Memur aylıksız ücretsiz izin hakkı

657 sayılı devlet memurları kanununa tabi personelin aylıksız izin hakkı

Memur aylıksız ücretsiz izin hakkı

657 sayılı devlet memurları kanununa tabi personelin aylıksız izin hakkı

Memur aylıksız ücretsiz izin hakkı

Memur aylıksız ücretsiz izin hakkı tablo 

İzin Türü

Süresi

Kullanım Şartları

Aylıksız Refakat İzni 18 Aya Kadar Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin(3 aya kadar-gerekirse 1 kat uzatılabilen- refakat izni) bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Aylıksız Analık-Babalık İzni 24 Aya Kadar Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.
Aylıksız Evlatlık Alma İzni 24 Aya Kadar 1-Evlatlık edinilen çocuğun üç yaşını doldurmamış olması gerekir

2-Evlat edinme münferiden olabileceği gibi eşle birlikte de olabilir.

3-Evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

4-Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

Eşleri Yurtdışı Görevinde ya da Eğitiminde Olanlara Verilen Aylıksız İzin Eşlerinin Görevi Süresince Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin(Yabancı bir memleket ya da uluslar arası bir kuruluşta görev alması nedeniyle memura verilen aylıksız izin) memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izinverilebilir.
Memurun Hayat Boyu 1 Yıllık Aylıksız İzin Hakkı 1 Yıla Kadar 1-Bu izin yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış memurlara verilir.

2-Bu izin memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere verilir

3- Sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde belirtilen “Yer değiştirme suretiyle atama” gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar için bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu izin hakkı kullandırılmaz.

Askerlik İzni Askerlik Hizmeti Süresince 1-Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

2-Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

3-Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında görev alanlara verilen aylıksız izin 10 Yıl Kadar Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında, kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) on yılamkadar aylıksız izin verilebilir.
Yurtdışına Yetiştirilmek Üzere Gönderilen Kamu Çalışanının İzin Hakkı 4 Yıla Kadar (2+2) 1-Bu izni kullanacakların asli memur olmaları şarttır.

2-Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarıyla gönderilmeleri gerekir.

3- Dış burslara dayanılarak gönderilmeleri gerekir.

4-Öncelikle 2 yıl izin verilir, gerek görülmesi halinde 2 yıl daha süre verilebilir.

5-bu tür izin kullanan memurların izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmeleri icap eder.

6- Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında, 1/2/1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

YORUM EKLE