Refakat izni parça parça kullanılabilir mi?

memurların yakınlarının hastalanması durumunda kullandıkları refakat iznini kısımlara bölerek kullanabileceği

Refakat izni parça parça kullanılabilir mi?

memurların yakınlarının hastalanması durumunda kullandıkları refakat iznini kısımlara bölerek kullanabileceği

Refakat izni parça parça kullanılabilir mi?

Refakat izni parça parça kullanılabilir mi?

Memurların 657 sayılı kanununa göre kullanma hakkında sahip oldukları refakat iznini parça parça kullanabileceğine ilişkin DPB görüşü yazımız ekindedir.

ÖZET: Refakat izninin parça parça kullandırılıp kullandırılmayacağı ve söz konusu iznin bir takvim yılı içinde mi yoksa memuriyet süresi boyunca mı kullanılacağı hk. (03/08/2011-14536) Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına istinaden kullanılacak olan refakat izninin parça parça kullandırılıp kullandırılmayacağı ve söz konusu iznin bir takvim yılı içinde mi yoksa memuriyet süresi boyunca mı kullanılacağı hususunda görüş talebinde bulunduğunuz ilgi yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 105 inci maddesinin son fıkrasında "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır."hükmü yer almaktadır. Mezkur hükümle refakat izninin, kimler için verileceği, hangi hallerde verileceği, ne kadar süre ile verileceği, iznin şartlarını taşıyanlara verilmesi zorunlu bir izin olduğu ve izin süresince mali haklara dokunulmadan izin verileceği düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; refakat izninin uygulanmasında;

-Sağlık kurulu raporuna dayalı olarak ve söz konusu raporda Kanunda öngörülen şartların bulunması halinde, her defasında yeni bir rapor alınması koşuluyla refakat izninin azami süre dahilinde kısım kısım kullandırılabileceği,

-Sağlık kurulu raporuna dayalı olarak aynı hastalık veya kazaya bağlı olarak memuriyet süresi içinde azami 6 ay refakat izni verilebileceği,

-Söz konusu hükümde yer alan koşulların gerçekleşmesi halinde farklı bir hastalık veya kazaya bağlı olarak yeniden refakat izni kullandırılabileceği, mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE