Vergi müfettişliğine atanan vergi denetmenlerinin ek göstergeleri hakkında önemli karar

Vergi müfettişliğine atanan vergi denetmenlerinin ek göstergeleri hakkında önemli karar

Vergi müfettişliğine atanan vergi denetmenlerinin ek göstergeleri hakkında önemli karar

Vergi müfettişliğine atanan vergi denetmenlerinin ek göstergeleri hakkında önemli karar

Vergi kontrol memuru kadrosunda görev yapmakta iken, 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle 16/09/1993 tarihinde vergi denetmeni kadrosuna atanmış sayılan ve bu kadrodan da emekliye ayrılanların vergi müfettişleri için öngörülen ek göstergeden yararlandırılması talebiyle açılan dava reddedilmişti. Bunun üzerine davacılar tarafından karar düzeltme talebinde bulunuldu.

Davacıların karar düzeltme talepleri  Danıştay 12. Dairesi tarafından reddedildi.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3111
Karar No : 2020/2984

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : …
KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- … Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …
2- … Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN ÖZETİ: Danıştay Onikinci Dairesince verilen 27/09/2019 tarih ve E:2018/5813, K:2019/6950 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanunla değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davalı idarelerden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca istemin reddi gerektiği savunulmuş olup; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli (I) sayılı Cetvelin, vergi müfettişlerinin ek göstergelerini düzenleyen I/g bendinde, vergi müfettişlerinin anılan bentteki ek göstergeden yararlanabilmeleri için alternatifli olarak 2 koşul aranmaktadır. Buna göre "en az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda vergi müfettişliğine atanmak" veya "(yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) vergi müfettişliğine atanmak" koşulunu sağlayanların, söz konusu bentteki ek göstergelerden yararlanabilecekleri tartışmasızdır.


Diğer bir deyişle, yeterlik sınavına girmemesi nedeniyle, 657 sayılı Kanun'a ekli (I) sayılı Cetvelin I/g bendindeki alternatifli ilk koşulu taşımayan emekli vergi denetmenlerinin; parantez içi hükümde yer alan ikinci koşulu sağlamaları halinde, anılan bentteki ek göstergeden istifade edebilmeleri mümkün bulunmaktadır.


16/09/1993 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle "vergi kontrol memuru" kadroları kaldırılarak "vergi denetmen yardımcısı" ve "vergi denetmeni" kadroları ihdas edilmiştir. Aynı Kararname'nin Geçici 2. maddesiyle de, 3 yıldan fazla vergi kontrol memuru olarak görev yapanların, vergi denetmeni kadrosuna atanmaları öngörülmüş; ayrıca bu şekilde atananlara ek gösterge ödenmesinde yeterlik sınavı şartı aranmayacağı kurala bağlanmıştır.


Buna göre, yüksek öğrenimli olup, en az 8 yıl mesleki görev yaptıktan sonra 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 2. maddesinde öngörülen usule göre vergi denetmenliğine atananların, 657 sayılı Kanun'a ekli I sayılı Cetvelin I/g bendinde parantez içinde yer alan "yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek vergi müfettişliğine (eski adıyla vergi denetmenliğine) atanmak" koşulunu sağladıkları açıktır.


Nitekim, benzer nitelikteki bir uyuşmazlıkta, 13/12/2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 24/01/2002 tarih ve E:1999/1, K:2002/1 sayılı kararında; "657 sayılı Yasanın 43 üncü maddesine ekli cetvele, "sınavsız müfettiş olanların da aynı ek göstergeden yararlanacaklarına" dair hükmün ilavesi, bir haksızlığın giderilmesi amacına matuftur. Çünkü, kariyer bir görev olan müfettişliğe sınavla girmek esas olmakla beraber, çeşitli hizmet kademelerinden geçerek belli düzeydeki görevlere gelen elemanların bilgi birikiminden yararlanılmasının hizmet gereklerine uygun olacağı düşüncesi ile bir çok kamu kurumunda müfettişliğe sınavsız fakat seçimle atama müessesesi de kabul edilmiş, sözü edilen 43 üncü maddeye ekli Cetvelde önce 418 sayılı, bilahare 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile getirilen hükümlerle bu şekilde atananlara da aynı ek göstergenin uygulanması öngörülmüş; böylece sınavla veya seçimle atananlar arasında kariyer farkı olmadığı ortaya konulmuştur." ifadelerine yer verilerek, mesleğe özel yarışma sınavıyla (diğer bir deyişle yeterlik sınavıyla) girmeyen müfettişlerin 657 sayılı Kanun'a ekli (I) sayılı Cetvelin I/g bendinde parantez içi hükümde yer alan şartları taşımaları kaydıyla, anılan bentteki ek göstergelerden yararlandırılmaları gerektiğine karar verilmiştir.


Bu durumda, vergi kontrol memuru kadrosunda görev yapmakta iken, 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle 16/09/1993 tarihinde vergi denetmeni kadrosuna atanmış sayılan ve bu kadrodan da emekliye ayrılan davacının, 657 sayılı Kanun'a ekli (I) sayılı Cetvelin I/g bendinde parantez içi hükümde yer alan şartları taşıdığı dikkate alındığında, vergi müfettişleri için öngörülen ek göstergeden yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, davacının karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin bozma kararının kaldırılarak, Mahkeme kararının "iptal-kabule" ilişkin kısmının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanması; diğer taraftan, İdare Mahkemesince, davacının dava dilekçesinde yasal faiz talebi olmadığı halde talebi aşılarak yasal faize hükmedilmesinde usul hükümlerine uygunluk bulunmadığından, Mahkeme kararının "yasal faize hükmedilmesine" ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun; düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan 54. maddesinde yazılı sebeplerden birinin varlığı ile mümkündür. Düzeltilmesi istenen karar kanun ve usule uygun olup, düzeltmeyi gerektiren bir sebep de bulunmadığından düzeltme isteminin reddine, karar düzeltme yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına 24/09/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021, 14:05
YORUM EKLE