İhaleler, sosyal tesisler, vergi dairesi hacizlerinin kaldırılması ve alacakların ertelenmesine ilişkin Kararname yayımlandı

Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alacakları ve Sosyal Tesislere İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Söz konusu kararname ile düzenlenen hususlar şu şekilde:

Kamu ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin tedbirleri de içeren 127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3/3/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Kararnamede, 6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının temininde aksaklıklar yaşanmaması, kamu hizmetlerinin zamanında yerine getirilmesi, ihale, sözleşme ve ihalelere yönelik başvuru süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ile olası mağduriyetlerin/hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla ayrıntıları aşağıda bulunan tedbirlere yer verilmiştir.

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelere ilişkin tedbirler:

a) 11/2/2023 tarihli ve 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemler için uygulanmayacaktır. Bu çerçevede, 120 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği duran süreler 6/3/2023 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. Ancak, ihalelerle ilgili dava açma ve yargılama sürecindeki işlemler ile olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) yapılan ihalelere ilişkin şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru süreleri için 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına devam olunacaktır.

b) OHAL ilan edilen illerde yapılan ihalelere ilişkin şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru süreleri, 6/2/2023 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) 6/4/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) kadar duracaktır. Bunlara ilişkin duran süreler 7/4/2023 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

c) OHAL ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla ülke genelinde yapılan ihalelerde, OHAL süresi boyunca, 4734 sayılı Kanunla belirlenen süreler beklenilmeden sözleşme imzalanabilecektir.  Bu şekilde imzalanan sözleşmelerde, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları üzerine idare veya Kamu İhale Kurulu kararına bağlı olarak işin yüklenicisinin değişmesi gerekmesine rağmen, yeni yüklenici adayının sözleşme imzalamaması halinde, mevcut sözleşme feshedilmeksizin ilk yüklenici ile işe devam edilebilecektir. 

 d) OHAL ilan edilmeyen illerde yapılan ihalelerde, OHAL süresi içinde sözleşme imzalamaya davet edilen ve 6/2/2023 tarihi itibarıyla ticari merkezi veya ihaleye teklif sunan şubesi OHAL ilan edilen illerde bulunan isteklilere, talepleri halinde, idarece 10 gün ek süre verilecektir. Ancak, bu isteklilerin mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşme imzalayamamaları halinde yasaklama ve teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımları uygulanmayacaktır.

  e) OHAL ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla ülke genelinde yapılan ihalelerde de isteklilerin depremden kaynaklanan mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşme imzalayamaması halinde yasaklama ve teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımları uygulanmayacaktır.

2) 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki sözleşmelere ilişkin tedbirler:

a) OHAL ilan edilen illerde 3/3/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmeler, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle işin ifasının imkansız hale geldiğinin veya sözleşme konusu işe ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde, OHAL süresinin bitimine kadar sözleşmenin tarafı idarece yaptırımsız şekilde feshedilebilecektir. Bu durumda yükleniciye fesih tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar, işler veya teslimatlar dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

b) OHAL ilan edilen illerde 3/3/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmeler, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle, yüklenicinin başvurusu ve sözleşmenin tarafı idarenin onayıyla devredilebilecektir. Devir kararları için son tarih OHAL süresinin bitim tarihi olarak belirlenmiştir.  

c) OHAL ilan edilmeyen illerdeki sözleşmelerden, yüklenicisinin ticari merkezi veya sözleşmeye taraf olan şubesi 6/2/2023 tarihi itibarıyla OHAL ilan edilen illerde olanlar, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle, yüklenicinin başvurusu ve sözleşmenin tarafı idarenin onayıyla devredilebilecektir. Devir kararları için son tarih OHAL süresinin bitim tarihi olarak belirlenmiştir. 

3) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülecek işlemlere ilişkin tedbirler:

 a) OHAL ilan edilen illerdeki idareler tarafından gerçekleştirilen ancak depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle tamamlanamayacağı anlaşılan ihaleler ile bunlara ilişkin işlemler Kamu İhale Kurumunca durdurulabilecek, ertelenebilecek, yenilenebilecek veya iptal edilebilecektir. Ayrıca bu idarelerin mücbir sebep nedeniyle EKAP üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiremediği işlemlerden, Kamu İhale Kurumunca izin verilenler fiziki ortamda yapılabilecektir.

 b) OHAL ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan ihalelere ilişkin teklif alma, değerlendirme, tebligat gönderme vb. her türlü işlem iş günü ve mesai saati sınırlaması olmaksızın EKAP üzerinden yapılabilecektir.

4) Doğrudan temin alımları ile istisnalara ilişkin tedbirler:

a) Yukarıda belirtilen tedbirler, niteliğine uygun düştüğü ölçüde ve ilgili mevzuatında düzenleme yapılmasına gerek bulunmaksızın, doğrudan temin alımları ile 4734 sayılı Kanundan istisna edilen alım, ihale ve sözleşmeler için de uygulanacaktır.

Kararnamede vergi borçlarına ilişkin hacizlerin kaldırılması, sosyal tesis bütçesine yapılacak aktarmalar ve bazı alacakların ertelenmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU ALIMLARI, ALACAKLARI VE
SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI
HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 127

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu îhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile bunların sözleşme süreçlerine, vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizlere, kamu sosyal tesislerine kaynak aktarımına ve bazı kamu alacaklarının tahsilinin ertelenmesine ilişkin olarak, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Kamu ihale sürecine ilişkin alınan tedbirler

MADDE 2- (1) 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere îlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin sürelerin durmasına ilişkin ilgili hükümleri, dava açma ve yargılama sürecindeki işlemler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde yapılan ihalelere ilişkin 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru süreleri hariç, mezkûr Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerde uygulanmaz.

