Doğrudan Temin Usulü Nedir?

Doğrudan Temin Usulü Nedir? 22 D doğrudan temin açıklamalar , Piyasa Fiyat Araştırması Yapılırken Yazılı Fiyat Teklifi Alınması Zorunlu Mudur? 22

Doğrudan Temin Usulü Nedir?

Doğrudan Temin Usulü Nedir? 22 D doğrudan temin açıklamalar , Piyasa Fiyat Araştırması Yapılırken Yazılı Fiyat Teklifi Alınması Zorunlu Mudur? 22 d doğrudan temin nasıl yapılır

Doğrudan Temin Usulü Nedir?

Doğrudan Temin Usulü Nedir? 4734 sayılı kanununa göre 22 d alımlarda işlem süreci nasıldır.

İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık ihale usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesidir

Doğrudan Temin Bir İhale Usulü Müdür?

Doğrudan temin bir ihale usulü değildir. Doğrudan temin ile 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmıştır

Doğrudan Temin Alım Süreci Nasıl İşler?

1. İhtiyacın ortaya çıkması

2. Yaklaşık maliyetin hesaplanması (İlgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olan hallerde hazırlanır, diğer hallerde idarenin takdirindedir.)

3. İhale yetkilisinden alınan onay belgesi

4. İhale yetkilisince yapılacak görevlendirme

5. Görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasa fiyat araştırması yapılması

6. Görevlendirilen kişi veya kişilerce alımın gerçekleştirilmesi

7. Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması

8. Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanarak muhasebe birimine gönderilmesi

9. Muhasebe birimince tutarın hak sahibine ödenmesi

Doğrudan Teminin Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?

* İhale dokümanı hazırlanması zorunlu değildir.

* İlan yapılması ve teminat alınması zorunlu değildir.

* İhale komisyonu kurulması ve karar alınması zorunlu değildir.

* Yazılı teklif alınması zorunluluğu olmamakla birlikte Türk Hukuk Sistemi açısından yazılılık şartı bir geçerlilik şartı olduğundan tekliflerin yazılı olması faydalıdır.

* Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarına uymak zorunlu değildir.

* Madde de belirtilen haller dışında şartname ve sözleşme düzenleme zorunluluğu yoktur

Doğrudan Temin Suretiyle Yapılacak Alımlarda Düzenlenecek Onay Belgesi Nedir?

Doğrudan temin suretiyle yapılacak alımlarda, alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usul, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisi (ihale yetkilisi) tarafından imzalanan belgedir.

Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Görevlendirme Nasıl Yapılır?

Görevlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında Kanunda ve ikincil mevzuatta düzenleme yapılmamıştır. Görevlendirme yazılı olarak yapılabileceği gibi onay belgesi üzerine kayıt düşülerek de yapılabilir

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Nedir?

Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda, alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri ve uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren; söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanaktır

Piyasa Fiyat Araştırması Yapılırken Yazılı Fiyat Teklifi Alınması Zorunlu Mudur?

Piyasa fiyat araştırmasında teklifler yazılı alınabileceği gibi, internet üzerinden fiyat araştırması yapılabilir veya sözlü olarak da alınabilir. Ancak yazılı olarak alınması Türk Hukuk Sistemi açısından daha uygundur

Süreklilik Arz Eden Mal Ve Hizmet Alımlarının Kesintiye Uğratılmadan Temini İçin Doğrudan Temin Usulleri Uygulanabilir Mi?

Konu hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin 20 nci maddesinde yer alan; “20.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleştirilecek bu tür mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan tanınmıştır. Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki ve sorumluluğundadır.” Şeklindeki hüküm doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir

Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Sözleşme İmzalanabilir Mi?

Doğrudan temin ile alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Ayrıca 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur

Sözleşme Düzenlenmesi Ve Sözleşme Bedelinin Belirli Bir Limitin Üzerinde Olması Halinde Yükleniciden Kamu İhale Kurum Payı Alınır Mı?

Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (j) bendinde belirtilen kurum payının, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden alınacağı ifade edilmektedir. Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından düzenlenecek sözleşmelerden kurum payının tahsil edilmesine gerek yoktur

Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlar Damga Vergisine Tabi Midir?

Konu hakkında Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliği (Seri No:44); “…Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir…” şeklinde yer alan hükme göre hareket edilmesi gerekmektedir

Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Teminat Alınabilir Mi?

Teminat alınması zorunlu olmamakla birlikte; ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir

Doğrudan Temin İle Yapılacak Alımlarda, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine Göre Hazırlanması Gereken Belgeler Nelerdir?

Doğrudan temin usulü ile yapılacak alımlarda ilgisine göre;

* Onay Belgesi,

* Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

* Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

* Sözleşme düzenlenmesi halinde damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı,

* Fatura,

* Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

* Mal ve malzeme alımlarında, Taşınır İşlem Fişi,

* Hizmet alımlarında Hizmet işleri Hakediş Raporu,

* Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı, * Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde görüş yazısı,

* (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda “Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form”

* Gerekmesi halinde Yönetmelik ve Tebliğde belirtilen diğer belgeler ödeme belgesine eklenir.

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olanlardan Doğrudan Temin Usulü İle Alım Yapılabilir Mi?

Konu hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yasaklılık Teyidi” başlıklı 31 inci maddesinde “31.4. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.” Şeklinde yer alan hüküm doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir

Doğrudan Temin Alımlarında İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri Uygulanabilir Mi?

Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.10. “Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı” başlığı altında; “28.1.10.1. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. 28.1.10.2. Doğrudan teminin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan yasak fiil veya davranışlar düzenlendiğinden; aynı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır. 28.1.10.3. Bununla birlikte; doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.” şeklinde açıklamalara yer verilmiş olup, doğrudan temin alımlarında bu açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Doğrudan Temin Alımlarında % 10 Limit Takibi Nasıl Yapılır?

Konu hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin “4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar” başlıklı 21 inci maddesindeki hususlara göre hareket edilmesi gerekmektedir. Kamu İhale Genel Tebliğinde daha açıklayıcı hususlara yer verilmekle beraber; “21.2. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır. Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranını hesaplayacaklardır. Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin % 10’unun aşılıp aşılmamasıdır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Doğrudan Temin Alımlarında Hazırlanan Piyasa Fiyat Araştırma Tutanaklarından Damga Vergisi (İhale Karar Pulu) Alınır mı?

Konu hakkında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 10.04.2014 tarihli ve 41038 sayılı görüş yazısı ile 27.06.2014 tarihli ve 68598 sayılı görüş yazılarına göre hareket edilmesi gerekmektedir. Söz konusu görüş yazılarında özetle; 16.05.2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 44 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin 5 inci maddesinde; “…Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir.” şeklinde hükmün yer aldığı belirtilerek, 1.İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında piyasa fiyat araştırması yapmak suretiyle uygun bulunan fiyattan mal ve hizmet temin etmelerine yönelik doğrudan alımlarda düzenlemek zorunda oldukları, harcama yetkilisi ve/veya harcama yetkilisince görevlendirilen kişiler tarafından imzalanan piyasa fiyat araştırması tutanağının mahiyeti itibariyle ihale komisyonlarınca alınan bir ihale kararı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği, 2. İhale komisyonu kurulmak suretiyle düzenlenen piyasa fiyat araştırması tutanaklarının ihale kararı olarak damga vergisine tabi tutulacağı hususları ifade edilmiştir.

Doğrudan Temin Alımlarında İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir Mi?

Kamu İhale Genel Tebliğinin 22 nci maddesinde “22.1.1.6. Doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür.” ifadelerine yer verilerek bedel içeren bir sözleşme düzenlenmesi durumunda iş deneyim belgesi düzenlenebilir

 Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğince Hazırlanan Klavuzdan Alınmıştır.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 16:25
YORUM EKLE
YORUMLAR
turgut bozkurt
turgut bozkurt - 2 yıl Önce

teşekkürler açıklayıcı bir bilgi olmuş