Devlete ait taşınmazların tahliye yetkisi hakkında karar

Devlete ait taşınmazların tahliye yetkisi hakkında karar

Devlete ait taşınmazların tahliye yetkisi hakkında karar

Devlete ait taşınmazların tahliye yetkisi hakkında karar

Devlete ait taşınmazların tahliye yetkisi hakkında karar

Devlete ait taşınmazların tahliye yetkisi hakkında karar

Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların tahliyesinin ancak gayrimenkullerin bulunduğu yer mülki amirince sağlanacağı açık olup; Milli Emlak Müdürlüğünün taşınmazın tahliye edilmesine yönelik olarak işlem tesis etme yetkisinin bulunmadığı; davacının taşınmazı tahliye etmesi aksi takdirde yasal yoldan tahliyenin sağlanacağına ilişkin dava konusu edilen işlemin; bildirim niteliğinde, açıklayıcı ve ihtar edici bir özellik gösterdiği, kesin ve nihai işlem niteliğinde olmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/10498

Karar No : 2021/2730

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .. ........................................................

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF(DAVALI) : ........................Milli Emlak Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : ......................................2. İdare Mahkemesince verilen 19/11/2015 günlü, E:2014/1212, K:2015/1139 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; ......................... İli, .......................... İlçesi, .............................................Mahallesi . .....................................Parkı içinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın 368,78 m2'lik kısmının üzerine restaurant yapılmak suretiyle fuzulen işgal edildiğinden bahisle tahliye edilmesine ilişkin .................................. Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 17/01/2014 tarih ve 306 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: ......................................... 2. İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; uyuşmazlığa konu alanın, özel mülkiyet ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alan olduğu, bu alanın tasarruf yetkisi konusunda idare ile Belediye arasında da bir protokol bulunmaması karşısında fuzuli şagil olan davacının tahliyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafça, alanı ......................................................Belediyesi ile yapılan kira sözleşmesi kapsamında kullandıkları, fuzuli şagil sayılamayacaklarından dava konusu işlemin ve Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .........................................

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Onuncu Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesinde, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine işgal edilen taşınmaz malın idarenin talebi üzerine bulunduğu yer mülki amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edileceği hükmüne yer verilmiştir.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 89. maddesinde de kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliyesi; hasat sezonu, iş ve hizmetlerin mevsimlik faaliyet dönemi de dikkate alınarak defterdarlık veya malmüdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç 15 gün içinde sağlanarak, taşınmazın İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edileceği kurala bağlanmıştır.

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların tahliyesinin ancak gayrimenkullerin bulunduğu yer mülki amirince sağlanacağı açık olup; Milli Emlak Müdürlüğünün taşınmazın tahliye edilmesine yönelik olarak işlem tesis etme yetkisinin bulunmadığı; davacının taşınmazı tahliye etmesi aksi takdirde yasal yoldan tahliyenin sağlanacağına ilişkin dava konusu edilen işlemin; bildirim niteliğinde, açıklayıcı ve ihtar edici bir özellik gösterdiği, kesin ve nihai işlem niteliğinde olmadığı anlaşıldığından, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın esasının incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın, 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin 1/b bendi uyarınca incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Temyizen incelenen karar sonucu itibariyle usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmeyerek yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına karar verilmiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

.......................... İdare Mahkemesince verilen 19/11/2015 günlü, E:2014/1212, K:2015/1139 sayılı kararın yukarıda belirtilen GEREKÇE İLE ONANMASINA,

Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54.maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/09/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE