Teklif edilen tutarın yazı ve rakam olarak birbiriyle uyumlu olmaması hakkında karar

Teklif edilen tutarın yazı ve rakam olarak birbiriyle uyumlu olmaması hakkında karar

Teklif edilen tutarın yazı ve rakam olarak birbiriyle uyumlu olmaması hakkında karar

Teklif edilen tutarın yazı ve rakam olarak birbiriyle uyumlu olmaması hakkında karar

Teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumlu olmaması hakkında mahkeme kararı

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No: 2020/026

Gündem No: 66

Karar Tarihi: 10.06.2020

Karar No: 2020/MK-132

BAŞVURU SAHİBİ:
Türem İnşaat Müh. Müş. Turizm Jeotermal Mad. Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Söğütlü Enerji Üretim Müh. İnş. Turizm Jeotermal Mad. Med. Peyzaj San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İHALEYİ YAPAN İDARE:
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/519275 İhale Kayıt Numaralı "Edremit (Van) Kanalizasyon İnşaatı" İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
 

KARAR:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/519275 ihale kayıt numaralı "Edremit (Van) Kanalizasyon İnşaatı" ihalesine ilişkin olarak Türem İnşaat Müh. Müş. Turizm Jeotermal Mad. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. - Söğütlü Enerji Üretim Müh. İnş. Turizm Jeotermal Mad. Med. Peyzaj San.  ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.02.2020 tarihli ve 2020/UY.II-416 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Türem İnşaat Müh. Müş. Turizm Jeotermal Mad. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. - Söğütlü Enerji Üretim Müh. İnş. Turizm Jeotermal Mad. Med. Peyzaj San.  ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 14.05.2020 tarihli E:2020/772, K: 2020/787 sayılı kararında “Somut olayda, 26/11/2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Van İli, Edremit İlçesi Kanalizasyon İnşaatı” ihalesinde yaklaşık maliyetin 59.866.463,73 TL olarak, sınır değerin ise 37.189.374,20 TL olarak belirlendiği, toplamda 73 adet teklifin verildiği, bu tekliflerin en düşüğünün 15.973.060.00 TL, en yükseğinin ise 53.352.352,00 TL olduğu, yapılan inceleme sonucunda “37.200.640,70 TL” teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin “Kamer İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Çetaş Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Dab Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti” iş ortaklığı tarafından verildiği ve ihalenin anılan iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin “37.368.000,00 TL” bedelle “Sıtkı Özbay-Sim Ulus İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş.- Yüksel Hekimoğlu” iş ortaklığı tarafından verildiği, davacı iş ortaklığı tarafından ise “37.252.128,00 TL” teklif edildiği, ancak teklif mektubundaki teklif tutarının rakam ve yazıyla birbirleriyle uyumsuz olduğundan bahisle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacı tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda yazılan toplam tutarın rakam ile “37.252.128,00 TL” olarak yazıldığı, yazı ile ise “otuzyedimilyonikiyüzelliikibinyirmisekizTürkLirası” (mahkeme kararındaki ifade) olarak yazılması gerekirken, bin kelimesi yerine milyon kelimesi yazılarak “otuzyedimilyonikiyüzelliikimilyonyirmisekizTürkLirası” (mahkeme kararındaki ifade) ifadesi şeklinde yazılmışsa da, anılan ihalede teklif edilen tutarların “15.973.060.00 TL- 53.352.352,00 TL” arasında olduğu, söz konusu hatanın rakamla ifade edilen miktarın dışında başka bir miktarı içermediği ve teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmadığı, bu durumun tereddüde mahal verecek niteliğinin olmadığı, diğer bir ifadeyle, anılan ifadenin teklif fiyatına ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya çıkarmadığı ve de anılan hatanın düzeltici işlem ile giderilebilecek hatalardan olduğu anlaşıldığından, farklı bir miktarı çağrıştırmayan söz konusu hatanın düzeltici işlemle giderilip davacının teklifinin de değerlendirmeye alındıktan sonra ihale sürecine devam edilmesi gerekirken, teklif bedelindeki yazı ve rakam arasında uyumsuzluk olduğundan bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine başvurulan itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 26.02.2020 tarihli ve 2020/UY.II-416 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.

İptal edilen KİK kararı aşağıda yer almaktadır:

Toplantı No: 2020/008

Gündem No: 32

Karar Tarihi: 26.02.2020

Karar No: 2020/UY.II-416Mahkeme Kararını Göster

BAŞVURU SAHİBİ:

Türem İnşaat Müh. Müş. Turizm Jeotermal Mad. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. - Söğütlü Enerji Üretim Müh. İnş. Turizm Jeotermal Mad. Med. Peyzaj San.  ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi lığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/519275 İhale Kayıt Numaralı “Edremit (Van) Kanalizasyon İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İller Bankası A. Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi lığı tarafından 26.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Edremit (Van) Kanalizasyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Türem İnşaat Müh. Müş. Turizm Jeotermal Mad. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. - Söğütlü Enerji Üretim Müh. İnş. Turizm Jeotermal Mad. Med. Peyzaj San.  ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 27.01.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.01.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.02.2020 tarih ve 6019 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/236 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif dosyalarında yer alan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı ve rakam olarak birbirine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  ihaleye sunmuş oldukları teklif mektubunda toplam teklif bedelinin rakam ile “37.252.128,00 TL” yazı ile “otuzyedimilyonikiyüzelliikimilyonyirmisekizTürkLirası” şeklinde yazıldığı, teklif mektubunda yer alan rakam ve yazı arasında teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir hata bulunmadığı, taraflarınca sunulan birim fiyat teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetveli arasında bir uyumsuzluk olmadığı, sehven yapılan söz konusu yazım hatasının teklif bedeline ilişkin olarak bir şüphe uyandırmadığı, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi lığına ait “Edremit (Van) Kanalizasyon İnşaatı” yapım ihalesi olduğu, 26.11.2019 tarihinde yapılan ihaleye (73) isteklinin katıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen tutarın rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumsuz olduğu gerekçesiyle anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif tutarı sınır değerin altında olduğu tespit edilen 29 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, söz konusu istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı ve bu gerekçeyle tekliflerinin reddedildiği, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde 14.01.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Kamer İnşaat Turizm san. ve Tic. Ltd. Şti.- Cetaş Madencilik İnşaat San. ve Tic. A Ş.-DAB Taahhüt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı ve Sim Uluslararası İnşaat Maden. San. ve Dış Tic. A.Ş.-  Sıtkı Özbay- Yüksel Hekimoğlu İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur...” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Kanun 30’uncu maddesinde teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edileceğinin belirtileceği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı hükme bağlanmış, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde ise teklif mektubunun taşıması gereken şartlar belirtilmiş, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı, ayrıca teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ifade edilerek, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı ve teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda  “…5) İhale konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam 37.252.128,00 TL (otuzyedimilyonikiyüzelliikimilyonyüzyirmisekizTürkLirası) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

Anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam olarak “37.252.128,00 TL” şeklinde belirtilmesine rağmen yazıyla “otuzyedimilyonikiyüzelliikimilyonyüzyirmisekizTürkLirası” şeklinde ifade edilmek suretiyle “otuzyedimilyon” ve “ikiyüzelliikimilyon” şeklinde iki defa “milyon” ifadesine yer verildiği, bu haliyle teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumlu olmadığı görülmüş olup, söz konusu hatanın teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 18:22
YORUM EKLE