Raporu onaylanmayan memur ertesi gün göreve gelmeli

Raporu onaylanmayan memur ertesi gün göreve gelmeli

Raporu onaylanmayan memur ertesi gün göreve gelmeli

Raporu onaylanmayan memur ertesi gün göreve gelmeli

Raporu onaylanmayan memur ertesi gün göreve gelmeli

Raporu onaylanmayan memur ertesi gün göreve gelmeli

Bir yıl içerisinde tek hekim tarafından 40 günden fazla rapor aldığının tespit edilmesi üzerine davacıya hastalık raporlarının yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmadığının, 29/08/2014 tarihinde usulüne uygun tebliğ yapılmak suretiyle bildirildiği halde, davacının 01/09/2014-10/09/2014 tarihleri arasında 10 gün, 11/09/2014-17/09/2014 tarihleri arasında 7 gün, 18/09/2014-27/09/2014 tarihleri arasında 10 gün, 29/09/2014-03/10/2014 tarihleri arasında 4 gün süreyle tek hekimden rapor aldığı ve görevine gelmediği görülmekte olup, davacının söz konusu sağlık raporlarının; Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, usule aykırı olması nedeniyle, aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 29/08/2014 tarihinde yapılan bildirimden sonraki ilk iş günü olan 01/09/2014 tarihinde göreve gelmekle yükümlü olduğu hakkında.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2018/2465
Karar No: 2022/3125

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ: Av. .
KARŞI TARAF (DAVALI) : .....................Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

........................... Belediyesinde ... kadrosunda görev yapan davacının, müstafi sayılarak devlet memurluğu görevinin sona erdirilmesine ilişkin ...................... Belediye Başkanlığının . tarih ve . sayılı işleminin iptali ile 10.000,00-TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.................. İdare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararla; davacının bir yıl içerisinde tek hekim tarafından 40 günden fazla rapor aldığının tespit edilmesi üzerine davacıya hastalık raporlarının yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmadığının, 29/08/2014 tarihinde usulüne uygun tebliğ yapılmak suretiyle bildirildiği halde, davacının 01/09/2014-10/09/2014 tarihleri arasında 10 gün, 11/09/2014-17/09/2014 tarihleri arasında 7 gün, 18/09/2014-27/09/2014 tarihleri arasında 10 gün, 29/09/2014-03/10/2014 tarihleri arasında 4 gün süreyle tek hekimden rapor aldığı ve görevine gelmediği görülmekte olup, davacının söz konusu sağlık raporlarının; Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, usule aykırı olması nedeniyle, aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 29/08/2014 tarihinde yapılan bildirimden sonraki ilk iş günü olan 01/09/2014 tarihinde göreve gelmekle yükümlü olduğu halde, göreve gelmediği sabit olduğundan, bu tarihte usulüne uygun sağlık raporu bulunmayan davacının; 01/09/2014 tarihi itibarıyla görevini izinsiz ve özürsüz olarak terk ettiğinin kabulü gerektiği, bu tarihten itibaren terkin 10 gün kesintisiz olarak devam etmesi nedeniyle 10/09/2014 tarihi itibarıyla çekilme isteğinde bulunmuş sayılan davacının, 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca müstafi sayılarak devlet memurluğunun sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ....... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Savunma hakkının kısıtlandığı, yazılı ve sözlü savunmasının alınmadığı, alınan raporların gerçeğe uygun olup olmadığı hususunda davalı idarece hakem hastaneye başvurulmadığı, tesis edilen işlemin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan; dava dilekçesinde davacı tarafından maddi tazminat isteminde bulunulduğu halde Mahkemece bu hususta bir hüküm kurulmadığı anlaşılmakta ise de; bu durum, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen bozma sebeplerinden görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

YORUM EKLE