Yer Değiştirmeye Tabi Personel Eşinin İzin Hakkı

Yer Değiştirmeye Tabi Personel Eşinin İzin Hakkı , memurun eşinin atanmış olduğu ilde eşinin çalışacağı birim yoksa memurun eşinin izin hakkı varmı

Yer Değiştirmeye Tabi Personel Eşinin İzin Hakkı

Yer Değiştirmeye Tabi Personel Eşinin İzin Hakkı , memurun eşinin atanmış olduğu ilde eşinin çalışacağı birim yoksa memurun eşinin izin hakkı varmı

Yer Değiştirmeye Tabi Personel Eşinin İzin Hakkı

Yer Değiştirmeye Tabi Personel Eşinin İzin Hakkı

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanununun "Yer değiştirme suretiyle atanma" başlıklı 72 nci maddesiyle  yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan personellere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.İlgili madde de yer değiştirme suretiyle zorunlu atamaya tabi personellerin aile birliğinin bozulmaması için kurumlar arası koordinasyon yapılması öngörülmüş,yer değiştirmeye tabi personel olarak atanan kişinin atanmış olduğu yerde eşinin çalışabileceği bir kurum olmaması durumunda ise bu personelin eşine kanundaki şartları taşıması durumunda ise  ücretli veya ücretsiz izin hakkı tanınmıştır.Bu izin hakkından faydalanabilmek için aşağıdaki şartların varlığı gerekmektedir.

-Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması

-Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması

Bu şartların varlığı halinde  yer değiştirme suretiyle atanan memurun eşi kendi kurumuna yazılı olarak başvurarak izin talebinde bulunabilir.Bu şekilde başvuru yapanlara ise kurumlarınca izin verilebilir.Verilecek iznin süresi  yer değiştirme suretiyle atanan eşin görev süresi ile sınırlıdır.Verilecek izin süresi memurun memuriyet hayatı boyuncada toplam 4 yılı geçemez.

Yer Değiştirmeye Tabi Personel Nedeniyle Ücretli İzin 

Kanun maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda aşağıdaki sayılan bölgelere atanan eşinden dolayı izin alan personele kanun maddesinde belirlenen oranlarda ücret ödemesi yapılmaktadır.

 Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,

b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,

c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i, kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Yer Değiştirmeye Tabi Personel Nedeniyle Ücretsiz İzin 

Yukarıda başlıklar halinde sayılan bölgeler dışındaki yerlere atanan eşlerinden dolayı izin almak isteyenlere ise ücretsi izin verilir. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

Yazımızla alakalı son olarak belirtmek isteriz ki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda anlatılan yer değiştirmeye tabi personel eş nedeniyle alınacak izinlerde her iki eşinde 657 sayılı yasa kapsamında görev yapmaları gerekmektedir.Eşlerden birisi farklı personel kanununa tabi çalışıyorsa yukarıda mevzuat hükümleri ile anlatmaya çalışmış olduğumuz izin hakkından faydalanmak mümkün olmamaktadır.Bu gibi durumlarda olanlarda 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 108 maddesinde anlatılan ücretsiz izin hakkından faydalanabilmektedirler. 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından çeşitli zamanlarda Devlet Personel Başkanlığınca verilen görüş yazılarını yazımız ekinde yayımlıyoruz.

ÖZET: Eşi Jandarma Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapmakta olan memura, 657 sayılı Kanunun 72’nci maddesine göre izin verilip verilemeyeceği hk. (07.11.2016 - 6558)

.............Jandarma Hizmetleri Sınıfı kapsamında Jandarma Bölük Komutanı olarak görev yaptığı ve Genel Müdürlüğünüzün anılan ilçede teşkilatı bulunmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu personele mezkur hükme istinaden eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.

ÖZET: Eşi polis memuru olarak görev yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72’nci maddesi uyarınca izin verilip verilmeyeceği ile söz konusu madde uyarınca verilebilen 4 yıllık izni hakkı biten memura 657 sayılı Kanunun 108’inci maddesinin (D) bendi uyarınca aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (02/03/2016-1334)

- 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi gereğince memur kadrosuna geçirilen personelin mezkur Kanunun 72 nci maddesinde yer verilen şartlara sahip olması halinde bahsi geçen maddede düzenlenen aylıklı veya aylıksız izin hakkından yararlanabileceği, - İlgilinin eşinin memur statüsünde olması, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulması ve atandığı yerde ilgilinin görev yaptığı Üniversitenizin teşkilatının bulunmaması hususları dikkate alındığında bahsi geçen personelin mezkur Kanunun 72 nci maddesinde yer verilen şartlara sahip olduğu ve ilgiliye söz konusu hükme istinaden izin verilmesinin mümkün bulunduğu, 

mütalaa edilmektedir.

ÖZET: Eşi Kaymakam olarak görev yapan memura, 657 sayılı Kanunun mezkur 72’inci maddesi kapsamında izin verilmesi hk. (05/08/2008-15323)

.............Bu hükümler çerçevesinde; Samsun İlinin kalkınmada 1’inci derecede öncelikli yöreler kapsamında olması sebebiyle ilgili personele, eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere mezkur maddenin (b) alt bendi kapsamında izin verilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

ÖZET: Eşi 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapan memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72’nci maddesine göre izin verilip verilmeyeceği hk.( 11/06/2012-10498)

...........eşlerden her ikisinin de 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde görev yapması hallerinde uygulanabileceği değerlendirilmekte olup, Genel Müdürlüğünüzde memur olarak görev yapan …”nın Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapan eşinin 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde görev yapmaması sebebiyle, bahsi geçen Genel Müdürlüğünüz personeline mezkur Kanunun 72 nci maddesine göre izin verilemeyeceği,

ÖZET: Eşi hakim olarak görev yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72’nci maddesi kapsamında izin verilip verilmeyeceği hk. (11/09/2015-5926)

 .............Kurumunuzda Kamu Denetçiliği Uzmanı olarak görev yapan personelin Hakim olarak görev yapan eşinin 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde görev yapmaması sebebiyle, bahsi geçen Kurumunuz personeline mezkur Kanunun 72 nci maddesine göre izin verilemeyeceği,

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 22:54
YORUM EKLE