Belediyelerde Birden Fazla Komisyon,Kurul v.b Yerlerde Görevli Olanların Ücreti

belediyelerde birden fazla komisyonda görev alan memurlara ne kadar ücret ödemesi yapılabilir belediye encümeninde üye olan memurların aynı zamanda yönetim

Belediyelerde Birden Fazla Komisyon,Kurul v.b Yerlerde Görevli Olanların Ücreti

belediyelerde birden fazla komisyonda görev alan memurlara ne kadar ücret ödemesi yapılabilir belediye encümeninde üye olan memurların aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği görevinin de bulunması halinde, bu görevlerden biri için öngörülen ödemenin yapılması hususunda tercihte bulunmaları ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi gereğince 15/1/2012 tarihinden itibaren bu görevlerin sadece biri için ücret ödenmesi gerekmektedir.

Belediyelerde Birden Fazla Komisyon,Kurul v.b Yerlerde Görevli Olanların Ücreti

Belediyelerde Birden Fazla Komisyon,Kurul v.b Yerlerde Görevli Olanların Ücreti

Bilindiği üzere 162 sayılı Devlet Memurları Genel Tebliği ile birden fazla komisyonda görev yapan memurlara tek bir komisyon ücreti ödeneceği bildirilmişti.Konuya ilişkin olarak oluşan tereddütleri gidermek için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Ankara Büyükşehir Başkanlığına yazılan yazıda özetle "memur olan üyelerin birden fazla komisyonda görev yapmaları halinde tek bir komisyondan ücret alabilecekleri hususunda görüş verilmiştir.

Yine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına verilen görüşte seçimle göreve gelen ve komisyonlarda görev yapanların birden fazla komisyondan ücret alabileceğine ilişkin görüşede aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

//mevzuatinyeri.com/maliye-mevzuati/162-sayili-devlet-memurlari-tebliginin-icisleri-bakanliginda-uygulanmasina-iliskin-bumko-gorusu.html

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.15-115468-122 Konu: 05.03.12*2879

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: 21/2/2012 tarihli ve M.06.1.ABB.0.71.03-253-1661 sayılı yazı.

İlgi yazıda; 5216 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca ücret ödenen memur üyelerin aynı zamanda yönetim kurulu ücretinden de yararlanmaları halinde (162) Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine göre bu ödemeler için tercih yapmalarının gerekli olup olmadığı hususunda görüş istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir belediye encümeni” başlıklı 16 ncı maddesinde, büyükşehir belediye encümeninin belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşacağı ve belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreterin başkanlık edeceği belirtilerek üçüncü fıkrasında, “Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir.” hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (s) fıkrası ile değiştirilen ve 15/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 12 nci maddesinde; “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Anılan maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan ve 31/01/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (162) Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; “...... 1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden kurum ve kuruluşların; yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet ve komite ile benzeri organlarda görev alanlara, aldıkları görevler karşılığında ilgili mevzuatında herhangi bir ücret ödenmesinin öngörülmüş olması halinde 15/1/2012 tarihinden itibaren bu görevlerden sadece biri için ücret ödenecektir. 2/2 2) Maddede geçen “kurum ve kuruluşların” ibaresinden, memur veya diğer kamu görevlilerinin memur veya diğer kamu görevlisi sıfatı nedeniyle ilgili mevzuatı uyarınca belirtilen görevleri alabilecekleri, asli görevli bulundukları kurum da dahil olmak üzere her statüdeki kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir. …………” denilmektedir.

Bu çerçevede, memurların görev aldığı yönetim kurulu üyeliklerinin uhdelerinde bulunan kamu görevinden kaynaklandığı kuşkusuzdur. Kaldı ki, memur veya diğer kamu görevlilerine ilgili mevzuatta öngörülmemiş olan görevlerin verilmesine de imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde geçen “kurum ve kuruluşlar” ibaresinden, memur veya diğer kamu görevlilerine bu sıfatları nedeniyle ilgili mevzuatı uyarınca belirtilen görevlerin verildiği bütün kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmekte ve ilgililerin asli görevli bulundukları kurumlar da söz konusu “kurum ve kuruluşlar” kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu itibarla; 5216 sayılı Kanunun anılan 16 ncı maddesi hükmü uyarınca belediye encümeninde üye olan memurların aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği görevinin de bulunması halinde, bu görevlerden biri için öngörülen ödemenin yapılması hususunda tercihte bulunmaları ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi gereğince 15/1/2012 tarihinden itibaren bu görevlerin sadece biri için ücret ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 20:39
YORUM EKLE