5000 TL altı vergi borcu hakedişten kesilir mi?

kamu kurumlarınca yapılan ödemelerde 5000 tl altı vergi borcu olan yüklenicilerden vergi borcu kesintisi yapılmasına gerek olmadığı hk sayıştay kararı

5000 TL altı vergi borcu hakedişten kesilir mi?

kamu kurumlarınca yapılan ödemelerde 5000 tl altı vergi borcu olan yüklenicilerden vergi borcu kesintisi yapılmasına gerek olmadığı hk sayıştay kararı

5000 TL altı vergi borcu hakedişten kesilir mi?

5000 TL altı vergi borcu hakedişten kesilir mi?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un "amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları" başlıklı 22/A maddesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idarelerinin yapacağı her türlü ödemelerde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden hak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu getirmeye hazine ve maliye bakanı yetkili kılınmıştır.

6183 sayılı Kanun'un vermiş olduğu yetkiye dayanılarak çıkarılan Tahsilat Genel Tebliği'nin (Seri: A Sıra No: 1) "V. Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları" başlıklı bölümünün "zorunluluk getirilen ödeme ve işlemler" başlıklı 2 numaralı alt bölümünde, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5.000,00 TL'nin üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun getirildiği belirtilmiştir.

Aynı Tebliğ'in 4 numaralı alt bölümünde, vadesi geçmiş borç olarak madde kapsamına giren amme alacaklarının toplamı 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yine anılan Tebliğ'in "V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları" başlıklı bölümünün 5 numaralı alt bölümünde ise, borçlunun talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ödenecek tutardan, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgede yer alan borç tutarını aşmamak üzere kesinti yapılarak ilgili tahsil dairesi hesabına aktarılması zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için 5.000,00 TL'nin üzerinde ödeme yapılırken hak sahibinin 5.000,00 TL'den fazla vadesi geçmiş vergi borcu bulunuyorsa, borç tutarını aşmamak üzere hak sahibine yapılacak olan ödemelerden kesinti yapılarak ilgili tahsil dairesine aktarılması gerekmektedir.

T.C. Sayıştay Başkanlığı - 6. Daire
Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yıl: 2021
İlam no.: 29
Karar No.: 892
Tutanak tarihi: 22.12.2022
Kararın Konusu: İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 

Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Sorgulaması

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi tarafından düzenlenen sorguda, doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilen bazı mal alımlarında vadesi geçmiş vergi borçları olduğu halde hak sahiplerine bu borçlar mahsup edilmeden fatura bedelinin ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un "amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları" başlıklı 22/A maddesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idarelerinin yapacağı her türlü ödemelerde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden hak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu getirmeye hazine ve maliye bakanı yetkili kılınmıştır.

6183 sayılı Kanun'un vermiş olduğu yetkiye dayanılarak çıkarılan Tahsilat Genel Tebliği'nin (Seri: A Sıra No: 1) "V. Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları" başlıklı bölümünün "zorunluluk getirilen ödeme ve işlemler" başlıklı 2 numaralı alt bölümünde, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5.000,00 TL'nin üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun getirildiği belirtilmiştir.

Aynı Tebliğ'in 4 numaralı alt bölümünde, vadesi geçmiş borç olarak madde kapsamına giren amme alacaklarının toplamı 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yine anılan Tebliğ'in "V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları" başlıklı bölümünün 5 numaralı alt bölümünde ise, borçlunun talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ödenecek tutardan, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgede yer alan borç tutarını aşmamak üzere kesinti yapılarak ilgili tahsil dairesi hesabına aktarılması zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için 5.000,00 TL'nin üzerinde ödeme yapılırken hak sahibinin 5.000,00 TL'den fazla vadesi geçmiş vergi borcu bulunuyorsa, borç tutarını aşmamak üzere hak sahibine yapılacak olan ödemelerden kesinti yapılarak ilgili tahsil dairesine aktarılması gerekmektedir.

Savunma ekinde sunulan belgelerden, hak sahipleri ... ...'ın ... tarihi itibariyle, ... ... ... San. Tic. Ltd. Şti.'nin ... tarihi itibariyle ve ... ...'nın ... tarihi itibariyle 6183 sayılı Kanun'un 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmadığı, diğer hak sahibi ... ...'ın ise ...-... tarihleri arasında ... TL tutarında vadesi geçmiş motorlu taşıt vergisi borcunun bulunduğu, ancak bu tutarın da yukarıda yer alan mevzuatta belirtilen 5.000,00 TL sınırının altında kaldığı anlaşılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle, ilgili gerçek ve tüzel kişilere fatura bedelinin tamamının ödenmesinde mevzuata aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ... TL ödeme ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE