Gün içi hastaneye giden memur kurumuna belge vermek zorunda mı?

Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memurun izinli sayılması, ancak bu izin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlıdır. Muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde, memurunun söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlaması gerekmektedir. Uygulamada bazı memurlar hastaneye muayene için gitme işini suistimal etmekte hastaneye gitmediği halde işe de gelmemektedir. Konuya ilişkin DPB tarafından daha önceki yıllarda yayımlanan görüşte hastaneye muayene için gittiğini beyan eden memurdan idarenin gerek görürse hastaneye giriş ve çıkışlarına ilişkin kanıtlayıcı belge istenebileceği yönünde görüş vermiştir. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bir görüşte de benzer yönde görüş verilmiş ve hastaneye gittiğini beyan eden ancak bunu belgelendiremeyen memura disiplin cezası verilmesinin mümkün olduğu bildirilmiştir.

Memur refakat izni kaç gün, hangi yakınlar için izin alınabilir? Memur refakat izni kaç gün, hangi yakınlar için izin alınabilir?

Ayakta tedavi işlemleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Ayakta Tedavi İşlemleri" konulu, 23.06.2010 tarihli ve 1883/31270 sayılı ve 2010/41 nolu genelgesi bulunmaktadır.

Bu genelgeye göre; Ayakta tedavi nedeniyle görevine gelemeyen personelin takibi ve izinli sayılabilmesi için "Ayakta Tedavi Beyan Belgesi" doldurulması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; Öğretmeninin, mesai saatleri içerisinde görev yerine gitmeden sağlık merkezinden barkod almak suretiyle muayene başvurusunda bulunmasına rağmen muayene olmadığı, muayene başvurusuna ait barkodları gün içinde okul müdürlüğüne faksladığı, bu durumun hem kesintili hem de kesintisiz olarak gerçekleştiğinden bahisle: öğretmenin bu davranışının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan disiplin hükümlerinden hangisi kapsamında değerlendirilebileceği hususunda 27.11.2014 tarih ve 5773542 sayılı yazısıyla görüş bildirmiştir.

Söz konusu bu yazıda, "Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Ayakta Tedavi İşlemleri" konulu, 23.06.2010 tarihli ve 1883/31270 sayılı ve 2010/41 nolu genelgesi gereğince:

1-ilgilinin, kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşunda ayakta tedavi görmesi nedeniyle görevine gidememesi durumunda 'Ayakta Tedavi Beyan Belgesi'ni doldurarak görev yerine ibraz etmesi gerektiği,

2-"Ayakta Tedavi Beyan Belgesi'nin, ilgilinin mesai saatinde nerede olduğunu ve gerekçesini belgelendirmesi amacıyla doldurulması gereken bir belge olduğu, izin belgesi olmadığı,

3-bu belgeyi kuruma ibraz etmemesi ve tedavi sonrası görev yerine gitmemesi (mesai saatleri içerisinde) durumunda, bu davranışının izinsiz ve özürsüz, göreve gelmeme olarak değerlendirileceği;

4-ayrıca, ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun belirtilen sağlık kuruluşundan teyit edilebileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." açıklamasında bulunulmuştur.