Fazla Çalışma Karşılığı İzinler Yıllık İzinle Birleştirilebilir mi?

Fazla Çalışma Karşılığı İzinler Yıllık İzinle Birleştirilebilir mi? fazla çalışma karşılığı verilen izinlerin senelik izin ile birleşmesi, fazla çalışma karşılığı memura verilen izinler

Fazla Çalışma Karşılığı İzinler Yıllık İzinle Birleştirilebilir mi?

Memurun  Fazla Çalışma Karşılığı İzinlerin Kullanımı

Kamu kurumlarında mesai dışında çalışan memurlardan fazla mesai ücreti almadan çalışma yapanlara çalışmış oldukları sürelere göre günlük izin verilmektedir.Yapılan çalışmalar toplamda her sekiz 8 e ulaşan kısmı için bir gün izin verilmesi gerekmektedir.Mesai saatleri dışında mesai ücreti almaksızın çalışan memurlara verilecek izne ilişkin düzenleme 657 sayılı kanununda yapılmıştır.

657 sayılı  Kanunun 178 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde “Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.”, ikinci fıkrasında “Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Günlük çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esaslar, 13/03/1975 tarihli ve 15176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik” ile düzenlenmiş olup; mezkur Yönetmelikte, fazla çalışma ücreti verilmeksizin Devlet memurlarının ne kadar süre çalıştırılabileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, mer’i mevzuatta, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin Devlet memurlarının ne kadar süre çalıştırılabileceğine ilişkin genel nitelikli bir düzenleme bulunmamakta birlikte; fazla çalışma karşılığında verilecek izinlere ilişkin uygulamanın, söz konusu personelin günlük çalışma saatleri dışında fiilen yaptığı çalışmalar toplamının sekiz saati bulduğu her bir durumda ilgili personele bir gün izin verilmesi şeklinde ifa edilmesi; ancak, bu suretle verilecek iznin de en çok on günlük kısmının, yıllık izinle birleştirilerek fazla çalışmanın yapıldığı yıl içinde kullandırılması gerektiği düşünülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 10:48
YORUM EKLE