Sınır değerin ikinci oturumda hesaplanması ihalenin iptalini gerektirir mi?

Sınır değerin ikinci oturumda hesaplanması ihalenin iptalini gerektirir mi?

Sınır değerin ikinci oturumda hesaplanması ihalenin iptalini gerektirir mi?

Sınır değerin ikinci oturumda hesaplanması ihalenin iptalini gerektirir mi?

KİK, sınır değerin ikinci oturumda hesaplanmasının ihalenin iptaline gerekçe oluşturmayacağı yönünde karar verdi. İlgili Kararda "Her ne kadar sınır değerin hesaplanması işleminin ilk oturumda yapılması gereken işlemlerden olduğu anlaşılmış olsa da anılan kararda ilk oturumda tüm isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunu sunduğu ve geçici teminat mektuplarının usulüne uygun olup ihale dokümanında belirtilen şartları taşıdığının tespit edildiğinin belirtildiği, bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmediği, daha sonra ihalenin ikinci oturumunda söz konusu isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin satırlarının boş bırakıldığı ve bu hususta herhangi bir beyanda bulunulmadığının tespit edildiği belirtilerek tekliflerin değerlendirilme dışı bırakıldığı ve sınır değerin hesaplandığı, sınır değer hesaplamasının bu haliyle ihale mevzuatına uygun şekilde yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır." denildi.

Toplantı No: 2020/057

Gündem No: 66

Karar Tarihi: 23.12.2020

Karar No: 2020/UY.II-2129

BAŞVURU SAHİBİ:

Murat Yazıcı - Rüstemoğlu İnş. Taah. Nak. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/375068 İhale Kayıt Numaralı “Rize-Çayeli Büyükköy Beldesi Yan Dereleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Rize-Çayeli Büyükköy Beldesi Yan Dereleri” ihalesine ilişkin olarak Murat Yazıcı - Rüstemoğlu İnş. Taah. Nak. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 06.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.11.2020 tarih ve 52462 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1825 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İtirazen şikayete konu ihaleye verdikleri teklifin sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idarenin ilk oturumda isteklilerce sunulan teklif mektubu ve geçici teminat mektuplarının usulüne uygun olduğunu belirttiği, ancak sınır değer hesabının bu tespit doğrultusunda değil, ikinci oturumda geçici teminatların değerlendirilmesinden sonra yapıldığı, elektronik olarak alınmış teminat mektuplarının değerlendirilmesinde hata yapıldığı, bu nedenle yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat beyan etmeyen isteklilere ait teklif tutarlarının sınır değer hesabına dahil edilmediği, söz konusu teminat mektuplarının EKAP’ta kayıtlı olduğu ve idare tarafından her türlü bilgisine ulaşılabileceği, bu nedenle anılan mektupların yeterlik bilgileri tablosunda yer almasa bile bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceği, elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektupları sunan isteklilerin teklif tutarlarının değerlendirmeye alınması ve sınır değerin ilk oturumda buna göre hesaplanması durumunda tekliflerinin sınır değer altında kalmayacağı ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olacakları iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “…İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

...

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir...

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

...

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “… 45.1.1.  Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır. … ” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Rize-Çayeli Büyükköy Beldesi Yan Dereleri

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 1977A010320

d) Kodu:

e) Miktarı: 3889 m betonarme U kanal, 1250 m betonarme duvar, 32 m betonarme ızgaralı U kanal, 6 adet ıslah sekisi, 24 adet betonarme menfez, 3 adet betonarme brit, 35 adet çelik yaya köprüsü, 7778 m duvar üstü korkuluk ve 158 m menfez korkuluğu imalatları. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Rize İli Çayeli İlçesi Büyükköy Beldesi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. a) İhale kayıt numarası: 2020/375068

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 26.08.2020 Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP'a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

    …

c) Bu şartnamede belirlenen geçiçi teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıklarını gösteren makbuzlar.

7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur…” düzenlemesi,

 “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi,

 “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 21.02.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi,

 “Geçici teminatın verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların DSİ 22.Bölge (Trabzon) Muhasebe Şube Müdürlüğüne yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.” düzenlemesi,

 “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar EKAP üzerinden verilecektir.

30.2. e-teklifler, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılır. e-anahtarın bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle, EKAP üzerinden ?Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı? düzenlenir. İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu EKAP üzerinde ve hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihaleler dışındaki ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak, EKAP üzerinden ?İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak? hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve talep etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesi,

 “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP'a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.6. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirir.

31.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden ?Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı? düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.” düzenlemesi,

 “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Şikayete konu ihale elektronik ihale (e-ihale) olarak yapılmış olup, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, istekliler tarafından ihale dokümanında yer alan "Yeterlik Bilgileri Tablosu" doldurulmak suretiyle tekliflerin sunulması gerektiği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin de teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı,

E-ihale’de istekliler tarafından geçici teminatın; elektronik geçici teminat mektubu (e-gtm), bankalar tarafından verilen teminat mektupları(fiziki ortamda) ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri (fiziki ortamda) veya saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine para yatırılması şeklinde olduğu, elektronik geçici teminat mektubunun, Kurumla protokol imzalamış olan bankalardan alındığında, mektubu düzenleyen banka tarafından ayırt edici bir numara verileceği ve bu numaranın istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği, geçici teminat mektubunun fiziki ortamda alınması durumunda ise mektuba ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde beyan edileceği,

Buna göre ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

15.06.2020 tarihinde elektronik ihale olarak yapılan ihaleye 47 istekli tarafından teklif verildiği, Kala Yapı Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Çağla Çiçek- Eyüp Balcan ve Par-San Yapı A.Ş.nin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin bilgilerin boş bırakılması, Ergi Dizayn Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Murat Kaş- Ali Gü ler İş Ortaklığının teklifinin geçici teminat tutarının yetersiz olması, Fff İnş. Taah. Tur. Ene. Tar. ve Hayv. Hizm. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Melih Kardeşler Bet. Yapı Ele. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Övel İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Meta İnş. Taah. Nak. Bilgi İş. Tem. Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin iş deneyim belgelerinin uygun bulunmaması nedenleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin bilgileri bulunmayan ve teminat tutarı yetersiz olan toplam 4 isteklinin teklif bedelleri katılmadan sınır değerin hesaplandığı ve sınır değerin 11.007.440,85 TL olarak hesaplandığı, başvuru sahibi istekli de dahil olmak üzere 9 isteklinin teklifinin sınır değerin altında kaldığı gerekçesi ile açıklama istenilmeksizin reddedildiği, geçerli tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Sues Ener. İnş. Yol Yapı ve Doğal Gaz İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. belirlendiği anlaşılmıştır.

İdarece, Kala Yapı Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Çağla Çiçek- Eyüp Balcan ve Par-San Yapı A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat bilgilerini doldurmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İhale işlem dosyası içinde yer alan Kala Yapı Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Çağla Çiçek- Eyüp Balcan ve Par-San Yapı A.Ş.ye ait teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun incelenmesi neticesinde “Teminata İlişkin Bilgiler satırında” yer alan üç başlığın da boş olduğu, herhangi bir bilginin beyan edilmediği görülmüştür.

İdarece düzenlenen e-teklif açma ve belge kontrol tutanağında Kala Yapı Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Çağla Çiçek- Eyüp Balcan ve Par-San Yapı A.Ş.ye ait satırda; geçici teminata ilişkin sütunda “Uygun değil/Geçici teminat uygun değildir. Geçici teminat mektubu bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda yok.” notunun, Yeterlik Bilgileri Tablosu sütununda ise “Var/Yeterlik Bilgileri Tablosunda bilgiler/beyanlar mevcuttur.” notunun yer aldığı görülmüştür.

Yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin olarak doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu, Kala Yapı Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Çağla Çiçek- Eyüp Balcan ve Par-San Yapı A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin satırlarının boş bırakıldığı ve bu hususta herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiş olup, e-ihale yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerde sınır değer ve yeterlik kriterlerine yönelik geçerli tekliflerin belirlenmesine ilişkin ilk değerlendirmenin istekliler tarafından doldurulan Yeterlik Bilgileri Tablosu üzerinden yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu tabloda beyan edilen bilgi veya belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacaktır.

Bu kapsamda yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin ayrıca sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanı da bulunduğundan ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınması gerektiğinden, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması gerekmektedir. Akabinde isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda yeterliğe ilişkin beyan ettiği bilgi ve belgelerin yine isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği sorgulama kriterine göre idare tarafından sorgulanması neticesinde isteklinin bu bilgi ve belgeler kapsamında yeterli olup olmadığı değerlendirmesi yapılacaktır.

