli Ödemeleri

Geçici görevlendirilen personele Harcırah Kanunu’na istinaden gündelik ödenmesine rağmen bu görevler kapsamındaki yemek bedellerinin de Belediye Bütçesinden karşılanması konusuna ilişkin olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Harcırahın unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde; harcırahın yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği belirtilmiş olup, ilgilinin, bu Kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabileceği ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un “Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14’üncü maddesinde ise; memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiyenin verileceği belirtilmiş olup, hamal, bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca tediye olunacağı açıklanmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca geçici bir görevle başka bir yere gönderilenlere sadece yol masrafı, yevmiye ve nakil vasıtası masrafları ödenebilecek olup, yemek bedeli gibi harcırahın unsurları arasında yer almayan ödemelerin bu kapsamda gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir.

Yapılan incelemede ise, geçici görevlendirmelere ilişkin yemek bedellerinin faturalandırıldığı ve bu tutarların Belediye Bütçesinden karşılandığı görülmüştür. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca, geçici olarak görevlendirilen kişiler için, belirli unsurlar dışında kalan, faturalandırılmış yemek bedellerinin ödenmesi, mevzuatta yeri olmayan bir ödeme yapılarak kamu zararına yol açılması anlamına gelmektedir.

Ancak, geçici olarak görevlendirilen kişiler, fiili olarak görevlendirildikleri yerlerde, görevlerini yerine getirmişlerse, harcırah ve ilgili unsurlarına hak kazandıkları da aşikardır.

Mevcut olayda, geçici olarak görevlendirilmiş kişilerin, görevlerini yerine getirmelerinde bir aksaklık veya eksiklik tespit edilmemiştir. Bu kişilerin mevzuatla belirlenen ve beyana dayalı ödemelere hak kazandıkları görülmektedir.

Denetçisi tarafından tespit edilen, mevzuatında yer almadığı halde, geçici görevli kişiler için yapılan yemek bedeli ödemelerinin, bu kişilerin müstahak oldukları halde, İdarece kendilerine ödenmemiş olan harcırah ve unsurları göz önünde bulundurularak hesap edilmesi gerekmektedir. Bu kişilere ödenmesi gereken geçici görev bedellerinden, yapılan yemek ödemeleri tutarları düşülerek, varsa geriye kalan fazla ödeme tutarlarının kamu zararı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, kamu zararının hesabında böyle bir yöntem kullanılmamış ve kişilerin aldıkları veya hak ettikleri halde almadıkları tutarların tespiti yapılmamıştır.

5018 sayılı Kanun’un “Kamu zararı” başlıklı 71’inci maddesinde kamu zararı, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanmaktadır. Kanun hükmü uyarınca bir kamu zararından bahsedebilmek için, kamu kaynağında ortaya çıkan eksilmenin ne kadar olduğunun tam olarak hesap edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, tahmini veya yaklaşık bir tutarı kamu zararı olarak belirlemek, hem sorumluluklar açısından hem de kamu kaynağının telafisi açısından yanlış hüküm tesis edilmesine yol açacaktır.

Sonuç olarak, her ne kadar mevzuatında yer almadığı halde bir gider yapılmış olsa da, icra edilmiş kamu görevi karşılığında görevlilerin hak kazandıkları ödemelere ilişkin bir tespit yapılarak, bunlar ile fatura karşılığı yapılan ödemeler arasında ortaya çıkacak farkın kamu zararı olarak tespit edilmesi gerekirken, net bir hesabın yapılamaması sonucu 5018 sayılı Kanun’un 71’inci maddesine göre kamu zararı oluşmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu …….. TL hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE