Amir memurun yıllık iznini daha sonra kullanmasını isteyebilir mi

Devlet memurları kanununa göre memurun yıllık izin hakkı bulunmakta olup memur bu iznini amirden izin almak şartı ile kullanabilir.

Amir memurun yıllık iznini daha sonra kullanmasını isteyebilir mi

Devlet memurları kanununa göre memurun yıllık izin hakkı bulunmakta olup memur bu iznini amirden izin almak şartı ile kullanabilir.

Amir memurun yıllık iznini daha sonra kullanmasını isteyebilir mi

Amir memurun yıllık iznini daha sonra kullanmasını isteyebilir mi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 maddesinde devlet memurlarının izin haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmış olup memurun yıllık izin hakkından yararlandırılmasına imkan tanınmıştır. Bazı durumlarda amirler memurların yıllık izin taleplerini kabul etmemekte veya istenen izin süresinden daha az izin verebilmektedirler. Amirin memurun yıllık izni hangi sürelerde kullanacağına dair takdir hakkı bulunmakla birlikte amirin bu takdir hakkını hakkaniyet çerçevesinde kullanması önem arz etmektedir. Amirin bu hakkını mobbing aracı olarak kullanması idare aleyhine tazminat davalarına sebebiyet vermektedir.Konuya ilişkin olarak verilen bir danıştay kararında amirin yıllık izindeki takdir hakkını hangi şekilde kullanabileceği ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Danıştay kararında bu durum şöyle ifade edilmiştir:

“… 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yıllık izinlerin kullanılış şeklini düzenleyen 103. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yıllık izinlerin amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanılabilmesi mümkün olup, ihtiyaca göre toptan veya kısım kısım kullandırılacaktır. Bu düzenleme ile, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için izin konusunda amirlere takdir yetkisi tanınmıştır. Bu takdir yetkisini kullanan amirlerin, memurların isteklerini de dikkate almak suretiyle yıllık izinlerin hangi zamanlarda ve ne şekilde kullanılacağı, kısım kısım kullanılacak ise kullanma süre ve tarihlerini de belirlemek suretiyle hizmetin aksamasına mahal vermeyecek biçimde bir planlamaya gitmeleri gerekmektedir. Bu planlamanın doğal sonucu olarak, tüm personelin istediği zamanda ve istediği biçimde izin kullanmasına imkan verilmemesi de söz konusu olabilecektir. Ancak, hizmet gerekleri gözetilerek yapılacak planlamanın doğuracağı bu tür kısıtlamaların, hukuka aykırı olmaması ve ilgililerin mağduriyetine sebebiyet vermemesi gerekir…” (16. Daire, 2016/3687 K.)

YORUM EKLE