Babasının güvenlik soruşturması olumsuz olan personelin sözleşmesi feshedilebilir mi?

Babasının güvenlik soruşturması olumsuz olan personelin sözleşmesi feshedilebilir mi?

Babasının güvenlik soruşturması olumsuz olan personelin sözleşmesi feshedilebilir mi?

Babasının güvenlik soruşturması olumsuz olan personelin sözleşmesi feshedilebilir mi?

Danıştay Onikinci Dairesi, uzman erbaş olarak görev yapan personelin babasına ilişkin olumsuz bilgi notunun gerekçe gösterilerek sözleşmesinin feshedilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği yönünde karar verdi. 

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3075
Karar No : 2020/2943

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Milli Savunma Bakanlığı
VEKİLİ :Av. …
KARŞI TARAFAF (DAVACI) :…
VEKİLİ :Av. …
İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem : … Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş kursiyeri olan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 07.05.2018 tarih ve 1114355-18 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:… İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; davacının babası hakkında ki bilgi notu dışında davalı idarece, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek nitelikte somut bilgi ve belgelerin ortaya konulmadığı, hakkında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma ya da güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek bilgi ve belge bulunmayan davacının, babasına ilişkin olumsuz bilgi notuna istinaden güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasının, başka bir anlatımla babasının fiillerinden sorumlu tutulmasının cezaların şahsiliği ve masumiyet karinesi ilkeleriyle bağdaşmayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesince; … İdare Mahkemesince verilen karara karşı davalı idare vekili tarafından posta masrafı yatırılmadan istinaf isteminde bulunulduğu, istinaf talebine ilişkin olarak yatırılması gereken posta masrafının verilen süre içerisinde yatırılması aksi halde istinaf isteminden vazgeçilmiş sayılacağına ilişkin 21.02.2019 tarihli başkanlık müzekkeresinin davacı vekiline 28.02.2019 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen 7 günlük sürenin son günü olan 07.03.2019 tarihi itibarıyla istinaf talebine ilişkin gerekli masrafların yatırılmadığı gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararının istinaf edilmemiş sayılmasına karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Ödenek yetersizliği sebebiyle eksik olan posta masrafının zamanında yatırlamadığı, bu eksikliğin daha sonra telafi edildiği, adil yargılanma hakkı ve mahkemeye erişim hakkının engellenmesinin önüne geçilerek temyize konu bölge idare mahkemesin kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.


KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Bölge İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ :…
DÜŞÜNCESİ:Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. İdare Mahkemesi kararının yukarıda özetlenen gerekçeyle istinaf edilmemiş sayılmasına ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 23/09/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021, 10:04
YORUM EKLE