Yıllık izin talebi onaylanmadığı halde işe gelmeyen memur

yıllık izin talebinde bulunan ancak talebi onaylanmayan memur işe gelmez ise hakkında çekilmiş sayılma işlemleri yapılır mı

Yıllık izin talebi onaylanmadığı halde işe gelmeyen memur

yıllık izin talebinde bulunan ancak talebi onaylanmayan memur işe gelmez ise hakkında çekilmiş sayılma işlemleri yapılır mı

Yıllık izin talebi onaylanmadığı halde işe gelmeyen memur

Yıllık izin talebi onaylanmadığı halde işe gelmeyen memur 

yıllık izin talebinde bulunan ancak talebi onaylanmayan memur işe gelmez ise hakkında çekilmiş sayılma işlemleri yapılır mı 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2020/1704 E.  ,  2020/3593 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/1704

Karar No : 2020/3593

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... tarihli, E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nda vergi müfettişi olarak görev yapan davacının, kabul edilen bir mazereti olmadığı halde 12/06/2017 - 30/06/2017 tarihleri arasında 13 gün süreyle kesintisiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiğinden bahisle Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılması yolunda tesis edilen Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün ... tarih ve ... sayılı işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı mali ve sosyal haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:… sayılı kararda; davacının görevine gelmediğinin usulüne uygun bir şekilde düzenlenen tutanak ile tespit edildiği, soruşturma aşamasında alınan ifadelerde veya sunacağı bilgi ve belgelerle mazeretini ifade edebileceği halde bu konuda herhangi bir çaba sarfetmediği, bu nedenle göreve gelmemesinin hukuken geçerli bir özür ya da nedeninin bulunmadığı görüldüğünden dava konusu müstafi sayılma işleminin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına, 09/06/2019 tarihli dilekçesi ile 19 gün yıllık izin talebinde bulunan davacı her ne kadar izin talebinin değerlendirilmesini beklemeden kurumdan ayrılmış ise de, söz konusu 19 günlük sürenin sona ermesini takip eden 03/07/2017 tarihinde görevine başlamış olup, davacının izin talebinin hangi birimce değerlendirileceği hususundaki belirsizlik de göz önünde bulundurulduğunda, yıllık izin hakkı bulunmakta olan davacının 12/06/2017 ile 30/06/2017 tarihleri arasında göreve gelmemesinin "izinsiz" olarak gerçekleştiğinin kabulüne olanak bulunmadığı sonucuna varılmış olup, 13 gün süreyle izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan mali ve sosyal hakların iadesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının turneye görevlendirilmesine karşın görevine başlamadığı, usulüne uygun şekilde yıllık izin dilekçesi vermeden ve cevabını beklemeden ayrılış yaptığı bu nedenle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğud belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin .... İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü, dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan mali ve sosyal hakların iadesi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... tarihli, E:..., K:... sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın .... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 09/11/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE