Vekil Öğretmenlikte Geçen Süreler Yıllık İzinde Dikkate Alınır mı?

Vekil Öğretmenlikte Geçen Süreler Yıllık İzinde Dikkate Alınır mı? memurluk öncesi vekil ebelik öğretmenlik yapanların bu süreleri yıllık izin

Vekil Öğretmenlikte Geçen Süreler Yıllık İzinde Dikkate Alınır mı?

Vekil Öğretmenlikte Geçen Süreler Yıllık İzinde Dikkate Alınır mı? memurluk öncesi vekil ebelik öğretmenlik yapanların bu süreleri yıllık izin sürelerinden sayılırmı

Vekil Öğretmenlikte Geçen Süreler Yıllık İzinde Dikkate Alınır mı?

Vekil Öğretmenlikte Geçen Süreler Yıllık İzinde Dikkate Alınır mı?Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.Memuriyete atanarak belli hizmet süresi şartını tamamlayanlar kanunda belirtilen süreler kadar yıllık izin hakkı elde etmekte yine Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümler doğrultusunda yıllık izinlerini kullanmaktadırlar.Memurların yıllık izne esas hizmet sürelerinin hesaplanmasına ilişkin esaslar  Maliye Bakanlığınca  çeşitli zamanlarda yayımlanmış olan 62, 140 ve 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 154 Seri No'lu Devlet Memurları Genel  Tebliğinde , "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği hükmü yer almaktadır.Tebliğ hükmünden anlaşılacağı üzere kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen sürelerin memurun yıllık izin hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

Vekil öğretmenlik ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun  "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, "Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir." hükmünde yer alan hususlar çerçevesinde yapılmaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun  86 ncı maddesi uyarınca yapılan vekil öğretmenlikte geçen hizmet süreleri  154 Seri No'lu Tebliğde yer alan "hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri"nin kapsamına girdiğinden  söz konusu sürelerin memurun yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 08:57
YORUM EKLE