İstekliler tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemlerden olan beyan bilgilerine ilişkin satırlara bilgi girişinin yapılmaması halinde bilgi girişi yapılmayan söz konusu kritere yönelik idarece gerek elektronik ortamda teyidi yapılabilecek gerekse daha sonrasında doğrulanmak üzere esas alınabilecek bilgi bulunmadığından değerlendirme yapılamayacağı açıktır.

İstekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda herhangi bir bilgiye yer verilmeyen ancak Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması nedeniyle idarece erişim imkanı bulunan geçici teminat mektubuna ilişkin olarak söz konusu teklifin sınır değer hesabında dikkate alınıp alınamayacağı hususunda öncelikle anılan tabloda beyan edilen bilgilerin esas alınması gerektiği, dolayısıyla idare tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata yönelik beyanda/bilgi girişinde bulunmayan isteklilerin teklifinin sınır değer hesabına dahil edilmemesinde ilgili mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumunda, yeterlilik bilgileri tablosunda satır açılan bilgi ve belgelerin istekliler tarafından beyan edilip edilmediğinin kontrol edilmesi gerektiği, sınır değer hesabı da mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanması gerektiğinden idarece bu aşamada tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin anılan mektupların yeterlik bilgileri tablosunda yer almasa bile bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceğine yönelik iddiası hakkında ise,

İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağının açık bir şekilde düzenlendiği, bu kapsamda söz konusu hususun bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasına da imkan bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazen şikayete konu olan hususların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine ilişkin iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sınır değerin ilk oturumda hesaplanması gerektiği, ikinci oturumda hesaplanmasının aykırı olduğuna yönelik iddiası hakkında ise,

  30/10/2020 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde “…Açılan e-teklifler ile sunulan yeterlik bilgileri tablolarının incelenmesi sonucunda tüm isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunu sunduğu, teklif mektubu ile geçici teminat mektuplarının usulüne uygun olduğu ve ihale dokümanında belirtilen şartları taşıdığı tespit edilmiş olup, isteklilerin sundukları geçerli teklifler açıklanarak ilk oturum kapatılmıştır.

Daha sonra isteklilerin tekliflerinin komisyonumuz tarafından, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda ayrıntılı olarak değerlendirilmesine geçilmiştir.

Yapılan ayrıntılı değerlendirmede sunulan yeterlik bilgileri tablolarının incelenmesi sonucunda ilk oturumda geçici teminat mektupları uygun olarak belirlenen isteklilerden; Çağla ÇİÇEK-Eyüp BALCAN İş Ortaklığı, Par-San Yapı A.Ş. ve Kala Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.’nin yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin satırlarının boş bırakıldığı ve bu hususta herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

  Dolayısıyla Çağla ÇİÇEK-Eyüp BALCAN İş Ortaklığı, Par-San Yapı A.Ş. ve Kala Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.'nin teklifleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama  Yönetmeliğinin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A-9.maddesi gereği değerlendirme dışı bırakılmıştır.   Yine bir diğer istekli olan Ergi Dizayn Mim. Müh. înş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Murat KAŞ-Ali GÜLER İş Ortaklığının teklif dosyasında sunmuş olduğu Geçici Teminat mektubunun yetersiz olduğu tespit edilmiştir.…

Ergi Dizayn Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Murat KAŞ-Ali GÜLER İş Ortaklığı’nın teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.…

İdari şartnamenin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31.6..maddesi gereğince, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.maddesinde belirtilen hesaplamaların yapılması sonucunda aşırı düşük teklifin tespitinde kullanılacak sınır değer 11.007.440,85 TL (Onbirmilyonyedibindörtyüzkırk Türk Lirası Seksenbeş Kuruş) olarak hesaplanmıştır…” ifadelerine yer verildiği görülmektedir.

Her ne kadar sınır değerin hesaplanması işleminin ilk oturumda yapılması gereken işlemlerden olduğu anlaşılmış olsa da anılan kararda ilk oturumda tüm isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunu sunduğu ve geçici teminat mektuplarının usulüne uygun olup ihale dokümanında belirtilen şartları taşıdığının tespit edildiğinin belirtildiği, bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmediği, daha sonra ihalenin ikinci oturumunda söz konusu isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin satırlarının boş bırakıldığı ve bu hususta herhangi bir beyanda bulunulmadığının tespit edildiği belirtilerek tekliflerin değerlendirilme dışı bırakıldığı ve sınır değerin hesaplandığı, sınır değer hesaplamasının bu haliyle ihale mevzuatına uygun şekilde yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE