Memur Tek Hekimden Kaç Gün Sağlık Raporu Alabilir

Memur Tek Hekimden Kaç Gün Sağlık Raporu Alabilir ,memur yıl içinde kaç gün rapor alabilir, memurun tek hekim rapor hakkı, tek hekim raporlarından sonra

Memur Tek Hekimden Kaç Gün Sağlık Raporu Alabilir

Memur Tek Hekimden Kaç Gün Sağlık Raporu Alabilir ,memur yıl içinde kaç gün rapor alabilir, memurun tek hekim rapor hakkı, tek hekim raporlarından sonra memur sağlık raporunu nereden almalı

Memur Tek Hekimden Kaç Gün Sağlık Raporu Alabilir

Memur Tek Hekimden Kaç Gün Sağlık Raporu Alabilir, tek hekim memura ne kadar süre sağlık raporu verebilir 

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapan kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kullanacakları hastalık izni için  alacakları sağlık raporlarına ilişkin iş ve işlemler 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.İlgili yönetmelik hükümlerine göre memurun yıl içinde tek hekimden kaç gün rapor alabileceğini açıklamaya çalışacağız.


İlgili yönetmelikte yer alan hükümlere baktığımızda;

Yönetmeliğin "Hastalık raporu ve izin süreleri" başlıklı 6 ncı maddesinde;

-Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir." hükmü, 

-Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümde memura tek hekim tarafından bir seferde verilebilecek rapor süresi belirlenmiş, bu raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise yine tek hekim tarafından verilebilecek rapor süresinin azami sınırı tespit edilerek tek hekim tarafından ard arda verilen toplam 20 günlük rapordan sonra alınacak raporların sağlık kurulundan alınmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Ancak söz konusu hükümlerde ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinde memura verilen tek hekim raporunda kontrol muayenesinin yapılacağının belirtilmemesi ve rapor süresi bitiminde memurun aynı hastalığının devam etmesi veya farklı bir hastalığa yakalanması halinde ne şekilde rapor verileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple, memura verilen tek hekim raporunda kontrol muayenesinin yapılacağının belirtilmemesi ve rapor süresi bitiminde memurun aynı hastalığının devam etmesi veya farklı bir hastalığa yakalanması halinde göreve başlamadan tek hekim raporu alınmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Ancak, bu durumda da göreve başlamadan ard arda alınan tek hekim raporlarının azami süresinin 20 günü geçemeyeceği ve göreve başlamadan ard arda alınan tek hekim raporlarının toplamının 20 günü aşması ve memurun aynı hastalığının devamı veya başka bir hastalığa yakalanması halinde hastalık raporlarının sağlık kurulunca verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında; "Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, ilgili  Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında;"Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;
- Memurun bulunduğu yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâli hariç memura aynı veya farklı bir tek hekim tarafından göreve başlamaksızın ard arda verilen hastalık raporları toplamının 20 günü aşamayacağı, 20 günden sonra hastalık raporlarının sağlık kurulundan alınmasının zorunlu olduğu,
- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemeyeceğinden, memurun almış olduğu hastalık raporunun bu Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması halinde bu durumun ilgiliye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
- Hastalık raporunun mezkur Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınması sebebiyle hastalık iznine çevrilmediğine ve görevine başlaması gerektiğine ilişkin yazılı bildirim yapılmasına rağmen memurun bildirimin yapıldığı günü takip eden gün görevine başlamaması halinde ise anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılması ve memur hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği düşünülmektedir.
Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

ÖZET: Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı hastalık raporu alması halinde memura uygulanacak işlem hk.(19/01/2012-24970)

Genel Müdürlüğünüz personeli …’in tek hekimden almış olduğu 20 günden sonraki hastalık raporlarının onaylanmak üzere gönderildiği sağlık kurulunca ilme ve fenne uygun olduğu ancak usule uygun olmadığına karar verildiğini, daha önce aynı durumda olan diğer personelin 399 sayılı KHK’nın ilgili maddesi hükmü gereğince sözleşmesinin fesh edildiğini ancak bu işleme karşı açılan davalarda genelde Genel Müdürlüğünüz aleyhine mahkeme kararı verildiğini belirterek, tek hekim tarafından verilen rapor süresini aşan hastalık raporlarına ilişkin yapılacak işleme esas Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi gereğince hazırlanan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, adı geçen Yönetmelikte Devlet memurlarına hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usûl ve esaslar düzenlemektir. Mezkur Yönetmeliğin “Hastalık raporu ve izin süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde; “(1)Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır. (2)İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. (3)Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. (4)Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir. (5)Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır. (6)Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir. (7)Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir. (8)Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.” hükmü, “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında; “Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinde; “Sözleşmeli personelin hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz doğum izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.” hükmü, mezkur KHK nın 45/a maddesinde ise; “Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir: a)İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek, …” hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, -Genel Müdürlüğünüz personeline tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilen hastalık raporlarının sürelerinin Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması gerektiği, -Mezkur Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemeyeceğinden, söz konusu personelin almış olduğu hastalık raporunun bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durumun ilgiliye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, -Hastalık raporunun mezkur Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınması sebebiyle hastalık iznine çevrilmediğine ve görevine başlaması gerektiğine ilişkin yazılı bildirim yapılmasına rağmen ilgilinin bildirimin yapıldığı günü takip eden gün görevine başlamaması halinde ise mezkur Yönetmelik’in 7 nci maddesine göre söz konusu personelin izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılması ve hakkında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği, mütalaa edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 08:58
YORUM EKLE