Özel sektörde sigortası olan memur olunca yıllık izinde değerlendirilir mi?

memur olmadan önce özel sektörde sigortalı olarak çalışan kişinin sigorta süreleri yıllık izin hesabında dikkate alınır mı

Özel sektörde sigortası olan memur olunca yıllık izinde değerlendirilir mi?

memur olmadan önce özel sektörde sigortalı olarak çalışan kişinin sigorta süreleri yıllık izin hesabında dikkate alınır mı

Özel sektörde sigortası olan memur olunca yıllık izinde değerlendirilir mi?

Özel sektörde sigortası olan memur olunca yıllık izinde değerlendirilir mi?

Genel idari hizmetler sınıfına tabi memur kadrosunda yer alan memurların memur olmadan önceki dönemde sigortalı olarak çalışmış oldukları sürelerin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda DPB görüşü yazımız ekindedir. İlgili görüşe göre memurun özel sektörde geçen hizmet sürelerin yıllık izin hesabında dikkate alınmayacağı yönünde görüş verilmiştir.

Özet: Memurun daha önce sigortalı olarak çalıştığı sürelerin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (05/04/2012-5390)

Gaziposmanpaşa Adliyesi Zabıt Katibi …’ın memuriyetten önceki çalışmış olduğu sigortalı hizmetlerinin emekli müktesebinde değerlendirildiği ve neticesinde memuriyet hizmeti ile sigortalı hizmetinin 10 yılı geçtiği durumlarda yıllık izin süresinin ne şekilde hesaplanacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık izin” başlıklı 102’nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü, “Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103’üncü maddesinde, “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. C

ari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer…” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinde; söz konusu bentte sayılan hizmet sınıflarına atanan Devlet memurlarından, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle, memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin buralarda geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hüküm altına alınmış olup, mezkur maddede Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan Devlet memurunun memuriyete girmeden önce sigortalı olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Devlet memurlarının hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi mezkur Kanunun 36’ncı maddesinin (C) bendinde düzenlenen ve kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin toplamının on yılı geçip geçmediğine göre yıllık izin süresinin belirlenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE