Belediye özel kalem müdürlüğü atamada dikkat edilecek hususlar

Belediye özel kalem müdürlüğüne yapılacak olan atamalarda belediyelerce dikkat edilecek hususlar

Belediye özel kalem müdürlüğü atamada dikkat edilecek hususlar

Belediye özel kalem müdürlüğü atamada dikkat edilecek hususlar 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İstisnai memurluklar” başlıklı 59.maddesi gereğince; ilgili maddede unvanı sayılan kadrolara, 657 sayılı Kanun’un atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabileceği ve unvanı sayılan memurların bulundukları bu kadroların emeklilik aylığı hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmayacağı,

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.06.2009 tarihli ve 14626 sayılı “Özel Kalem Müdürü” konulu genelgesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59.maddesi kapsamında tanınan atama yetkisinin, sınırsız bir yetki olmadığı, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi gibi kullanımına hukuken imkân bulunmadığı; bu sebeple özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmelerinin esas olduğunun belirtildiği,

Sayıştay Genel Kurulunun 04.04.2005 tarih ve 5119/1 nolu kararında ise; açıktan istisnai memurluklara atananların diğer memur kadrolarına naklen atanabilecekleri kabul edilse bile, bu konuda açılmış olan sınavlara girmiş ve başarılı olmuş kişilerin atanmayı bekledikleri bir durumda, bu sınavlara girmediği halde bazı kişilerin istisnai memurluklar kullanılarak diğer memurluk kadrolarına atanmalarının, Devlet memurluğu alımı için duyurulan sınava katılarak başarılı olmuş ve atanmayı bekleyen kişiler aleyhine haksız bir durum oluşturduğu,

Ayrıca, sınavlarda başarılı olarak atanmayı bekleyenler varken, istisnai memurluk kadrolarının sınavsız Devlet memuru teminine yönelik bir uygulamaya dönüştürülmesinin, bu memuriyete atanmada tanınan kolaylığın istismarı anlamına da geldiği, bunun da Anayasa’nın kişilerin kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetine girmede eşitlik ilkelerini ihlal edici nitelikte bulunduğu,

Sadece hizmetin gereği olarak kullanılması gereken istisnai memurluk kadrolarının, devlet memurluğuna girmede esas olan sınav sistemini aşmaya yönelik olarak diğer memur kadrolarına naklen atanma amacıyla kullanılmasının, Anayasa ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile getirilmiş bulunan kanun önünde eşitlik ile liyakat ilkesinin ihlali anlamına geldiğini, bu yolla devlet memurluğu kadrolarına liyakat esasına uymayan ve bu kadroların gerektirdiği niteliklere sahip bulunmayan kişilerin atanmasına imkân sağlayabileceğinden, 657 sayılı Kanunun anılan 59.maddesi hükümleri uyarınca açıktan istisnai memurluk kadrolarına atananların bir müddet sonra devlet memurluğuna alınma için açılmış bulunan sınavlara katılmadan ve dolayısıyla bu sınavlarda başarılı olmadan diğer memurluk kadrolarına atanmaları hususunun, uygulama ve sonuçları bakımından Hazine menfaatlerini zarara uğratıcı nitelikte bulunduğunun ifade edildiği,

Yukarıda yer verilen İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Sayıştay Genel Kurulu kararından anlaşılacağı üzere; belediye özel kalem müdürlüğüne atama yetkisinin sınırsız bir yetki olmadığı, bu kadroya yapılacak atamaların bir takım esas ve usullerinin olduğu, ayrıca bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılamayacağı, belediye özel kalem müdürlüğüne atanacakların öncelikle belediyede çalışan memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar arasından seçilmesinin ve bu kadroya atanan özel kalem müdürünün bir seçim dönemi boyunca görev yapmasının esas olduğu, çoğu belediyede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre istisnai memuriyet kadrosu olan özel kalem müdürlüğüne atanan kişilerin, bir süre sonra sınavla girilebilecek başka memuriyet kadrolara atandığı; bu suretle özel kalem müdürlüğü kadrosunun, sınavla atama yapılabilecek memuriyet kadrolarına hiçbir sınava katılmadan geçiş ve atanma yöntemi olarak kullanıldığı, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluştuğu değerlendirildiğinden,

Belediye Özel Kalem Müdürlüğüne atama yapılması ve bu kadrolara atanan kişilerin sınavla girilebilecek diğer memur kadrolarına geçiş yapması iş ve işlemlerinde yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE