2019 Belediye Başkanı Harcırah Tutarları 

2019 Belediye Başkanı Harcırah Tutarları belediye başkanı olarak görev yapanlara hangi tutar üzerinden geçici görev yolluğu ödenir

2019 Belediye Başkanı Harcırah Tutarları 

2019 Belediye Başkanı Harcırah Tutarları

Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanununa baktığımızda harcırah kanununa tabi olan kurumlar kanunun kapsam maddesinde başlıklar halinde sayılmıştır.Kanun maddesinin kapsam maddesine göre belediyeler  kanun kapsamında yer almaktadır.Belediye Başkanı olarak görev yapan kişilere harcırah kanununa göre harcırah ödemesi yapılmaktadır.

Harcırah kanununda ilgili görevlilerin isimleri direkt olarak yer almamakla birlikte ilgili kişiler harcırah kanununda harcırah ödenebilecek kişiler arasında yer alan hizmetli tanımına dahildirler.

Kanun maddesinde Hizmetlinin tanımı " Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri"  şeklinde tanımlanmıştır.

Tanımda yer alan ödenek mukabili çalışanlar aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.

* Büyükşehir belediye meclisi üyeleri
* Büyükşehir belediye başkanları
* Büyükşehir belediye encümen üyeleri
* Belediye Meclisi üyeleri

* Belediye Başkanları
* Belediye encümen üyeleri
* İl Genel Meclis Üyeleri
* İl Encümen Üyeleri

Yine harcırah kanununun Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar başlıklı 7. maddesinde "Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez" hükmüne yer verilmiştir.

Hizmetli tanımı içinde sayılan kişilere ödenecek olan harcırah miktarlarının belirlenmesinde aldıkları ödenek veya gündeliklerinin 30 katına en yakın memur maaşına göre harcırah ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak bu şekilde ödenecek gündelik miktarının 4. derecedeki  memura ödenecek olan harcırah miktarını aşamayacağı belirtilmiştir.Ödenecek olan gündelik miktarının 4. derecedeki memurun alacağı gündelik miktarını geçemeyeceği hükmü  parantez içi hükümde yer alan ibare nedeniyle  ödenek mukabili çalışanları kapsamamaktadır.

Dolayısıyla ödenek karşılığı çalışanlara ödenecek olan gündelik miktarları belirlenirken  kendilerine ödenen ödenek miktarına göre gündelik belirlenmesi gerekmektedir.

Belediye Başkanlarına ödenecek olan ödenek miktarları 2019 yılı için aşağıdaki  gösterildiği gibidir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye başkanının özlük hakları" başlıklı 39'uncu maddesine göre ; "Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000,

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000,

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 115.000,

e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 135.000,

f) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 155.000,

g) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000 gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan 03.01.2014 tarihli ve 54 sayılı Mali ve Sosyal Haklara ilişkin yayımlanan genelgenin 10'uncu maddesi uyarınca 5393 sayılı Kanun'un 39 ve 32'nci maddelerine atfen belediye başkan ödenekleri tespitinde gösterge rakamlarına 2.280 rakamının eklenmek suretiyle belediye başkan ödeneklerinin hesaplanacağı ve dolayısıyla belediye meclis üyelerinin huzur haklarının da bu meyanda düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre en düşük belediye başkan ödeneği tutarı 72.280 * 0,130597 = 9.439,55 TL (brüt)  olacaktır.

Dolayısıyla en düşük ödenek miktarına sahip belediye başkanın ödeneğine göre 2019 yılında belediye başkanlarına Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlara ödenen tutar olan 51,60 rakamı üzerinden yurt içi gündeliği ödenmesi gerekmektedir.

Yine yurt dışı gündeliklerinin ödenmesinde de aynı usule göre ödeme yapılması gerekmektedir.

Danıştay 9.Dairesi nin 26.12.1972 tarih ve Esas:1971/2380 Karar:1972/2340 sayılı kararında başkanların geçici görev yolluklarının, aylık ödeneklerinin karşılığı olan Devlet memurlarının aldıkları yolluklar kadar olacağı hükme bağlanmıştır. Sayıştay Temyiz Kurulu nun 10.11.1959 tarih ve 6167 sayılı kararı da bu yöndedir.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 21:04
YORUM EKLE