Belediye personel gider oranı nasıl hesaplanır ?

Belediye personel gider oranı nasıl hesaplanır ?

Belediye personel gider oranı nasıl hesaplanır ?

Belediye personel gider oranı nasıl hesaplanır ?

Belediye personel gider oranı nasıl hesaplanır ?

Belediye personel gider oranı nasıl hesaplanır ?

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü   Sayı :83683335-900-E.157039                                    05/07/2019                          

 Konu : Personel gider oranı (Görüş)      

……… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  

İlgi : a) 28.04.2018 tarihli ve 9483 sayılı yazı.   b) ……… tarihli ve ……… sayılı yazınız.   c) ……… Valiliğinin ……… tarihli ve ……… sayılı yazısı.     5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile 28 Nisan 2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesine göre personel gider oranının nasıl hesaplanacağına ilişkin ilgi (c) yazı eki ilgi (b) yazınız incelenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun Norm Kadro ve Personel İstihdamı başlıklı 49 uncu maddesinin 8 inci fıkrasında; “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.” hükmü, 28 Nisan 2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların” 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdarelerin, şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderleri, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamaz. Bu oran büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan mahalli idare şirketlerine yeni işçi alımı konulu 81 il valiliğine gönderilen ilgi (a) yazıda özetle; “…2-İdarelerin şirket personeli de dahil yıllık personel giderlerinin hesaplanmasında hizmet alımı kapsamında idarede istihdam edilen şirket işçileri ile şirketin yönetici ve destek personeline ödenen net ücretlerin toplamı dikkate alınacaktır…” denilmektedir.  

Yukarıdaki mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde, personel gider oranı hesaplamasının cari yıl sonuna kadar yapılacak personel harcamalarının tahmini olarak belirlenerek yapılması gerektiği, başka bir ifadeyle cari yıl bütçesinde (01) ekonomik kodunda gösterilen personel giderleri ödeneği ile şirkette istihdam edilen personele tahmini olarak cari yıl sonuna kadar ödenecek net ücret toplamının, yeniden değerlendirilmiş bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirine oranlanarak ilgi (a) yazı eki (Ek-2) cetvele göre hesaplama yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.                  

Bakan a.                      

Genel Müdür

YORUM EKLE