Emekliliği hakettiği halde çalışana sosyal denge tazminatı ödenir mi? Emekliliği hakettiği halde çalışana sosyal denge tazminatı ödenir mi?

Belediye kredi kart tahsilatlarının hesaplara aktarılma süresi

mahalli idarelerde belediyelerde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar en fazla 20 gün sonra kamu haznedarlığı tebliğinde yer alan hükme göre hesaplara aktarılması gerekmektedir.Konuya ilişkin mevzuat incelendiğinde 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının niteliğini açıklayan 73’üncü maddesinde; banka kredi kartları ile yapılan tahsilatlara ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen usul ve esaslara uyulacağı  yönünde düzenleme yapıldığı görülecektir.

 Hazine ve Maliye Bakanlığınca 08.03.2019 tarih ve 30708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde; Yönetmelik’in amacının, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Yönetmelik’in “Uygulama ve kullanılacak araçlar” başlıklı 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemede  ise ; gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla takip eden iş günü içinde, yurt içinde yerleşik tüm bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede Kurumun; kredi kartı ile gerçekleştirdiği tahsilatlarının, mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını teminen azami 20 gün içerisinde kamu sermayeli  bankadaki hesabına aktarılması zorunludur.

Editör: Ümit Altınsoy