Birinci fıkra kapsamında saklı tutulan süreler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ilgili hükümleri uyarınca durdurulan süreler bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü günü işlemeye başlar.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan ihalelerde, olağanüstü hal süresi içinde 4734 sayılı Kanunun 40 inci, 41 inci ve 42 nci maddelerinde belirlenen sürelere ilişkin hükümler uygulanmaksızın (ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlanması beklenilmeksizin) doğrudan sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu üzerine yüklenicinin değişmesi gerekmesine rağmen ihale üzerinde bırakılan yeni isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde mevcut sözleşme feshedilmeksizin işe devam edilir.

Olağanüstü hal süresi içinde sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin, ticari merkezinin (şube tarafından teklif verilmesi halinde ise şubenin) 6/2/2023 tarihi itibarıyla olağanüstü hal ilan edilen illerde olması kaydıyla, olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yapılan ihalelerde, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle sözleşme imzalama süresinin uzatılmasının istekli tarafından talep edilmesi halinde, ihaleyi yapan idarece on güne kadar ek süre verilir.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındaki ihalelerde, sözleşmeye davet edilen isteklilerin depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle sözleşme imzalayamaması halinde, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmez ve geçici teminatları gelir kaydedilmez.

Kamu ihale sözleşme süreçlerine ilişkin alınan tedbirler

MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde devam eden sözleşmeler kapsamında sözleşmenin tarafı olan idarece, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle;

5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, sözleşme konusu işin ifasının imkânsız hale geldiğinin veya sözleşme konusu işe ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde sözleşmenin feshedilerek işin genel hükümlere göre tasfiye edilmesine,

Yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmenin bir defaya mahsus olmak üzere devrine, olağanüstü hal süresinin bitimine kadar karar verilebilir.

6/2/2023 tarihi itibarıyla;

Ticari merkezi olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan yüklenicinin, olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yükleniminde bulunan sözleşmeleri,

Şubesi olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan yüklenicinin, aynı şubesi tarafından olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yükleniminde bulunan sözleşmeleri,

birinci fıkraya göre sözleşmenin tarafı olan idarenin onayıyla devredilebilir.

Bu madde kapsamında sözleşmenin feshedilerek işin tasfiye edilmesi veya sözleşmenin devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar, işler veya teslimatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz. Sözleşmenin feshi veya devri halinde yüklenici hakkında fesihten veya devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin teminatları iade edilir. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartlan aranmaz. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devir sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz.

Kamu ihale, alım ve sözleşme süreçlerine ilişkin diğer tedbirler

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki idareler tarafından 4734 sayılı Kanun kapsammdaki ihalelere ilişkin işlemlerin, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, bu ihalelere yönelik durdurma, erteleme, yenileme, iptal etme ve diğer tedbirleri almaya Kamu İhale Kurumu yetkilidir. Bu durumlarda Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki idareler tarafından depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle ihale, alım ve sözleşme süreçlerine ilişkin Elektronik Kamu Alınılan Platformu üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağım ve bunlarla ilgili alınacak tedbirleri belirlemeye Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, olağanüstü hal süresinin bitimine kadar Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinde ihalelere ilişkin her türlü işlem, iş günü ve mesai saatleri dışında da yapılabilir.

Doğrudan temin alınılan ve istisnalar

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, ilgili mevzuatında düzenleme yapılmasına gerek bulunmaksızın, niteliğine uygun düştüğü ölçüde ve olağanüstü hal süresinin bitimine kadar;

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle yapılan,

4734 sayılı Kanunda veya diğer kanunlarla bu Kanundan istisna edilen, alım ve/veya ihaleler ile bunlara ilişkin sözleşmeler için de uygulanır.

Vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizlerin kaldırılması

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerince takip edilen amme alacakları nedeniyle bankalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi nezdinde bulunan varlıklara deprem tarihinden önce tatbik edilmiş olan hacizler (teminat gösterilen varlıklara tatbik edilen hacizler ile ihtiyati hacizler hariç) kaldırılır. Bu hüküm, 6/2/2023 tarihi itibarıyla anılan yerlerde gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunanlar ile bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bu yerler olan gerçek kişiler hakkında tüm vergi dairelerince bu maddede sayılan varlıklara tatbik edilmiş hacizler için de uygulanır.

Kamu sosyal tesislerinin harcamaları

MADDE 7- (1) 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinde misafir edilen afetzedelerin giderlerinin bu tesislerin gelirleriyle karşılanamaması durumunda, zaruri konaklama süreleriyle sınırlı olmak ve münhasıran bu giderler için (bakım-onarım ve yenileme giderleri hariç) kullanılmak üzere bu tesislerin ilgili veya ilişkili olduğu kurum ve kuruluşların bütçelerinden söz konusu sosyal tesislere kaynak aktarılabilir.

Bazı alacakların ertelenmesi

MADDE 8- (1) 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde:

Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelemeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazlardan 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelenir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Ayrıca verilen izinlerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine karşılık banka teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabilir.

9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan kiralamalardan 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelenir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

ç) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken kısımları olağanüstü hal süresince ertelenir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatmca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 6/2/2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken kısımlarının olağanüstü hal süresince ertelenmesine İçişleri Bakam yetkilidir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun mülkiyetinde olan taşınmazlara ilişkin olarak kiralamadan kaynaklanan ve 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken (kiracısı kamu kurum ve kuruluşu veya banka olanlar hariç) kira alacakları olağanüstü hal süresince ertelenir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI